పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)/మృతవి ప్రసుతులఁ దెచ్చుట

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

మృతవిప్రసుతులఁదెచ్చుట

తెలుగు భాగవతము (పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)/మృతవి ప్రసుతులఁ దెచ్చుట)
రచయిత: పోతన


(తెభా-10.2-1304-ఉ.)[మార్చు]

'సుం రదివ్యరత్నరుచి శోభితమై తనరారు కాంచన
'స్యం న మంబుజాప్తుఁ డుదయాచల మెక్కు విధంబు దోఁపఁ బౌ
'రం రి దాను నెక్కి తను శ్ములు దిగ్వితతిన్ వెలుంగ గో
'విం దుఁ డుదారలీలఁ జనె విప్రతనూజ గవేషణార్థియై.

(తెభా-10.2-1305-చ.)[మార్చు]

' ని పుర గోష్ఠ దుర్గ వన జానపదాచల పక్కణప్రభూ
' ద నదీ సరోవర యుక్షితి నంతయు దాఁటి సప్త వా
'రి నిధుల దీవులం గులగిరిప్రకరంబుల నుత్తరించి మే
'రు గము నాక్రమించుచు మరుద్గతితో రథ మేగ నత్తఱిన్.

(తెభా-10.2-1306-చ.)[మార్చు]

' లక భూరిసంతమస మండలముం దఱియంగఁ జొచ్చి సా
' మునఁ బోవఁబోవఁగ భయంకరమై మది గోచరింపమిన్
' మఱి మోఁకరిల్లి రథవాజులు మార్గము దప్పి నిల్చినన్
'బి రుహపత్త్రలోచనుఁ డభేద్యతమఃపటలంబు వాపఁగన్.

(తెభా-10.2-1307-సీ.)[మార్చు]

'బాలభానుప్రభా భాసమానద్యుతిఁ;
'రమొప్ప నిజ రథాంగంబుఁ బనుప
'నమ్మహాస్త్రం బేగి చిమ్మచీఁకటి నెల్ల;
'ఱిముఱి నందంద ఱికి వైచి
'గ్రభాగంబున తులిత గతి నేగ;
'నా మార్గమున నిజస్యందనంబు
'డువడిఁదోలి యా డిఁదితమోభూమిఁ;
'డవ ముందఱకడఁ గానరాక

(తెభా-10.2-1307.1-తే.)[మార్చు]

'మిక్కుటంబుగ దృష్టి మిర్మిట్లు గొనఁగఁ
'దల వెలుఁగొందు దివ్యతేజంబుఁ జూచి
'మొనసి గాండీవి కన్నులు మూసికొనుచు
'నాత్మ భయమంది కొంతద వ్వరిగి యరిగి.

(తెభా-10.2-1308-తే.)[మార్చు]

'డఁగి దుర్వార మారుతోత్కట విధూత
'టుల సర్వంకషోర్మి భీణ గభీర
'వారిపూరంబు సొచ్చి తన్నీరమధ్య
'భాగమునఁ గోటిసూర్యప్రలు వెలుంగ.

(తెభా-10.2-1309-వ. )[మార్చు]

అది మఱియును జారు దివ్యమణి సహస్రస్తంభాభిరామంబును, నాలంబిత కమనీయ నూత్న రత్నమాలికాలంకృతంబును, భాను శశి మయూఖాగమ్యంబును, ననంత తేజోవిరాజితంబును, బునరావృత్తిరహిత మార్గంబును, నిత్యైశ్వర్య దాయకంబును, నవ్యయంబును, నత్యున్నతంబును, ననూనవిభవంబును, బరమయోగీంద్ర గమ్యంబును, బరమభాగవత నివాసంబునునై యొప్పు దివ్యధామంబు నందు.

(తెభా-10.2-1310-సీ.)[మార్చు]

'సాంద్రశరచ్చంద్ర చంద్రికా కర్పూర;
'నీహార హారాభ దేహ మమర
'నిందింది రేందీవ రేంద్ర నీలద్యుతిఁ;
'ర మొప్పు మేచక కంఠసమితి
'యరుణాంశుబింబ భాసుర పద్మరాగ వి;
'స్యస్త సహస్రోరు స్తకములు
'వివృతాననోద్గత విషధూమరేఖల;
'లీలఁ జూపట్టిన నాలుకలును

(తెభా-10.2-1310.1-తే.)[మార్చు]

'లిత సాయంతనజ్వలజ్జ్వలన కుండ
'ముల విడంబించు వేఁడి చూపులును గలిగి
'భూరి కలధౌత గిరినిభాకార మమరఁ
'రఁగు భోగీంద్రభోగతల్పంబు నందు.

(తెభా-10.2-1311-వ.)[మార్చు]

సుఖాసీనుండై యున్నవాని డాయంజని యప్పుడు.

(తెభా-10.2-1312-సీ.)[మార్చు]

'జల నీలాంబుద శ్యామాయమానాంగు;
'నాశ్రితావన ముదితాంతరంగు
'నకాది యోగిహృద్వనజ మదాళీంద్రు;
'ముఖపద్మ రుచిజిత పూర్ణచంద్రుఁ
'మనీయ నిఖిలజద్ధితచారిత్రుఁ;
'బ్రత్యూషసంఫుల్లద్మనేత్రు
'నిందిరాహృదయారవిందారుణోల్లాసు;
'శ్రీకర పీత కౌశేయవాసు

(తెభా-10.2-1312.1-తే.)[మార్చు]

'హార కుండల కటక కేయూర మకుట
'కంక ణాంగద మణిముద్రికా వినూత్న
'త్ననూపుర కాంచీ విరాజమాను
'వమహార్ణవశోషు సద్భక్తపోషు.

(తెభా-10.2-1313-వ.)[మార్చు]

మఱియు సునందాది పరిజన సంతత సేవితు, నానందకందళిత హృదయారవిందు, నరవిందవాసినీ వసుంధరాసుందరీ సమేతు, నారదయోగీంద్రసంకీర్తనానందితు, నవ్యయు, ననఘు, ననంతు, నప్రమేయు, నజితు, నవికారు, నాదిమాధ్యాంతరహితు, భవలయాతీతుఁ, గరుణాసుధాసముద్రు, నచ్యుతు, మహానుభావుఁ, బరమపురుషుఁ, బురుషోత్తము, నిఖిలజగదుత్పత్తి స్థితిలయ కారణుఁ, జిదచిదీశ్వరు, నష్టభుజుఁ, గౌస్తుభశ్రీవత్సవక్షు, శంఖచక్ర గదా పద్మ శార్ఙ్గాది దివ్యసాధను, సర్వ శక్తి సేవితుఁ, బరమేష్ఠి జనకు, నారాయణుం గనుంగొని దండప్రణామంబులు సేసి కరకమలంబులు మొగిచి భక్తి పూర్వకంబుగా నభినందించిన, నయ్యాది దేవుండును వారలం గరుణావలోకనంబులు నిగుడ నవలోకించి, దరహాసపూరంబు దోరంబుగా సాదరంబుగ నిట్లనియె.

(తెభా-10.2-1314-క.)[మార్చు]

ణికి వ్రేఁ గగు దైత్యులఁ
'బొ రిబొరి వధియించి ధర్మమున్ నిలుపుటకై
జనియించితి రిరువురు
' నారాయణు లనంగ నా యంశమునన్.

(తెభా-10.2-1315-క.)[మార్చు]

రూఢ నియతితోఁ బెం
'పా రిన మిము నిమ్మునీంద్రు ర్థిం జూడం
గో రిన మీ వచ్చుటకై
'ధా రుణిసురసుతుల నిటకుఁ గఁ దేవలసెన్.

(తెభా-10.2-1316-క.)[మార్చు]

ని యా డింభకులను దో
'కొ ని పొం డని యిచ్చి వీడుకొలిపిన వారల్‌
వి తు లయి పెక్కు విధముల
'వి నుతించుచు నచటు వాసి విప్రునిసుతులన్.

(తెభా-10.2-1317-వ.)[మార్చు]

తోడ్కొని సంప్రాప్త మనోరథు లయి య బ్బాలకులఁ ద త్తద్వయో రూపంబులతోడఁ దెచ్చి యాబ్రాహ్మణునకు సమర్పించిన నతండు సంతుష్టాంతరంగుం డయ్యె; న య్యవసరంబున.

(తెభా-10.2-1318-చ.)[మార్చు]

' నిమిషనాథనందనుఁ డర్పతితేజుఁడు గృష్ణుతోడఁ దాఁ
' ని యచటం గనుంగొనిన ర్వశరణ్యునిఁ బుండరీక నే
'త్రు ని నిజధామ వైభవసదున్నత తన్మహనీయ కీర్తికిన్
' మున మోదమంది పలుమాఱును సన్నుతిఁ జేసె భూవరా!

(తెభా-10.2-1319-తే.)[మార్చు]

'వారిజాక్షుని భక్తమందారు ననఘుఁ
'గృష్ణు నఖిలేశుఁ గేశవు జిష్ణుఁ బరము
'వినుతి సేయుచుఁ దత్పాదవనజములకు
'వందనము లాచరించి యానంద మొందె.

(తెభా-10.2-1320-వ.)[మార్చు]

అంత.

(తెభా-10.2-1321-మ.)[మార్చు]

' రి సర్వేశుఁ డనంతుఁ డాద్యుఁ డభవుం డామ్నాయసంవేది భూ
'సు ముఖ్యప్రజలన్ సమస్త ధనవస్తుశ్రేణి నొప్పారఁగాఁ
' రిరక్షించుచు ధర్మమున్ నిలుపుచుం బాపాత్ములం ద్రుంచుచుం
' మోత్సాహ మెలర్ప భూరిశుభ విభ్రాజిష్ణుఁడై ద్వారకన్.

(తెభా-10.2-1322-క.)[మార్చు]

వినుతముగాఁ బెక్కు స
ములు దనుఁ దాన కూర్చి వైదిక యుక్తిం
బొ రించుచు ననురాగము
మునఁ దళుకొత్త దైత్యర్దనుఁ డెలమిన్.

21-05-2016: :
గణనాధ్యాయి 11:34, 12 డిసెంబరు 2016 (UTC)