పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)/బాణున కీశ్వర ప్రసాద లబ్ది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

బాణునకీశ్వర ప్రసాదలబ్ది

తెలుగు భాగవతము (పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)/బాణున కీశ్వర ప్రసాద లబ్ది)
రచయిత: పోతన


(తెభా-10.2-311-తే.)[మార్చు]

నఘ! బలినందనులు నూర్వు రందులోన
నగ్రజాతుండు బాణుఁ డత్యుగ్రమూర్తి
చిర యశోహారి విహితపూజిత పురారి
హిత తిమిరోష్ణకరుఁడు సస్రకరుఁడు.

(తెభా-10.2-312-క.)[మార్చు]

బా ణుఁడు విక్రమజిత గీ
ర్వా ణుఁడు సని కాంచె భక్తి శుఁ డై సగణ
స్థా ణున్ నిర్దళి తాసమ
బా ణుం దాండవధురీణు క్తత్రాణున్.

(తెభా-10.2-313-క.)[మార్చు]

ని యనురాగ వికాసము
మనమునఁ గడలుకొనఁగ రఁ జాఁగిలి వం
మాచరించి మోదము
రఁగఁ దాండవము సలుపు ఱి నయ్యభవున్.

(తెభా-10.2-314-ఉ.)[మార్చు]

సం చిత భూరిబాహుబలసంపద పెంపున నారజంబు వా
యిం చి యనేకభంగుల నుమేశుఁ ద్రిలోకశరణ్యు నాత్మ మె
చ్చిం చి ప్రమోదియై నిజవశీకృత నిశ్చలితాంతరంగుఁ గా
విం చి తదాననాంబురుహ వీక్షణుఁడై తగ మ్రొక్కి యిట్లనున్.

(తెభా-10.2-315-ఉ.)[మార్చు]

శం ర! భక్తమానసవశంకర! దుష్టమదాసురేంద్ర నా
శం ర! పాండునీలరుచిశంకరవర్ణ నిజాంగ! భోగి రా
ట్కం ణ! పార్వతీహృదయకైరవ కైరవమిత్ర! యోగిహృ
త్పం జ పంకజాప్త! నిజతాండవఖేలన! భక్తపాలనా!

(తెభా-10.2-316-వ.)[మార్చు]

అని వినుతించి.

(తెభా-10.2-317-ఉ.)[మార్చు]

దే వ! మదీయ వాంఛితము తేటపడన్నిటు విన్నవించెదన్
నీ వును నద్రినందనయు నెమ్మిని నా పురి కోటవాకిటం
గా లియుండి నన్నుఁ గృపఁ గావుము భక్తఫలప్రదాత! యో
భా భవారి! నీ చరణద్మము లెప్పుడు నాశ్రయించెదన్.

(తెభా-10.2-318-వ.)[మార్చు]

అని యభ్యర్థించినం బ్రసన్నుండై భక్తవత్సలుం డగు పురాంతకుండు గౌరీసమేతుండై తారకాంతక గజాననాది భూతగణంబుల తోడ బాణనివాసం బగు శోణపురంబు వాకిటం గాఁపుండెఁ; బదంపడి యొక్కనాఁడ బ్బలినందనుండు.

(తెభా-10.2-319-తే.)[మార్చు]

ర్పమునఁ బొంగి రుచిర మార్తాండ దీప్త
మండలముతోడ మార్పడు హితశోణ
ణికిరీటము త్రిపురసంరుని పాద
నజములు సోఁక మ్రొక్కి యిట్లని నుతించె.

(తెభా-10.2-320-సీ.)[మార్చు]

దేవ! జగన్నాథ! దేవేంద్రవందిత! ;
వితతచారిత్ర! సంతత పవిత్ర!
హాలాహలాహార! హిరాజకేయూర! ;
బాలేందుభూష! సద్భక్తపోష!
ర్వలోకాతీత! ద్గుణసంఘాత! ;
పార్వతీహృదయేశ! వవినాశ!
జతాచలస్థాన! జచర్మపరిధాన! ;
సురవైరివిధ్వస్త! శూలహన్త!

(తెభా-10.2-320.1-తే.)[మార్చు]

లోకనాయక! సద్భక్తలోకవరద!
సురుచిరాకార! మునిజనస్తుతవిహార!
క్తజనమందిరాంగణపారిజాత!
నిన్ను నెవ్వఁడు నుతిసేయ నేర్చు నభవ!

(తెభా-10.2-321-వ.)[మార్చు]

అని స్తుతియించి.

(తెభా-10.2-322-మ.)[మార్చు]

నిలో నన్ను నెదిర్చి బాహుబలశౌర్యస్ఫూర్తిఁ బోరాడఁ జా
లి వీరుం డొకఁ డైన బందెమునకున్ లేఁడయ్యె భూమండలి
న్న యంబున్ భవదగ్రదత్తకరసాస్రంబు కండూతి వా
యు నుపాయంబునులేద యీభరము నెట్లోర్తున్నుమానాయకా!

(తెభా-10.2-323-సీ.)[మార్చు]

హుంకార కంకణ క్రేంకార శింజినీ;
టంకార నిర్ఘోషసంకులంబు
చండ దోర్దండ భాస్వన్మండలాగ్ర ప్ర;
కాండ ఖండిత రాజమండలంబు
శూలాహతక్షతోద్వేల కీలాల క;
ల్లోల కేళీ సమాలోకనంబు
శుంభ దున్మద కుంభి కుంభస్థలధ్వంస;
సంభూత శౌర్య విజృంభణంబు

(తెభా-10.2-323.1-తే.)[మార్చు]

'లుగు నుద్దామ భీమ సంగ్రామ కేళి
'న పరాక్రమ విక్రమక్రమము గాఁగ
'రపలేనట్టి కరములు రము దుఃఖ
'రము లగుఁ గాక సంతోషరము లగునె?

(తెభా-10.2-324-ఉ.)[మార్చు]

'కా మదీయ చండభుజర్వ పరాక్రమ కేళికిన్ సముం
'డీ నిఖిలావనిం గలఁడె యిందుకళాధర! నీవు దక్కఁగా;
'నా నిటలాంబకుండు దనుజాధిపు మాటకుఁ జాల రోసి లో
'నూ నిన రోషవార్ధి గడ లొత్తఁ గ నిట్లని పల్కె భూవరా!

(తెభా-10.2-325-క.)[మార్చు]

వి ను మూఢహృదయ! నీ కే
' మెప్పు డకారణంబ ధారుణిపైఁ గూ
లు ను నపుడ నీ భుజావలి
'దు నియఁగ నా యంత వానితో నని గల్గున్.

(తెభా-10.2-326-వ.)[మార్చు]

అని పలికిన నట్లు సంప్రాప్తమనోరథుండై నిజభుజవినాశకార్య ధురీ ణుండగు బాణుండు సంతుష్టాంతరంగుం డగుచు నిజనివాసంబు నకుం జని, తన ప్రాణవల్లభల యుల్లంబులు పల్లవింపఁ జేయుచు నిజధ్వజనిపాతంబు నిరీక్షించుచుండె, తదనంతరంబ.

21-05-2016: :
గణనాధ్యాయి 10:45, 12 డిసెంబరు 2016 (UTC)