పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)/బాణాసురునితో యుద్ధంబు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

బాణాసురునితో యుద్ధంబు

తెలుగు భాగవతము (పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)/బాణాసురునితో యుద్ధంబు)
రచయిత: పోతన


(తెభా-10.2-391-వ.)[మార్చు]

అయ్యవసరంబున.

(తెభా-10.2-392-క.)[మార్చు]

శా ద నిర్మల నీరద
పా ద రుచి దేహుఁ డతుల భాగ్యోదయుఁ డా
నా దముని యేతెంచె న
పా దయామతి మురారిజనప్రీతిన్.

(తెభా-10.2-393-వ.)[మార్చు]

ఇట్లు సనుదెంచిన యద్దివ్యమునికి నిర్మల మణివినిర్మిత సుధర్మాభ్యంతరంబున యదువృష్టిభోజాంధక వీరులు గొలువం గొలువున్న గమలలోచనుండు ప్రత్యుత్థానంబు చేసి, యర్ఘ్యపాద్యాది విధులం బూజించి, సముచిత కనకాసనాసీనుంజేసిన నత్తాపసోత్తముండు పురుషోత్తము నుదాత్తతేజోనిధిం బొగడి, యనిరుద్ధు వృత్తాంతం బంతయుఁ దేటపడ నెఱింగించి, యప్పుండరీకాక్షుని చేత నామంత్రణంబు వడసి, యంతర్ధానంబు నొందెఁ; దదనంతరంబ కృష్ణుండు శుభముహూర్తంబున దండయాత్రాభిముఖుండై ప్రయాణభేరి వ్రేయించి, బలంబుల వెడలింప బ్రద్దలవారిం బనిచి; తానును గట్టాయితంబయ్యె; నంత.

(తెభా-10.2-394-సీ.)[మార్చు]

'హార కిరీట కేయూర కంకణ కట;
'కాంగుళీయక నూపురాది వివిధ
'భూషణప్రతతిచేఁ బొలుపారు కరముల;
'నగదా శంఖ చక్రములు దనర
'సురభి చందన లిప్త సురుచి రోరస్థ్సలిఁ;
'బ్రవిమల కౌస్తుభ ప్రభలు నిగుడఁ
'జెలువారు పీత కౌశేయచేలము కాసె;
'లనుగా రింగులువాఱఁ గట్టి

(తెభా-10.2-394.1-తే.)[మార్చు]

'శైబ్య సుగ్రీవ మేఘ పుష్పక వలాహ
'ములఁ బూన్చిన తే రాయిముగఁ జేసి
'దారుకుఁడు దేర నెక్కె మోదం బెలర్ప
'భానుఁ డుదయాచలం బెక్కు గిది మెఱసి.

(తెభా-10.2-395-వ.)[మార్చు]

ఇట్లు రథారోహణంబు సేసి, భూసురాశీర్వచన పూతుండును, మహితదుర్వాంకు రాలంకృతుండును, లలితపుణ్యాంగనా కరకిసలయకలిత శుభాక్షత విన్యాస భాసురమస్తకుండును, మాగధ మంజుల గానానుమోదితుండును, వందిజనసంకీర్తనా నందితుండును, బాఠక పఠనరవ వికాసిత హృదయుండును నయి వెడలు నవసరంబున.

(తెభా-10.2-396-సీ.)[మార్చు]

'లభద్ర సాత్యకి ప్రద్యుమ్న ముఖ యదు;
'వృష్ణి భోజాంధక వీరవరులు
'దుర్వార పరిపంథి గర్వ భేదన కళా;
'తురబాహాబలోత్సాహలీల
'వారణ స్యందన వాజి సందోహంబు;
'వరణ సేయించి సంభ్రమమున
'ముచిత ప్రస్థాన టుల భేరీ భూరి;
'ఘోష మంభోనిధి ఘోష మఁడఁప

(తెభా-10.2-396.1-తే.)[మార్చు]

'ద్వాదశాక్షౌహిణీ బలోత్కరము లోలి
'డచెఁ గృష్ణునిరథము వెన్నంటి చెలఁగి
'పృథులగతి మున్ భగీరథు రథము వెనుక
'నుగమించు వియన్నది నుకరించి.

(తెభా-10.2-397-వ.)[మార్చు]

ఇవ్విధంబునం గదలి కతిపయప్రయాణంబుల శోణపురంబు సేరంజని వేలాలంఘనంబు సేసి యదువీరు లంత.

(తెభా-10.2-398-మ.)[మార్చు]

' రిదారామ సరోవరోపవన యజ్ఞస్థానముల్‌ మాపి వే
' రిఖల్‌ పూడిచి యంత్రముల్‌ దునిమి వప్రవ్రాతముల్‌ ద్రొబ్బి గో
'పు ముల్‌ గూలఁగఁ ద్రోచి సౌధ భవనంబుల్‌ నూకి ప్రాకారముల్‌
' ణిం గూల్చి కవాటముల్‌ విఱిచి రుద్దండక్రియాలోలురై.

(తెభా-10.2-399-వ.)[మార్చు]

ఇట్లనేక ప్రకారంబులు గాసిచేసి, పురంబు నిరోధించి పేర్చి యార్చినంజూచి యాగ్రహసమగ్రోగ్రమూర్తియై బాణుండు సమరసన్నాహసంరంభ విజృంభమాణుండై సంగరభేరి వ్రేయించిన.

(తెభా-10.2-400-సీ.)[మార్చు]

' చక్రవాళాచలాచక్ర మంతయు;
'లసి కుమ్మరిసారె గిదిఁ దిరిగె
'న ఘోణి ఖుర కోటిట్టిత నదముల;
'రణి నంభోనిధుల్‌ లఁగి పొరలెఁ
'గాలరుద్రాభీల ర శూలహతి రాలు;
'పిడుగుల గతి రాలె నుడుగణంబు
'టులానిలోద్ధూత శాల్మలీతూలంబు;
'చాడ్పున మేఘముల్‌ దలఁ దూలె

(తెభా-10.2-400.1-తే.)[మార్చు]

'గిరులు వడఁకాడె దివి పెల్లగిల్లె సురల
'గుండె లవిసె రసాతలక్షోభ మొదవె
'దిక్కు లదరె విమానముల్‌ తెరలి చెదరెఁ
'లఁగి గ్రహరాజ చంద్రుల తులు దప్పె.

(తెభా-10.2-401-వ.)[మార్చు]

అట్టి సమర సన్నాహంబునకుఁ గట్టాయితంబై, మణిఖచితభర్మ వర్మ నిర్మలాంశు జాలంబులును, శిరస్త్రాణ కిరీట కోటిఘటిత వినూత్న రత్నప్రభాపటలంబులును, గనకకుండల గ్రైవేయ హార కంకణ తులాకోటి వివిధభూషణవ్రాత రుచి నిచయంబులును, బ్రచండబాహుదండ సహస్రంబున వెలుంగుచు శర శరాసన శక్తి ప్రాస తోమర గదా కుంత ముసల ముద్గర భిందిపాల కరవాల పట్టిస శూల క్షురికా పరశు పరిఘాది నిశాత హేతివ్రాత దీధితులును, వియచ్చరకోటి నేత్రంబులకు మిఱుమిట్లు గొలుపం గనకాచలశృంగ సముత్తుంగం బగు రథంబెక్కి యరాతివాహినీ సందోహంబునకుం దుల్యంబైన నిజసేనాసమూహంబు లిరుగడల నడవ బాణుం డక్షీణప్రతాపంబు దీపింప ననికివెడలె; నయ్యవసరంబున.

21-05-2016: :
గణనాధ్యాయి 10:56, 12 డిసెంబరు 2016 (UTC)