పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)/బలరాముని తీర్థయాత్ర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

బలరాముని తీర్థయాత్ర

తెలుగు భాగవతము (పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)/బలరాముని తీర్థయాత్ర)
రచయిత: పోతన


(తెభా-10.2-927-వ.)[మార్చు]

అట్లు సని మొదలం ప్రభాసతీర్థంబున నవగాహంబు సేసి, యందు దేవర్షిపితృతర్పణంబులు సంప్రీతిం గావించి విమలతేజోధను లగు భూసురప్రవరులు దనతో నరుగుదేరం గదలి చని క్రమంబున సరస్వతియు బిందుసరోవరంబును వజ్రతీర్థంబును విశాలానదియు సరయువును యమునయు జాహ్నవీతీర్థంబును గనుంగొనుచు నచటనచట నవగాహన దేవర్షిపితృతర్పణ బ్రాహ్మణ సంతర్పణంబు లను భూసుర యుక్తుండై నడపుచుం జని సకలలోకస్తుత్యంబును నిఖిలముని శరణ్యంబు నగు నైమిశారణ్యంబు సొచ్చి; యందు దీర్ఘసత్త్రంబు నడపుచున్న ముని జనంబులం గనుం గొనిన; వారును ప్రత్యుత్థానంబు సేసి రామునకు వినతులై యాసన పూజా విధానంబులు గావించిన నతండును బ్రముదిత మానసుం డగుచు సపరివారంబుగాఁ గూర్చున్న యెడ.

(తెభా-10.2-928-క.)[మార్చు]

నెఱిఁ దనుఁ గని ప్రత్యు
'త్థా నమస్కారవిధులు గ నడపక పెం
పూ నిన పీఠముపై నా
'సీ నుండగు సూతు శేముషీవిఖ్యాతున్.

(తెభా-10.2-929-వ.)[మార్చు]

కనుంగొని యతని సమీపంబున నున్న విప్రవరులం జూచి రాముండు రోషించి “వీఁడు నన్నుఁ గని లేవకుండుటకు హేతు వెయ్యదియొకో? ఈ ప్రతిలోమజాతుండు మునిగణ సభాస్థలంబునఁ దానొక్క ముఖ్యుండ పోలె దురభిమానంబున శక్తిమను మని వలనంగొన్ని కథలు గాథలు గఱచి విద్వద్గణ్యుని విధంబున విఱ్ఱవ్రీఁగెడును; నీచాత్ముం డభ్యసించు విద్య లెల్లను మనంబున విచారించి చూచిన మదకారణంబులు గాని సత్త్వగుణగరిష్ఠంబులు గావు; ధర్మసంరక్షణంబు సేయ నవతరించిన మాకు నిట్టి దుష్టమర్దనం బవశ్యకర్తవ్యం, బని తలఁచి హస్తంబున ధరించిన కుశాగ్రంబున నా సూతుని వధించిన నక్కడి మునీంద్రు లెల్ల హాహాకారంబులతోడం దాలాంకునిఁ జూచి యిట్లనిరి.

(తెభా-10.2-930-క.)[మార్చు]

ఘా! యితనికి బ్రహ్మా
' మే మిచ్చుటను నీవు నుదే నితఁ డా
ము దిగఁడయ్యె నింతయు
'ము ను నీమది నెఱుఁగ నర్థముం గలదె? హలీ!

(తెభా-10.2-931-క.)[మార్చు]

ఱిఁగెఱిఁగి బ్రహ్మహత్యా
'దు రితంబున నీమనంబు దూకొనెఁ బాపో
త్త ణప్రాయశ్చిత్తము
'దొ రఁకొని కావింపు మయ్య దుర్జనహరణా!

(తెభా-10.2-932-వ.)[మార్చు]

అదియునుం గాక పరమపావనుండవైన నీవు ధర్మంబుదప్పిన నెవ్వరు మాన్పంగలరు? కావునఁ బ్రాయశ్చిత్తంబు గైకొని నడపకున్న ధర్మంబు నిలువ; దట్లుగావున దీనికిఁ బ్రతీకారంబు పుట్టింపు” మనిన నతండు వారలం గనుంగొని “తామసంబున నిట్టి పాపంబు సేయంబడియె; దీనికి ముఖ్యపక్షంబునఁ బ్రతికృతి యెఱింగింపుండు, వీనికి నాయువును బహుసత్త్వంబును నొసంగిన మీకిష్టంబగునే నట్లు నాయోగమాయచేఁ గావింతు” నన నమ్మునులు నీయస్త్రమాహాత్మ్యంబునకు మృత్యువునకు మాకు నెవ్విధంబున వైకల్యంబు నొందకుండునట్లు గావింపుమనిన నతం డందఱం జూచి యప్పుడు.

(తెభా-10.2-933-క.)[మార్చు]

ధా త్రీవర సమధిక చా
'రి త్రుఁడు హలపాణి పలికె ధృతి నాత్మా వై
పు త్రక నామాసి యను ప
'వి త్రశ్రుతి వాక్యసరణి విశదం బగుటన్.

(తెభా-10.2-934-క.)[మార్చు]

సూతసూనుఁ డిపుడు మ
'హా త్త్వము నాయువును ననామయమును వి
ద్యా సామర్థ్యము గలిగి సు
'ధీ త్తములార! యీక్షితిన్ విలసిల్లున్.

(తెభా-10.2-935-వ.)[మార్చు]

అని సూతుం బునర్జీవితుంగాఁ జేసి మునులం జూచి యిట్లనియె.

(తెభా-10.2-936-తే.)[మార్చు]

' నెఱుంగక చేసిన యీ యవజ్ఞ
'శాంతి వొంద నేయది యభీష్టంబు మీకు
'దానిఁ గావింతు ననిన మోదంబు నొంది
'లికి రత్తాపసులు హలపాణిఁ జూచి.

(తెభా-10.2-937-చ.)[మార్చు]

' ధర! యిల్వలుండను సురారితనూజుఁడు పల్వలుండు నాఁ
' లఁడొక దానవుండు బలర్వమునం బ్రతిపర్వమందు న
'చ్చ మున వచ్చి మా సవనశాలల మూత్ర సురాస్ర పూయ వి
'ట్ప లము లోలిమైఁ గురిసి పాడఱఁ జేయును యజ్ఞవాటముల్‌.

(తెభా-10.2-938-వ.)[మార్చు]

కావున దుష్టదానవుం ద్రుంచుటయు మాకుం గరంబు సంతసం బగు; నంతమీఁద నీవు విమలచిత్తుండవై భారతవర్షంబునం గల తీర్థంబుల ద్వాదశమాసంబు లవగాహనంబు సేయు; మట్లయిన సర్వపాపనిష్కృతి యగునని పలుకునంతఁ బర్వసమాగమంబైన.

(తెభా-10.2-939-సీ.)[మార్చు]

'మునులు యజ్ఞక్రియోన్ముఖు లౌటఁ గనుఁగొని;
'ఱతెంచి యసుర తద్భవనములను
'క్త విణ్మూత్ర సురామాంసజాలంబు;
'నించి హేయంబు గావించి పెలుచఁ
'బెంధూళి ఱాలును బెల్లలు నురలెడు;
'క్రానిలము వీఁచి దల నపుడు
'గాటుకకొండ సంతిఁ బొల్చు మేను తా;
'మ్రశ్మశ్రు కేశ సమాజములును

(తెభా-10.2-939.1-తే.)[మార్చు]

'వ్యచర్మాంబరము భూరినాసికయును
'ఱకు మిడి గ్రుడ్లు నిప్పులు గ్రక్కు దృష్టి
'వ్రేలు పెదవులు దీర్ఘకరాళ జిహ్వి
'యును ముడివడ్డబొమలును లుగువాని.

(తెభా-10.2-940-మస్ర.)[మార్చు]

' నియెం దాలాంకుఁ డుద్యత్కటచటు; ల నటత్కాలదండాభశూలున్
' రక్తాసిక్తతాలున్ మధిక; సమరోత్సాహలోలుం గఠోరా
' నితుల్యోదగ్ర దంష్ట్రా నిత శి; ఖకణాచ్ఛాదితాశాంతరాళున్
' నవ్యాపారశీలున్నతి; దృఢ ఘనమస్తాస్థిమాలుం గరాళున్

(తెభా-10.2-941-ఉ.)[మార్చు]

'వెం డియుఁ గ్రొమ్మెఱుంగు లుడువీథి వెలుంగఁగ నుల్లసద్గదా
'దం ముఁ గేలఁ ద్రిప్పుచు నుదారత రా బలభద్రుఁ డాసురో
'ద్దం విఘాతులౌ ముసలదారుణలాంగలముల్‌ దలంప మా
'ర్తాం నిభంబులై యెదురఁ దత్‌క్షణమాత్రన తోఁచినన్ వెసన్.

(తెభా-10.2-942-వ.)[మార్చు]

అట్లు సన్నిహితంబులైన తన కార్యసాధనంబులగు నిజసాధనంబులు ధరియించి యప్పుడు.

21-05-2016: :
గణనాధ్యాయి 11:17, 12 డిసెంబరు 2016 (UTC)