పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)/ప్రద్యుమ్న వివాహంబు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రద్యుమ్న వివాహంబు

తెలుగు భాగవతము (పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)/ప్రద్యుమ్న వివాహంబు)
రచయిత: పోతన


(తెభా-10.2-281-సీ.)[మార్చు]

'నావుడు శుకయోగి రనాయకోత్తమ! ;
'నీవు చెప్పిన యట్ల నెమ్మనమునఁ
'ద్మాయతాక్షుచేఁ డిన బన్నమునకుఁ;
'నలుచు నుండియు నుజతోడి
'నెయ్యంబునను భాగినేయున కిచ్చెను;
'గూఁతు నంచితపుష్ప కోమలాంగిఁ
'న పూన్కి దప్పినఁ గ విదర్భేశుండు;
'విను మెఱింగింతు న వ్విధము దెలియఁ

(తెభా-10.2-281.1-తే.)[మార్చు]

'రఁగ రుక్మవతీ స్వయంరమున కొగి
'రుగుదెం డని భీష్మభూరసుతుండు
'రుస రప్పించె రాజన్యర కుమార
'రుల నను వార్త కలరి యా రిసుతుండు.

(తెభా-10.2-282-చ.)[మార్చు]

' మణిభూషణప్రభలర్గ మనర్గళ భంగిఁ బర్వఁ బ్ర
'స్ఫు రిత రథాధిరోహణవిభూతి దలిర్ప మనోహరైక సు
'స్థి శుభలీల నేగె యదుసింహకిశోరము రాజకన్యకా
' రిణయవైభవాగత నృపాలక కోటికి రుక్మివీటికిన్.

(తెభా-10.2-283-చ.)[మార్చు]

' ని పురిఁజొచ్చి వృష్ణికులత్తముఁ డచ్చట మూఁగియున్న య
'మ్మ నుజవరేణ్యనందనుల మానము దూలి భయాకులాత్ము లై
' నఁగ ననేక చండతర సాయకసంపదఁ జూపి రుక్మి నం
' నఁ గొనివచ్చి వేడ్క నిజధామము సొచ్చె నవార్యశౌర్యుఁ డై.

(తెభా-10.2-284-వ.)[మార్చు]

ఇట్లు తెచ్చి ప్రద్యుమ్నుండు హరినయనం బరిణయంబంది నిఖిల సుఖంబు లనుభవింపుచుండె; యనంతరంబ.

(తెభా-10.2-285-క.)[మార్చు]

ధీ రుఁడు కృతవర్ముని సుకు
'మా రుఁడు వరియించె రుచిరమండనయుత నం
భో రుహముఖి రుక్మిసుతం
'జా రుమతీకన్యఁ బ్రకటజ్జనమాన్యన్.

(తెభా-10.2-286-తే.)[మార్చు]

'ప్రకటచరితుండు భీష్మభూపాలసుతుఁడు
'నము మోదింపఁ దన కూర్మినుమరాలి
'రుక్మలోచన నసమాన రుక్మకాంతిఁ
'జెలిమి ననిరుద్ధునకు బెండ్లి సేయు నపుడు.

(తెభా-10.2-287-క.)[మార్చు]

పొ లుపుగ రత్నవిభూషో
'జ్జ్వ లుఁలయి శుభవేళ నవ్వివాహార్థము ని
ర్మ బహు వైభవ శోభన
' లితవిదర్భావనీశ టకంబునకున్.

(తెభా-10.2-288-చ.)[మార్చు]

' రియును రుక్మిణీసతియు నా బలభద్రుఁడు శంబరారియు
'న్న రిమదభేది సాంబుఁడును నాదిగ రాజకుమారకోటి సిం
'ధు రథవాజి సద్భటులతోఁ జని యందు సమగ్రవైభవా
' రిత వివాహయుక్త దివసంబులు వేడుకఁ బుచ్చి యంతటన్.

(తెభా-10.2-289-క.)[మార్చు]

నాఁడు యదుకుమారకు
' లంక సమగ్ర వైభవాటోప మహో
త్సు కులై యుండఁగఁ జూపో
' యెకసెక్కెమున నవనిపాలురు వరుసన్.

(తెభా-10.2-290-ఉ.)[మార్చు]

చ్చరికం గళింగధరణీశుఁడు రుక్మిమొగంబు సూచి నీ
యొ చ్చెముఁ దీర్చుకో నిదియ యొప్పగువేళ బలుండు జూదమం
ది చ్చ గలండు; గాని పొలుపెక్కిననేర్పరి గాఁడు; గాన నీ
కి చ్చు నవశ్యమున్ జయము నీఁగుము తొల్లిటఁబడ్డ బన్నమున్.

(తెభా-10.2-291-క.)[మార్చు]

ని పురికొల్పిన రుక్మియుఁ
చేటు దలంప లేక తాలాంకునితో
ను జూదమాడఁ దివిరెను
జాసను కృతము గడచు వారెవ్వ రిలన్?

(తెభా-10.2-292-వ.)[మార్చు]

అంత.

(తెభా-10.2-293-క.)[మార్చు]

కో రి విదర్భుఁడు కుటిల వి
హా రుండై పిలిచె జూదమాడ జితారిన్
హా రిన్ సన్నుతసూరిన్
సీ రిన్ రైవతసుతార్ద్ర చిత్తవిహారిన్.

21-05-2016: :
గణనాధ్యాయి 10:43, 12 డిసెంబరు 2016 (UTC)