పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)/పదాఱువేల కన్యల పరిణయం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పదాఱువేలకన్యలపరిణయం

తెలుగు భాగవతము (పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)/పదాఱువేల కన్యల పరిణయం)
రచయిత: పోతన


(తెభా-10.2-219-చ.)[మార్చు]

మితవిహారుఁ డీశ్వరుఁ డనంతుఁడు దా నొక నాఁడు మంచి ల
గ్న మునఁ బదాఱువేల భవనంబులలోనఁ బదాఱువేల రూ
ములఁ బదాఱువేల నృపబాలలఁ బ్రీతిఁ బదాఱువేల చం
ముల విభూతినొందుచు యథావిధితో వరియించె భూవరా!

(తెభా-10.2-220-ఉ.)[మార్చు]

దా ములందు సమ్మద విధానములం దవలోకభాషణా
హ్వా ములందు నొక్క క్రియ నా లలితాంగుల కన్ని మూర్తు లై
తా నిశంబు గానఁబడి క్కువ యెక్కువలేక యుత్తమ
జ్ఞా గృహస్థధర్మమునఁ క్రి రమించెఁ బ్రపూర్ణకాముఁడై.

(తెభా-10.2-221-క.)[మార్చు]

రుణులు బెక్కం డ్రయినను
బు రుషుఁడు మనలేఁడు సవతి పోరాటమునన్,
రి యా పదాఱువేవురు
రుణులతో సమత మనియె క్షత్వమునన్.

(తెభా-10.2-222-శా.)[మార్చు]

న్నే భంగుల యోగమార్గముల బ్రహ్మేంద్రాదు లీక్షించుచున్
ము న్నే దేవునిఁ జూడఁగానక తుదిన్ మోహింతు; రా మేటి కే
వి న్నాణంబుననో సతుల్‌ గృహిణులై విఖ్యాతి సేవించి ర
చ్ఛి న్నాలోకన హాస భాషణ రతిశ్లేషానురాగంబులన్.

(తెభా-10.2-223-సీ.)[మార్చు]

ఇంటికి వచ్చిన నెదురేగుదెంచుచు;
నానీత వస్తువులందుకొనుచు
సౌవర్ణమణిమయానములు వెట్టుచుఁ;
దములు గడుగుచు క్తితోడ
సంవాసితస్నానలము లందించుచు;
ద్గంధవస్త్రభూణము లొసఁగి
యిష్ట పదార్థంబు లిడుచుఁ దాంబూ లాదు;
లొసఁగుచు విసరుచు నోజ మెఱసి

(తెభా-10.2-223.1-తే.)[మార్చు]

శిరము దువ్వుచు శయ్యపైఁ జెలువు మిగుల
డుగు లొత్తుచు దాసీసస్రయుక్త
య్యుఁ గొలిచిరి దాసులై రి నుదారుఁ
దారకాధిప వదనలు దారు దగిలి.

(తెభా-10.2-224-శా.)[మార్చు]

న్నే పాయఁడు; రాత్రులన్ దివములన్ న్నే కృపం జెందెడిన్;
న్నే దొడ్డగఁ జూచు వల్లభలలో నాథుండు నా యింటనే
యు న్నా డంచుఁ బదాఱువేలుఁ దమలో నూహించి సేవించి రా
న్నుల్‌ గాఢ పతివ్రతాత్వ పరిచర్యా భక్తియోగంబులన్.

(తెభా-10.2-225-క.)[మార్చు]

రామలతో నెప్పుడుఁ
బో రాములు సాల నెఱపి పురుషోత్తముఁడున్
గా రామునఁ దిరిగెను సౌ
ధా రామ లతాసరోవిహారముల నృపా!

(తెభా-10.2-226-క.)[మార్చు]

దేవుఁడు జగముల ను
త్పా దించును మనుచుఁ జెఱుచుఁ బ్రాభవమున మ
ర్యా దారక్షణమునకై
యా దేవుం డట్లు మెఱసె యాదవులందున్.

(తెభా-10.2-227-వ.)[మార్చు]

అంత నొక్కనాఁడు రుక్మిణీదేవి లోఁగిట మహేంద్రనీల మరకతాది మణిస్తంభ వలభి విటంకపటల దేహళీకవాట విరాజమానంబును, శాతకుంభ కుడ్య గవాక్ష వేదికా సోపానంబును, విలంబమాన ముక్తాఫలదామ విచిత్ర కౌశేయవితానంబును, వివిధ మణిదీపికా విసర విభ్రాజమానంబును, మధుకరకులకలిత మల్లికాకుసుమ మాలికాభిరామంబును, జాలకరంధ్ర వినిర్గత కర్పూరాగరుధూప ధూమంబును, వాతాయన విప్ర కీర్ణ శిశిరకర కిరణస్తోమంబును, బారిజాతప్రసవామోద పరిమిళితపవనసుందరంబు నయిన లోపలిమందిరంబున శరచ్చంద్రచంద్రికా ధవళపర్యంక మధ్యంబున, జగదీశ్వరుం డయిన హరి సుఖాసీనుండై యుండ, సఖీజనంబులుం దానును డగ్గఱి కొలిచి యుండి.

(తెభా-10.2-228-సీ.)[మార్చు]

'కుచకుంభములమీఁది కుంకుమతో రాయు;
'హారంబు లరుణంబు గుచు మెఱయఁ;
'రపల్లవము సాఁచి దలింప నంగుళీ;
'క కంకణప్రభ లావరింపఁ;
'దలిన బహురత్న లిత నూపురముల;
'గంభీర నినదంబు డలుకొనఁగఁ;
'గాంచన మణికర్ణికా మయూఖంబులు;
'గండపాలికలపై గంతు లిడఁగ;

(తెభా-10.2-228.1-తే.)[మార్చు]

'గురులు నర్తింపఁ బయ్యెద కొంగు దూఁగ;
'బోటిచే నున్న చామరఁ బుచ్చుకొనుచు
'జీవితేశ్వరు రుక్మిణి సేర నరిగి
'వేడ్క లిగురొత్త మెల్లన వీవఁ దొడఁగె.

(తెభా-10.2-229-వ.)[మార్చు]

అప్పుడు.

21-05-2016: :
గణనాధ్యాయి 10:37, 12 డిసెంబరు 2016 (UTC)