పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)/నారదుని ద్వారకాగమనంబు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

నారదుని ద్వారకాగమనంబు

తెలుగు భాగవతము (పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)/నారదుని ద్వారకాగమనంబు)
రచయిత: పోతన


(తెభా-10.2-598-చ.)[మార్చు]

' వర! యొక్కనాఁడు విను నారదసంయమి మాధవుండు దా
' కునిఁ ద్రుంచి వాని భవనంబున నున్న పదాఱువేల సుం
' రులను నొక్కమాటు ప్రమదంబున నందఱ కన్నిరూపులై
' రిణయ మయ్యె నా విని శుస్థితిఁ దద్విభవంబుఁ జూడఁగన్.

(తెభా-10.2-599-వ.)[మార్చు]

ఇట్లు దలంచి కృష్ణపాలితంబయిన ద్వారకానగరంబు డాయంజని ముందట.

(తెభా-10.2-600-సీ.)[మార్చు]

శుక శారికా శిఖి పిక కూజితప్రస;
వాంచితోద్యానవనౌఘములను
లహంస సారస కైరవ కమల క;
హ్లార శోభిత కమలాకరములఁ
లమాది సస్య సంకుల వరేక్షుక్షేత్ర;
భూరి లసన్నదీ తీరములను
గిరిసాను పతిత నిర్ఝరకణ సందోహ;
సంతత హేమంతమయములను

(తెభా-10.2-600.1-తే.)[మార్చు]

'మలసంభవ కాంచనకార రచిత
'చిరతరైశ్వర్య నగరలక్ష్మీకరాబ్జ
'టిత నవరత్నమయ హేమటక మనఁగ
'సొబగుమీఱిన కోటయుఁ జూచె మౌని.

(తెభా-10.2-601-వ.)[మార్చు]

మఱియును, సముత్తుంగమణిసౌధగవాక్షరంధ్ర నిర్గత నీరంధ్ర ఘనసార చందనాగరు ధూపధూమపటల విలోకన సంజనిత పయోధరాభిశంకాంగీకృత తాండవకేళీవిలోల పురకామినీజనోప లాలిత నీలకంఠ సముదయంబును, జంద్రకాంతమణిస్ఫటికస్తంభ సంభృత మరకత పద్మరాగఘటిత నవరత్న కాంచనప్రాసాదశిఖ రాగ్ర విన్యస్త బహుసూర్య విభ్రమకృదంచిత శాతకుంభకుంభ నిచయంబును, సమస్తవస్తువిస్తార సమర్పిత వైశ్యాగారవీథీవేదికా కలితంబును, మహితాతపనివారణ తరళవిచిత్రకేతనాబద్ధ మయూరశింజినీ నినదపూరితాశాంతరిక్షంబును, సరోజనాభ పూతనాచేతనాపహారాది నూతనవిజయసందేశలిఖిత స్వర్ణ వర్ణావళీవిభాసిత గోపురమణివిటంకప్రదేశంబును, యాదవేంద్ర దర్శనోత్సవాహూయమాన సమాగతనానాదేశాధీశభూరివారణ దానజల ప్రభూతపంకనిరసనైక గతాగత జనసమ్మర్ద కరకంకణ కర్షణ వికీర్యమాణ రజఃపుంజంబును; వినూత్న రత్నమయ మంగళరంగవల్లీ విరాజిత ప్రతిగృహప్రాంగణంబును, గుంకుమ సలిలసిక్త విపణిమార్గంబును, వందిమాగధసంగీతమంగళారావ విలసితంబును, భేరీ మృదంగ కాహళ శంఖ తూర్యరవాధరీకృత సాగరఘోషంబునునై, యమరావతీపురంబునుం బోలె వసుదేవ నందననివాసంబై, యనల పుటభేదనంబునుం బోలెఁ గృష్ణమార్గ సంచారభూతంబై, సంయమనీనామ నగరంబునుం బోలె హరి తనూభవాభిరామంబై, నైరృతినిలయంబునుం బోలెఁ బుణ్యజనాకీర్ణంబై, వరుణనివాసంబునుఁ బోలె గోత్రరక్షణభువనప్రశస్తంబై, ప్రభంజనపట్టణంబునుం బోలె మహాబలసమృద్ధంబై, యలకాపురంబునుం బోలె ముకుంద వర శంఖ మకరాంక కలితంబయి, రజతాచలంబునుం బోలె నుగ్రసేనాధిపార్యాలంకృతంబయి, నిగమంబునుం బోలె వివిధవర్ణక్రమవిధ్యుక్త సంచారంబయి, గ్రహమండలంబునుం బోలె గురుబుధకవిరాజమిత్ర విరాజితంబయి, సంతతకల్యాణవేదియుం బోలె వైవాహికోపేతంబయి, బలిదానవ కరతలంబునుం బోలె సంతతదానవారియుక్తంబయి, యొప్పు నప్పురంబు ప్రవేశించి, యందు విశ్వకర్మనిర్మితంబైన యంతఃపురంబున నుండు షోడశసహస్ర హర్మ్యంబులందు.

(తెభా-10.2-602-సీ.)[మార్చు]

'టికంపుఁ గంబముల్‌ వడంపుఁ బట్టెలు;
'రకత రచితముల్‌ దురు లమర
'వైడూర్యమణిగణలభులఁ బద్మరా;
'గంబుల మొగడుల కాంతు లొలయ
'జ్ఞాతివజ్ర లజ్జాల రుచులతో;
'భాసిల్లు నీలసోపానములును
'రుడపచ్చల విటంములును ఘనరుచి;
'వెలసిన శశికాంత వేదికలును

(తెభా-10.2-602.1-తే.)[మార్చు]

'ఱలు మౌక్తికఘటిత కవాటములును
'బ్రవిమలస్వర్ణమయ సాలభంజికలును
'మించు కలరవ మెసఁగఁ గ్రీడించు మిథున
'లీలనొప్పు కపోతపాలికలుఁ గలిగి.

(తెభా-10.2-603-తే.)[మార్చు]

'చేటికానీకపద తులాకోటిమధుర
'నినదభరితమై రుచిరమాణిక్య దీప
'మాలికయుఁ గల్గి చూపట్టఁ గ్రాలు నొక్క
'లజలోచన నిజసౌధలము నందు.

(తెభా-10.2-604-తే.)[మార్చు]

'నక కంకణ ఝణఝణత్కార కలిత
'చంద్రబింబాననా హస్తలజ ఘటిత
'చామరోద్ధూత మారుత లిత చికుర
'ల్లవునిఁ గృష్ణు వల్లవీ ల్లవునిని.

(తెభా-10.2-605-వ.)[మార్చు]

మఱియు హాటకనిష్కంబు లఱ్ఱులందు వెలుగొందఁ గంచుకంబులు శిరోవేష్టనంబులుఁ గనకకుండలంబులు ధరించి, సంచరించు కంచుకులును, సమాన వయోరూపగుణవిలాసవిభ్రమ కలితలయిన విలాసినీ సహస్రంబులును గొలువం గొలువున్న యప్పద్మలోచనుం గాంచన సింహాసనాసీనుం గాంచె; నప్పుండరీకాక్షుండును నారదుం జూచి ప్రత్యుత్థానంబు సేసి యప్పుడు.

(తెభా-10.2-606-క.)[మార్చు]

ము నివరు పాదాంబుజములు
' చారుకిరీటమణి వితానము సోఁకన్
వి మితుఁడై నిజసింహా
' మునఁ గూర్చుండఁ బెట్టి ద్వినయమునన్.

(తెభా-10.2-607-క.)[మార్చు]

పాదకమలతీర్థం
బు లోకములం బవిత్రముగఁ జేయు పురా
మౌని లోకగురుఁ డ
మ్ము ని పదతీర్థంబు మస్తమున ధరియించెన్.

(తెభా-10.2-608-వ.)[మార్చు]

ఇట్లు బ్రహ్మణ్యదేవుండును నరసఖుండునైన నారాయణుం డశేష తీర్థోపమానంబయిన మునీంద్రపాద తీర్థంబు ధరించినవాఁడయి, సుధాసారంబులైన మితభాషణంబుల నారదున కిట్లనియె.

(తెభా-10.2-609-క.)[మార్చు]

ని పంచినఁ జేయుదుఁ
దా సవర! యనుడు నతఁడు దామోదర! చి
ద్రూ క! భవదవతార
వ్యా పారము దుష్టనిగ్రహార్థము గాదే!

(తెభా-10.2-610-తే.)[మార్చు]

ఖిలలోకైకపతివి దయార్ధ్రమతివి
విశ్వసంరక్షకుండవు శాశ్వతుఁడవు
వెలయ నే పనియైనఁ గావింతు ననుట
యార్త బంధుండ విది నీకు ద్భుతంబె!

(తెభా-10.2-611-తే.)[మార్చు]

బ్జసంభవ హర దేవతార్చనీయ
భూరిసంసారసాగరోత్తారణంబు
వ్యయానందమోక్షదాకము నైన
నీ పదధ్యాన మాత్మలో నిలువనీవె

21-05-2016: :
గణనాధ్యాయి 11:05, 12 డిసెంబరు 2016 (UTC)