పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)/నాగ్నజితి పరిణయంబు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

నాగ్నజితి పరిణయంబు

తెలుగు భాగవతము (పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)/నాగ్నజితి పరిణయంబు)
రచయిత: పోతన


(తెభా-10.2-126-సీ.)[మార్చు]

'ననాథ! వినుము కోలదేశ మేలెడి;
'గ్నజిత్తను నరనాథుఁ డొకడు
'సుమతి ధార్మికుఁడు దత్సుత నాగ్నజితి యను;
'న్యక గుణవతి లదు దానిఁ
'బెండ్లియాడుటకునై పృథివీశు లేతెంచి;
'వాఁడికొమ్ములు గల వాని, వీర
'గంధంబు సోఁకినఁ గాలు ద్రవ్వెడివాని, ;
'తిమదమత్తంబు యిన వాని

(తెభా-10.2-126.1-తే.)[మార్చు]

'గోవృషంబుల నేడింటిఁ గూర్చి తిగిచి
'బాహుబలమున నెవ్వఁడు ట్టి కట్టు
'తఁడు కన్యకుఁ దగు వరుం నిన వానిఁ
'ట్టఁజాలక పోదురు ప్రజలు బెగడి.

(తెభా-10.2-127-వ.)[మార్చు]

ఇట్లు గోవృషంబుల జయించినవాఁడ క్కన్యకు వరుండనిన భగవంతుండైన హరి విని సేనాపరివృతుండై కోసలపురంబునకుం జనినం గోసలాధీశ్వరుండును హరి నెదుర్కొని యర్ఘ్యపాద్యాది విధులం బూజించి పీఠంబు సమర్పించి ప్రతివందితుండై యున్న యెడ.

(తెభా-10.2-128-క.)[మార్చు]

రాజకన్య ప్రియమున
'నా రాజీవాక్షు మోహనాకారుఁ ద్రిలో
కా రాధితు మాధవుఁ దన
'కా రాధ్యుండైన నాథుఁ ని కోరె నృపా!

(తెభా-10.2-129-వ.)[మార్చు]

మఱియు న క్కన్యకారత్నంబు తన మనంబున.

(తెభా-10.2-130-ఆ.)[మార్చు]

'విష్ణుఁ డవ్యయుండు విభుఁడు గావలె నని
'నోఁచినట్టి తొంటి నోముఫలము
'సిద్ధ మయ్యెనేనిఁ జేకొనుఁ బో నన్నుఁ
'క్రధరుఁడు వైరిక్రహరుఁడు.

(తెభా-10.2-131-మ.)[మార్చు]

'సి రియుం బద్మభవేశ దిక్పతులు మున్ సేవించి యెవ్వాని శ్రీ
' ణాంభోజపరాగముల్‌ శిరములన్ మ్యగ్గతిం దాల్తుఁ; రీ
' ణీచక్రభరంబు వాపుటకు నుద్యత్కేళిమూర్తుల్‌ దయా
' రుఁడై యెవ్వఁడు దాల్చు నట్టి హరి యెబ్భంగిం బ్రవర్తించునో!

(తెభా-10.2-132-వ.)[మార్చు]

అని యిట్లు నాగ్నజితి విచారించు నెడఁ గృష్ణుం డా రాజుం జూచి మేఘగంభీర నినదంబున నిట్లనియె.

(తెభా-10.2-133-క.)[మార్చు]

న్యుల యాచింపరు రా
' న్యులు సౌజన్యకాంక్షఁ నుదెంచితి నీ
న్యన్ వేఁడెద నిమ్మా!
' న్యాశుల్కదుల మేము గాము నరేంద్రా!

(తెభా-10.2-134-వ.)[మార్చు]

అనిన రాజిట్లనియె.

(తెభా-10.2-135-శా.)[మార్చు]

' న్యం జేకొన నిన్నిలోకముల నీ న్నన్ ఘనుండైన రా
' న్యుం డెవ్వఁడు? నీ గుణంబులకు నాశ్చర్యంబునుం బొంది తా
' న్యారంభము మాని లక్ష్మి భవదీయాంగంబునన్ నిత్యయై
' న్యత్వంబునుఁ జెంది యున్నది గదా తాత్పర్యసంయుక్తయై.

(తెభా-10.2-136-శా.)[మార్చు]

'చం ద్గోవృషసప్తకంబుఁ గడిమిన్ సైరించి యెవ్వాఁడు భం
'జిం చున్ వానికిఁ గూఁతు నిత్తు నని యేఁ జీరించినన్ వైభవో
'దం ద్గర్వులు వచ్చి రాజతనయుల్‌ త్పాద శృంగాహతిం
'గిం చిత్కాలము నోర్వ కేగుదు రనిం గేడించి భిన్నాంగులై.

(తెభా-10.2-137-శా.)[మార్చు]

' ష్ణాంశుండు తమంబుఁ దోలు క్రియ నీ వుగ్రాహవక్షోణిలోఁ
'గృ ష్ణా! వైరులఁ దోలినాఁడవు, రణక్రీడావిశేషంబులన్
'ని ష్ణాతుండవు, సప్తగోవృషములన్ నేఁ డాజి భంజించి రో
'చి ష్ణుత్వంబున వచ్చి చేకొనుము మా శీతాంశుబింబాననన్.

(తెభా-10.2-138-వ.)[మార్చు]

అని నగ్నజిత్తు తన కూఁతు వివాహంబునకుం జేసిన సమ యంబు సెప్పిన విని.

(తెభా-10.2-139-చ.)[మార్చు]

' నియె నఘారివత్సబకకంసవిదారి ఖలప్రహారి దా
' తర కిల్పిషంబుల నణ్య భయంకర పౌరుషంబులన్
'సు నిశిత శృంగ నిర్దళితశూరసమూహ ముఖామిషంబులన్
' న గుణోన్మిషంబుల మహా పరుషంబుల గోవృషంబులన్.

(తెభా-10.2-140-ఉ.)[మార్చు]

చే ము చక్కఁ గట్టుకొని చిత్రగతిన్ వడి నేడు మూర్తులై
బా లుఁడు దారురూపములఁ ట్టెడు కైవడిఁ బట్టి వీర శా
ర్దూ లుఁడు గ్రుద్ది నేలఁ బడఁ ద్రోచి మహోద్ధతిఁ గట్టి యీడ్చె భూ
పా కులెల్ల మెచ్చ వృషభంబులఁ బర్వత సన్నిభంబులన్.

(తెభా-10.2-141-వ.)[మార్చు]

ఇట్లు వృషభంబుల నన్నింటినిం గట్టి యీడ్చినం జూచి హరికి నగ్నజిత్తు నాగ్నజితి నిచ్చిన విధివత్ప్రకారంబునం బెండ్లి యయ్యె; నా రాజసుందరు లానందంబును బొంది; రా సమయంబున బ్రాహ్మణాశీర్వాదంబులును, గీత పటహ శంఖ కాహళ భేరీ మృదంగ నినదంబులును జెలంగె; నంతనా కోసలేంద్రుండు దంపతుల రథారోహణంబు సేయించి పదివేల ధేనువులును, విచిత్రాంబరాభరణ భూషితలైన యువతులు మూఁడువేలును, దొమ్మిదివేల గజంబులును, గజంబులకు శతగుణంబులైన రథంబులును, రథంబులకు శతగుణంబులైన హయంబులును, హయంబులకు శతగుణాధికంబైన భట సమూహంబును నిచ్చి పుత్తెంచిన; వచ్చునప్పుడు.

(తెభా-10.2-142-ఉ.)[మార్చు]

భూ తి యెలర్పఁ గోసలుని పుత్త్రికకై చనుదెంచి తొల్లి యాఁ
బో తులచేత నోటువడి పోయిన భూపతులెల్ల మాధువుం
డా రుణిన్ వరించుట చరావలిచే విని త్రోవ సైన్య సం
ఘా ముతోడఁ దాఁకి రరిర్వవిమోచనుఁ బద్మలోచనున్.

(తెభా-10.2-143-ఉ.)[మార్చు]

దం డి నరాతు లెల్ల హరిఁ దాఁకిన నడ్డము వచ్చి వీఁకతో
భం న భూమియందుఁ దన బాంధవులెల్లను సన్నుతింపఁగా
గాం డివచాపముక్త విశిఖంబుల వైరుల నెల్లఁ జంపె నా
ఖం లనందనుండు శశకంబుల సింహము చంపుకైవడిన్.

(తెభా-10.2-144-వ.)[మార్చు]

ఇట్లు హరి నాగ్నజితిం బెండ్లియై, యరణంబులు పుచ్చుకొని, ద్వారకానగరంబునకు వచ్చి సత్యభామతోడం గ్రీడించుచుండె; మఱియును.

21-05-2016: :
గణనాధ్యాయి 10:25, 12 డిసెంబరు 2016 (UTC)