పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)/నరకాసురుని వధించుట

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

నరకాసురుని వధించుట

తెలుగు భాగవతము (పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)/నరకాసురుని వధించుట)
రచయిత: పోతన


(తెభా-10.2-186-వ.)[మార్చు]

అయ్యవసరంబునం గంససంహారి మనోహారిణిం జూచి సంతోషకారియుం, గరుణారసావలోకన ప్రసారియు, మధురవచన సుధారస విసారియుం, దదీయ సమరసన్నాహ నివారియునై యిట్లనియె.

(తెభా-10.2-187-క.)[మార్చు]

కొ మ్మా! దానవ నాథుని
కొ మ్మాహవమునకుఁ దొలఁగె గురువిజయముఁ గై
కొ మ్మా! మెచ్చితి నిచ్చెదఁ
గొ మ్మాభరణములు నీవు గోరిన వెల్లన్.

(తెభా-10.2-188-వ.)[మార్చు]

అని పలికి సమ్మానరూపంబులును, మోహనదీపంబులును, దూరీకృత చిత్తవిక్షేపంబులునైన సల్లాపంబులం గళావతిం దద్దయుఁ బెద్దఱికంబు సేసి, తత్కరకిసలయోల్లసిత బాణాసనంబు మరల నందుకొనియె; నప్పుడు సురవైరి మురవైరి కిట్లనియె.

(తెభా-10.2-189-క.)[మార్చు]

గువ మగవారి ముందఱ
తనములు సూప రణము మానుట నీకున్
తనము గాదు; దనుజులు
గువల దెసఁ జనరు మగలగ లగుట హరీ!

(తెభా-10.2-190-వ.)[మార్చు]

అనిన హరి యిట్లనియె.

(తెభా-10.2-191-క.)[మార్చు]

కా! ఖండించెద మ
త్క కాండాసనవిముక్త నశరముల భీ
కాయు నిన్ను సుర కి
న్న కాంతలు సూచి నేఁడు నందం బొందన్.

(తెభా-10.2-192-వ.)[మార్చు]

అని పలికి హరి నరకాసురయోధులమీఁద శతఘ్ని యను దివ్యాస్త్రంబు ప్రయోగించిన నొక్క వరుసను వారలందఱు మహావ్యథం జెందిరి; మఱియును.

(తెభా-10.2-193-మ.)[మార్చు]

విచ్ఛిన్న తురంగమై పటుగదాసంభిన్న మాతంగమై,
యు రుచక్రాహత వీరమధ్యపద బాహుస్కంధ ముఖ్యాంగమై,
సు భిత్సైన్యము దైన్యముం బొరయుచున్ శోషించి హైన్యంబుతో
రి మ్రోలన్ నిలువంగ లేక పఱచెన్ హాహానినాదంబులన్.

(తెభా-10.2-194-వ.)[మార్చు]

అప్పుడు.

(తెభా-10.2-195-ఆ.)[మార్చు]

మొనసి దనుజయోధముఖ్యులు నిగుడించు
స్త్రసముదయముల నవరేణ్య!
మురహరుండు వరుస మూఁడేసి కోలలం
ఖండితంబు సేసె గన మందు.

(తెభా-10.2-196-క.)[మార్చు]

వె న్నుని సత్యను మోచుచుఁ
న్నుగఁ బద నఖర చంచు క్షాహతులన్
భి న్నములు సేసె గరుడుఁడు
న్నిన గజసముదయములఁ బౌరవముఖ్యా!

(తెభా-10.2-197-వ.)[మార్చు]

మఱియును విహగరాజపక్షవిక్షేపణసంజాతవాతంబు సైరింపం జాలక హతశేషంబైన సైన్యంబు పురంబు సొచ్చుటం జూచి, నరకాసురుండు మున్ను వజ్రాయుధంబుం దిరస్కరించిన తనచేతి శక్తిం గొని గరుడుని వైచె; నతండును విరులదండ వ్రేటునఁ జలింపని మదోద్దండ వేదండంబునుంబోలె విలసిల్లె; నయ్యవసరంబున గజారూఢుండై కలహరంగంబున

(తెభా-10.2-198-మ.)[మార్చు]

దేభేంద్రము నెక్కి భూమిసుతుఁ డా క్రాయుధున్ వైవ శూ
ము చేఁబట్టిన, నంతలోన రుచిమాలాభిన్న ఘోరాసురో
త్త చక్రంబగు చేతిచక్రమున దైత్యధ్వంసి ఖండించె ర
త్న యోదగ్ర వినూత్నకుండల సమేతంబైన తన్మూర్ధమున్.

(తెభా-10.2-199-శా.)[మార్చు]

ల్లాలం గిటియైన కాలమున మున్నే నంచు ఘోషింతు వో!
ల్లీ! నిన్నుఁ దలంచి యైన నిచటం న్నుం గృపం గావఁడే!
చె ల్లంబో! తలఁ ద్రుంచె నంచు నిల నాక్షేపించు చందంబునన్
ద్రె ళ్లెం జప్పుడు గాఁగ భూమిసుతుఁ డుద్దీప్తాహవక్షోణిపై.

(తెభా-10.2-200-క.)[మార్చు]

కం టిమి నరకుడు వడఁగా
మం టిమి నేఁ డనుచు వెస నర్త్యులు మునులున్
మిం టం బువ్వులు గురియుచుఁ
బం టింపక పొగడి రోలిఁ ద్మదళాక్షున్.

(తెభా-10.2-201-వ.)[మార్చు]

అంత భూదేవి వాసుదేవుని డగ్గఱ నేతెంచి జాంబూనదరత్న మండితంబైన కుండలంబులును, వైజయంతియను వనమాలయును, వరుణదత్తంబయిన సితచ్ఛత్త్రంబును, నొక్క మహారత్నంబును సమర్పించి మ్రొక్కి భక్తి తాత్పర్యంబులతోడం గరకమలంబులు ముకుళించి, విబుధవందితుండును, విశ్వేశ్వరుండునునైన దేవదేవుని నిట్లని వినుతించె.

(తెభా-10.2-202-సీ.)[మార్చు]

అంభోజనాభున కంభోజనేత్రున;
కంభోజమాలాసన్వితునకు
నంభోజపదున కనంతశక్తికి వాసు;
దేవునకును దేవదేవునకును
క్తులు గోరినభంగి నే రూపైనఁ;
బొందువానికి నాదిపురుషునకును
ఖిల నిదానమై యాపూర్ణవిజ్ఞానుఁ;
యినవానికిఁ, బరమాత్మునకును,

(తెభా-10.2-202.1-ఆ.)[మార్చు]

ధాతఁ గన్న మేటితండ్రికి, నజునికి,
నీకు వందనంబు నే నొనర్తు
నిఖిలభూతరూప! నిరుపమ! యీశ! ప
రాపరాత్మ మహిత! మితచరిత!

(తెభా-10.2-203-వ.)[మార్చు]

దేవా! నీవు లోకంబుల సృజియించుటకు రజోగుణంబును, రక్షించుటకు సత్త్వగుణంబును, సంహరించుటకుఁ దమోగుణంబును ధరియింతువు; కాలమూర్తివి, ప్రధానపూరుషుండవు, పరుండవు, నీవ; నేనును, వారియు, ననిలుండు, వహ్నియు, నాకాశంబుఁ, భూతతన్మాత్రలును, నింద్రియంబులును, దేవతలును, మనంబును, గర్తయును, మహత్తత్త్వంబును, జరాచరంబైన విశ్వంబును, నద్వితీయుండవైన నీ యంద సంభవింతుము.

(తెభా-10.2-204-చ.)[మార్చు]

' నిటు సూడుమా! నరకదైత్యుని బిడ్డఁడు వీఁడు; నీ దెసన్
' ముననున్నవాఁడు; గడుబాలుఁ; డనన్యశరణ్యుఁ; డార్తుఁ; డా
'శ్ర రహితుండు; దండ్రి క్రియ శౌర్యము నేరఁడు; నీ పదాంబుజ
'ద్వ యిఁ బొడఁగాంచె భక్తపరతంత్ర! సువీక్షణ! దీనరక్షణా!

(తెభా-10.2-205-వ.)[మార్చు]

అని యిట్లు భూదేవి భక్తితోడ హరికిం బ్రణమిల్లి వాక్కుసుమంబులం బూజించిన నర్చితుండై భక్తవత్సలుం డయిన పరమేశ్వరుండు నరకపుత్త్రుం డయిన భగదత్తున కభయంబిచ్చి, సర్వసంపదలొసంగి నరకాసురగృహంబు ప్రవేశించి యందు.

21-05-2016: :
గణనాధ్యాయి 10:28, 12 డిసెంబరు 2016 (UTC)