పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)/కుంతీదేవి దుఃఖంబు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

కుంతీదేవి దుఃఖంబు

తెలుగు భాగవతము (పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)/కుంతీదేవి దుఃఖంబు)
రచయిత: పోతన


(తెభా-10.2-1054-క.)[మార్చు]

న్న! పాండుతనయులు 'నీ ల్లుం డ్రడవులందు నెఱి మృగములతోఁ
బా ని యిడుమలఁ బడఁ గరు
ణా త్తుల రగుచు మీర రయఁగ వలదే?

(తెభా-10.2-1055-వ.)[మార్చు]

అని బహుప్రకారంబుల సంతాపించుచు మఱియు నిట్లనియె.

(తెభా-10.2-1056-క.)[మార్చు]

తిబలవంతపు విధి దాఁ
బ్ర తికూలంబైనఁ గలరె బంధువు? లనుచున్
ధృ తి గలఁగ బాష్పజలపూ
రి లోచన యగు సహోదరిం జూచి యనెన్.

(తెభా-10.2-1057-సీ.)[మార్చు]

ల్లి! నీ కేల సంతాపింప మనమునఁ;
దలవఁక విధినేల సొలసె? దింత
ఖిల నియామకుంగు నీశ్వరుఁడు మాయ;
వనికాంతరుఁడైన ట్టి సూత్ర
ధారుని కైవడిఁ గిలి నటింపఁగ;
నుజులు కీలుబొమ్మలు దలంపఁ;
గావున విధిసేఁతఁ డిచి వర్తింపంగ;
దేవతలకునైనఁ దీఱ; దట్లు

(తెభా-10.2-1057.1-తే.)[మార్చు]

క్రోధచిత్తుండు కంసుఁడు బాధవఱుప
నిలయములు దప్పి నే మడవులఁ జరింప
నకృపానిది యీ హరి లుగఁబట్టి
కోరి మా కిండ్లు గ్రమ్మఱఁ జేరఁ గలిగె.

(తెభా-10.2-1058-వ.)[మార్చు]

అని యూరడిలం బలుకు నవసరంబున.

21-05-2016: :
గణనాధ్యాయి 11:26, 12 డిసెంబరు 2016 (UTC)