పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)/ఉపోద్ఘాతము

From వికీసోర్స్
Jump to navigation Jump to search


(తెభా-10.2-1-క.)[edit]

శ్రీ ర! పరిశోషిత ర
త్నా ర! కమనీయగుణగణాకర! కారు
ణ్యా ర! భీకరశర ధా
రా కంపితదానవేంద్ర! రామనరేంద్రా!

(తెభా-10.2-2-వ.)[edit]

మహనీయగుణగరిష్ఠులగు నమ్మునిశ్రేష్ఠులకు నిఖిల పురాణవ్యాఖ్యాన వైఖరీసమేతుండైన సూతుం డిట్లనియె; నట్లు ప్రాయోపవిష్టుండైన పరీక్షిన్నరేంద్రుండు రుక్మిణీపరిణయానంతరంబున నైన కథావృత్తాంతం బంతయు వినిపింపు మనిన శుకయోగీంద్రుం డిట్లనియె.

21-05-2016: :
గణనాధ్యాయి 10:12, 12 డిసెంబరు 2016 (UTC)