పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)/అర్జునితో మృగయావినోదంబు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అర్జునితోమృగయావినోదంబు

తెలుగు భాగవతము (పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)/అర్జునితో మృగయావినోదంబు)
రచయిత: పోతన


(తెభా-10.2-112-మ.)[మార్చు]

తు గశ్రేష్ఠము నెక్కి కంకటధనుస్తూణీశరోపేతుఁడై
రితోడన్ వనభూమి కేగి విజయుం డాసక్తుఁడై చంపె శం
శార్దూల తరక్షు శల్య చమరీ ల్లూక గంధర్వ కా
కంఠీరవ ఖడ్గ కోల హరిణీ సారంగ ముఖ్యంబులన్.

(తెభా-10.2-113-క.)[మార్చు]

చ్చోటఁ బవిత్రములై
చ్చిన మృగరాజి నెల్ల ననాథునకుం
దె చ్చి యొసంగిరి మెచ్చుగఁ
జె చ్చెర నరుఁ గొల్చి యున్న సేవకు లధిపా!

(తెభా-10.2-114-వ.)[మార్చు]

అంత నర్జునుండు నీరుపట్టున డస్సిన, యమునకుం జని, య మ్మహారథులైన నరనరాయణు లందు వార్చి జలంబులు ద్రావి, యొక పులినప్రదేశంబున నుండి.

(తెభా-10.2-115-ఉ.)[మార్చు]

గతు లైన యట్టి పురుషోత్తమ పార్థులు గాంచి రాపగా
వి పుల విలోల నీలతర వీచికలందు శిరోజభార రు
చ్య హసితాళిమాలిక నుదంచిత బాల శశిప్రభాలికం
నుని బాలికన్ మదనర్పణతుల్య కపోలపాలికన్.

(తెభా-10.2-116-వ.)[మార్చు]

కని యచ్యుతుండు పంచిన వివ్వచ్చుండు సని యా కన్య కిట్లనియె.

(తెభా-10.2-117-మ.)[మార్చు]

సు తీ! యెవ్వరి దాన? వేమికొఱ కిచ్చోటం బ్రవర్తించె? దె
య్య ది నీ నామము? కోర్కి యెట్టిది? వివాహాకాంక్షతోఁగూడి యీ
దికిన్ వచ్చినజాడ గానఁబడె? ధన్యంబయ్యె నీ రాక, నీ
యు యాదిస్థితి నెల్లఁ జెప్పు మబలా! యుద్యత్కురంగేక్షణా!

(తెభా-10.2-118-వ.)[మార్చు]

అనిన నర్జునునకుఁ గాళింది యిట్లనియె.

(తెభా-10.2-119-మ.)[మార్చు]

వీరోత్తమ! యేను సూర్యుని సుతన్; నాపేరు కాళింది; భా
స్క సంకల్పితగేహమందు నదిలోఁ గంజాక్షు విష్ణుం బ్రభున్
రుగాఁ గోరి తపంబుసేయుదు; నొరున్ వాంఛింపఁ; గృష్ణుండు వ
న్య తిన్ వచ్చి వరించునంచుఁ బలికెన్ నా తండ్రి నాతోడుతన్.

(తెభా-10.2-120-వ.)[మార్చు]

అనిన విని ధనంజయుఁ డా నీలవేణి పలుకులు హరికిం జెప్పిన విని సర్వజ్ఞుండైన హరియు హరిమధ్యను రథంబుమీఁద నిడుకొని ధర్మరాజు కడకుం జని వారలు గోరిన విశ్వకర్మను రావించి వారి పురం బతివిచిత్రంబు సేయించె.

(తెభా-10.2-121-క.)[మార్చు]

దే వేంద్రుని ఖాండవ మ
ప్పా కునకు నీఁ దలంచి పార్థుని రథికుం
గా వించి సూతుఁ డయ్యెను
గో విందుఁడు మఱఁదితోడఁ గూరిమి వెలయన్.

(తెభా-10.2-122-వ.)[మార్చు]

ఇట్లు నర నారాయణులు సహాయులుగా దహనుండు ఖాండవవనంబు దహించిన సంతసించి విజయునకు నక్షయ తూణీరంబులు, నభేద్యకవచంబును, గాండీవమనియెడి బాణాసనంబును దివ్యరథంబును ధవళరథ్యంబులను నిచ్చె నందు.

(తెభా-10.2-123-ఉ.)[మార్చు]

వా వసూనుచేఁ దనకు హ్నిశిఖాజనితోగ్రవేదనల్
పా సినఁ జేసి యొక్క సభ పార్థున కిచ్చె మయుండు ప్రీతుఁడై
యా భలోనఁ గాదె గమనాగమనంబులఁ గౌరవేంద్రుఁ డు
ల్లా ముఁ బాసి యుండుట జస్థలనిర్ణయ బుద్ధి హీనుఁడై.

21-05-2016: :
గణనాధ్యాయి 10:24, 12 డిసెంబరు 2016 (UTC)