పోతన తెలుగు భాగవతము/ఏకాదశ స్కంధము/వైకుంఠం మరలగోరుట

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

వైకుంఠం మరలగోరుట

తెలుగు భాగవతము (పోతన తెలుగు భాగవతము/ఏకాదశ స్కంధము)
రచయిత: పోతన


(తెభా-11-83-క.)[మార్చు]

సు గరుడ ఖచర విద్యా
హర పరమేష్ఠి ముఖ సుధాశనులు మునుల్‌
సిజనయనునిఁ గనుఁగొన
రుదెంచిరి ద్వారవతికి తిమోదమునన్‌.

(తెభా-11-84-క.)[మార్చు]

ని పరమేశుని యాదవ
శోభిత పారిజాతు నరుహనేత్రున్‌
కామిత ఫలదాయకు
వి నుతించిరి దివిజు లపుడు వేదోక్తములన్‌.

(తెభా-11-85-తే.)[మార్చు]

ఖిలలోకేశ! సర్వేశ! భవ! నీవు
నుదయ మందుట భూభార ముడుపుకొఱకుఁ
బంచవింశోత్తర శతాబ్దరిమితంబు
య్యె విచ్చేయు వైకుంఠ ర్మ్యమునకు.

(తెభా-11-86-వ.)[మార్చు]

అనినఁ గమలభవ భవ ముఖ నిఖిల సురగణంబుల వచనంబు లియ్యకొని కృష్ణుండు వారితోడ “యాదవుల కన్యోన్య వైరానుబంధంబులు గల్పించి వారల హతంబు గావించి భూభారం బడంచి యిదె వచ్చెదం బొం” డని చెప్పి వీడ్కొలిపినఁ గమలాసనాదిబృందారకులు నిజస్థానంబులకుం జని రంత.

21-05-2016: :

గణనాధ్యాయి 12:50, 12 డిసెంబరు 2016 (UTC)