పోతన తెలుగు భాగవతము/ఏకాదశ స్కంధము/విదేహర్షభసంభాషణ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

విదేహర్షభ సంభాషణ

తెలుగు భాగవతము (పోతన తెలుగు భాగవతము/ఏకాదశ స్కంధము)
రచయిత: పోతన


(తెభా-11-33-వ.)[మార్చు]

అట్లు గావున పరమేశ్వరభక్తిజనకంబై కైవల్యపదప్రాప్తికరంబయి యొప్పుచున్న విదేహర్షభసంవాదంబు నాఁ బరగు నొక్క పురాతన పుణ్యకథావిశేషం బెఱింగించెద సావధాన మనస్కుండవై యాకర్ణింపు” మని యిట్లనియె

(తెభా-11-34-తే.)[మార్చు]

'వినుము స్వాయంభువుండను మనువునకును
'మణ నుదయించె నఁట ప్రియవ్రతుఁ డనంగఁ
'నయు; డాతని కాగ్నీధ్రుఁ నఁగ సుతుఁడు
'జాతుఁ డయ్యెను భువనవిఖ్యాతుఁ డగుచు.

(తెభా-11-35-వ.)[మార్చు]

ఆ యాగ్నీధ్రునకు నాభి యను ప్రాజ్ఞుం డగు తనూభవుం డుదయించి బలిచక్రవర్తితో మైత్రింజేసి ధారుణీభారంబు పూని యాజ్ఞా పరిపాలనంబున నహితరాజన్య రాజ్యంబులు స్వవశంబులు గావించుకొని యుండె; నంతట నాభికి సత్పుత్రుం డయిన ఋషభుండు పుట్టె; నతండు హరిదాసుండై సుతశతకంబుఁ బడసె; నందగ్రజుండయిన భరతుం డను మహానుభావుఁడు నారాయణపరాయణుండై యిహలోకసుఖంబులం బరిహరించి, ఘోరతపం బాచరించి జన్మ త్రితయంబున నిర్వాణసుఖపారవశ్యంబున సకలబంధ విముక్తుం డై వాసుదేవపదంబు నొందె; నాతని పేర నతం డేలిన భూఖండంబు భారతవర్షం బను వ్యవహారంబున నెగడి జగంబులఁ బ్రసిద్ధం బయ్యె; మఱియు నందుఁ దొమ్మండ్రు కుమారులు బల పరాక్రమ ప్రభావ రూప సంపన్నులయి నవఖండంబులకు నధిష్ఠాతలైరి; వెండియు వారలలో నెనుబది యొక్కండ్రు కుమారులు నిత్య కర్మానుష్ఠాన పరతంత్రులై విప్రత్వం బంగీకరించి; రందుఁ గొందఱు శేషించిన వారులు కవి హర్యంతరిక్ష ప్రబుద్ధ పిప్పలాయ నావిర్హోత్ర ద్రమిళ చమస కరభాజను లనం బరఁగు తొమ్మం డ్రూర్ధ్వరేతస్కు లయి బ్రహ్మవిద్యావిశారదు లగుచు, జగత్త్రయంబును బరమాత్మ స్వరూపంబుగాఁ దెలియుచు ముక్తులై యవ్యాహతగమను లగుచు, సుర సిద్ధ సాధ్య యక్ష గంధర్వ కిన్నర కింపురుష నాగలోకంబు లందు స్వేచ్ఛావిహారంబు సేయుచు నొక్కనాఁడు.

(తెభా-11-36-క.)[మార్చు]

దేకనాథు గుణములు
'మి గులఁగ సంస్మరణతోడ మీఱిన భక్తిం
లును రాత్రియు సంధ్యలుఁ
' గిలి జితేంద్రియులు నైన పసులు ధాత్రిన్‌.

(తెభా-11-37-క.)[మార్చు]

హింపఁ బుణ్యుఁ డైన వి
'దే హుని యజ్ఞాంతమందు నేతెంచినచో
గే ము వెడలి యెదుర్కొని
'మో వివర్జితులఁ బుణ్యమునిసంఘములన్‌.

(తెభా-11-38-తే.)[మార్చు]

'ర్ఘ్యపాద్యాదివిధులను ర్థితోడఁ
'బూజ గావించి వారలఁ బొలుపు మిగుల
'నుచితపీఠంబులందును నునిచి యెలమి
'వమునిశ్రేష్ఠులను భూమినాయకుండు.

(తెభా-11-39-క.)[మార్చు]

వా ల కిట్లను మీరలు
'గా వమున విష్ణుమూర్తిఁ గైకొనిన మహా
భూ రితపోధనవర్యులు
'సా విహీనంబు లైన సంసారములన్‌.

(తెభా-11-40-క.)[మార్చు]

రీతి గడప నేర్తురు?
'క్రూ రులు బహుదుఃఖరోగకుత్సిత బుద్ధుల్‌
నీ సులు నరులుగావున
'నా య సుజ్ఞానబుద్ధి నానతి యీరే?

21-05-2016: :

గణనాధ్యాయి 12:44, 12 డిసెంబరు 2016 (UTC)