పోతన తెలుగు భాగవతము/ఏకాదశ స్కంధము/వసుదేవ ప్రశ్నంబు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

వసుదేవ ప్రశ్నంబు

తెలుగు భాగవతము (పోతన తెలుగు భాగవతము/ఏకాదశ స్కంధము)
రచయిత: పోతన


(తెభా-11-28-వ.)[మార్చు]

అని యడిగిన రాజునకు శుకుం డిట్లనియె.

(తెభా-11-29-క.)[మార్చు]

వి నుము నృపాలక! సెప్పెద
' మై విలసిల్లు పూర్వథ గల దదియున్‌
ము ను ద్వారక కేతెంచియు
'నొ రఁగ నారదుఁడు గృష్ణు నొయ్యనఁ గాంచెన్‌.

(తెభా-11-30-వ.)[మార్చు]

అట్లు దేవముని కృష్ణసందర్శనార్థం బరుగుదెంచి తద్గృహాభ్యంతరమున కరిగిన, వసుదేవుం డమ్మునీంద్రుని నర్ఘ్యపాద్యాదివిధులం బూజించి, కనకాసనాసీనుం గావించి, యుచిత కథావినోదంబులం బ్రొద్దుపుచ్చుచు నిట్లనియె; “యే నరుండు నారాయణచరణసరసీరుహ భజనపరాయణత్వంబు నిరంతరంబు నొందం; డట్టివానికి మృత్యువు సన్నిహితంబై యుండు; నీ దర్శనంబునం గృతార్థుండ నైతి; నచ్యుతానంత గోవింద నామస్మరణైకాగ్రచిత్తులైన మీవంటి పుణ్యపురుషుల సమాగమంబున లోకులు సుఖాశ్రయులయి యుండుదురు; దేవతాభజనంబు సేయువారిని గీర్వాణులు ననుగ్రహింతు; రట్లు సజ్జనులును దీనవత్సలులు నగు వారలు పూజనాది క్రియలచే నా దేవతలను భక్తి సేయుదురు; కావున శ్రీ మహా భాగవత కథాసమూహంబులఁ గల ధర్మంబు లడిగెద; నేయే ధర్మంబులు శ్రవణ సుఖంబులుగా వినిన దండధరకింకర తాడనంబులం బడక, ముకుందచరణారవింద వందనాభిలాషులయి పరమపదప్రాప్తు లగుదు; రా ధర్మంబు లానతిమ్ము; తొల్లి గోవిందునిం బుత్రుఁగాఁ గోరి ముక్తిమార్గం బెఱుంగలేక దేవతామాయం జేసి చిక్కి చిత్తవ్యసనాంధకారం బగు సంసారంబునం దగులువడి యున్నవాఁడ; హరికథామృతంబు వెల్లిగొల్పు; మట్లయిన సుఖంబు గలుగు ననిన వసుదేవ కృతప్రశ్నుండైన నారదుండు వాసుదేవ కథా ప్రసంగ సల్లాపహర్ష సమేతుండై సంతసంబంద నిట్లనియె.

(తెభా-11-31-క.)[మార్చు]

ను నీవు సేయు ప్రశ్నము
' సన్నుత! వేదశాస్త్రసారాంశంబై
మగు హరిగుణకథనము
'వి ను మని, వినిపింపఁ దొడఁగె వేడ్క దలిర్పన్‌.

(తెభా-11-32-క.)[మార్చు]

తిపాపకర్ములైనను
' తము నారాయణాఖ్యబ్దము మదిలో
వి తంబుగఁ బఠియించిన
' తురులఁ గొనియాడఁ గమలసంభవు వశమే?

21-05-2016: :

గణనాధ్యాయి 12:44, 12 డిసెంబరు 2016 (UTC)