పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము/హరి అసురులశిక్షించుట

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

హరి అసురులశిక్షించుట

తెలుగు భాగవతము (మూస:పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము/)
రచయిత: పోతన


(తెభా-8-341-వ.)[మార్చు]

అట్లు మొఱయిడు నవసరంబున.

(తెభా-8-342-మ.)[మార్చు]

వి గేంద్రాశ్వ నిరూఢుఁడై మణిరమా విభ్రాజితోరస్కుఁడై
హుశస్త్రాస్త్ర రథాంగ సంకలితుఁడై భాస్వత్కిరీటాది దు
స్స హుఁడై నవ్యపిశంగచేల ధరుఁడై సంఫుల్లపద్మాక్షుఁడై
వి హితాలంకృతితోడ మాధవుఁడు దా వేంచేసె నచ్చోటికిన్.

(తెభా-8-343-చ.)[మార్చు]

సురుల మాయ లన్నియును బ్జదళాక్షుఁడు వచ్చినంతటన్
సిబిసియై నిరర్థమయి గ్రక్కునఁ బోయెను; నిద్రబొంది సం
మున మేలుకొన్నగతిఁ దాల్చి చెలంగిరి వేల్పు లందఱుం;
చెడ కేలయుండు హరిపాద పరిష్కృతిచేయ నాపదల్?

(తెభా-8-344-వ.)[మార్చు]

అయ్యెడ

(తెభా-8-345-ఆ.)[మార్చు]

కాలనేమి ఘోర కంఠీరవము నెక్కి
తార్క్ష్యు శిరము శూలధారఁ బొడువ
తని పోటుముట్టు రి గేల నంకించి
దానఁ జావఁ బొడిచె దైత్యవరుని.

(తెభా-8-346-క.)[మార్చు]

పడి మాలి సుమాలులు
బె రించినఁ దలలుఁ ద్రుంచెఁ బృథు చక్రహతిన్;
దఁగొని గరుడుని ఱెక్కలు
చె రించిన మాల్యవంతు శిరమున్ వ్రేసెన్.

(తెభా-8-347-వ.)[మార్చు]

ఇట్లు పరమపురుషుండగు హరి కరుణాపరత్వంబునం బ్రత్యుపలబ్ద మనస్కులయిన వరుణ వాయు వాసవ ప్రముఖులు పూర్వంబున నెవ్వరెవ్వరితోఁ గయ్యంబు జేయుదురు, వారు వారలం దలపడి నొప్పించి; రయ్యవసరంబున.

(తెభా-8-348-క.)[మార్చు]

బా హుబలంబున నింద్రుఁడు
సా సమున బలిని గెలువ మకట్టి సము
త్సా మున వజ్ర మెత్తిన
హా హానినదంబు జేసి ఖిల జనములున్.

(తెభా-8-349-వ.)[మార్చు]

ఇట్లు సముద్యత భిదుర హస్తుండై యింద్రుండుఁ దన పురోభాగంబునం బరాక్రమించుచున్న విరోచననందను నుపలక్షించి యిట్లనియె.

(తెభా-8-350-మ.)[మార్చు]

తిన్ వైరి మొఱంగి గెల్చుటదియున్ శౌర్యంబె ధైర్యంబె? తా
వాఁడయ్యును దన్నుఁ దా నెఱిఁగి సార్థ్యంబునుం గల్గియున్
వానిం గని డాఁగెనేని మెయి చూపం జాలఁడేనిం గటా!
రే బంధులు? దిట్టరే బుధులుఁ? గన్యల్ గూర్తురే? దానవా!

(తెభా-8-351-శా.)[మార్చు]

మా యల్ చేయఁగ రాదు పో; నగవులే మాతోడి పోరాటముల్?
దా యా! చిక్కితి; వ్రక్కలించెదఁ గనద్దంభోళి ధారాహతిన్;
నీ యిష్టార్థము లెల్లఁ జూడుము వెసన్ నీ వారలం గూడుకో
నీ యాటోపము నిర్జరేంద్రుఁ డడఁచున్ నేఁ డాజిలో దుర్మతీ!

(తెభా-8-352-వ.)[మార్చు]

అని యుపాలంభించిన విని విరోచననందనుం డిట్లనియె.

(తెభా-8-353-శా.)[మార్చు]

నీ వే పోటరివే? సురేంద్ర! తెగడన్ నీకేల? గెల్పోటముల్
లే వే ? యెవ్వరి పాలఁ బోయినవి? మేల్గీడుల్ విరించాదులుం
ద్రో వం జాలుదు రెవ్విధానమున సంతోషింప శోకింప నా
దై వం బేమి? కరస్థలామలకమే? ర్పోక్తులుం బాడియే?

(తెభా-8-354-ఆ.)[మార్చు]

యము లపజయములు సంపద లాపద
నిల చలిత దీపికాంచలములు
చంద్రకళలు మేఘయములు దరఁగలు
మెఱుఁగు లమరవర్య! మిట్టిపడకు.

(తెభా-8-355-వ.)[మార్చు]

అని యి ట్లాక్షేపించి.

(తెభా-8-356-క.)[మార్చు]

వీ రుఁడు దానవ నాథుఁడు
నా సముల నింద్రు మేన నాటించి మహా
ఘో రాయుధ కల్పములగు
శూ రాలాపములు చెవులఁ జొనిపెన్ మరలన్.

(తెభా-8-357-వ.)[మార్చు]

ఇట్లు తథ్యవాది యైన బలిచే నిరాకృతుండై

(తెభా-8-358-క.)[మార్చు]

త్రువు నాక్షేపంబునఁ
దో త్రాహత గజము భంగిఁ ద్రుళ్ళుచు బలి నా
వృ త్రారి వీచి వైచిన
గో త్రాకృతి నతఁడు నేలఁగూలె నరేంద్రా!
 : : 21-05-2016: : గణనాధ్యాయి 12:55, 22 సెప్టెంబరు 2016 (UTC)