పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము/సముద్రమథన యత్నము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సముద్రమథనయత్నము

తెలుగు భాగవతము (మూస:పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము/)
రచయిత: పోతన


(తెభా-8-192-సీ.)[మార్చు]

భూనాథ! వినవయ్య భోగీంద్రు వాసుకిఁ;
బిలిపించి యతనికిఁ బ్రియము జెప్పి
లభాగ మీ నొడఁడి సమ్మతునిఁ జేసి;
మెల్లన చేతుల మేను నివిరి
నీవ కా కెవ్వరు నేర్తు? రీ పని కియ్య;
కొమ్మని యతని కైకోలు పడసి
వ్వంపుఁ గొండ నిష్కంటకంబుగఁ జేసి;
ర్షించి యతని భోగంబుఁ జుట్టి

(తెభా-8-192.1-ఆ.)[మార్చు]

డఁగి యమృతజలధిఁ లశంబుఁ గావించి
త్రచ్చు నవసరమునఁ లఁపు లమర
ద్ధవస్త్రకేశభారులై యా రెండు
ములవారు తరువఁ దిసి రచట.

(తెభా-8-193-వ.)[మార్చు]

తదనంతరంబ.

(తెభా-8-194-క.)[మార్చు]

రియును దేవానీకము
ను గేంద్రుని తలలు పట్టనుద్యోగింపన్
రిమాయా పరవశులై
సు విమతులు కూడి పలుకఁ జొచ్చిరి కడిమిన్.

(తెభా-8-195-మత్త.)[మార్చు]

స్వ చ్ఛమైన ఫణంబు మీరలు క్కఁబట్టి మథింపఁగాఁ
బు చ్ఛ మేటికి మాకుఁ బట్టఁగఁ? బూరుషత్వము గల్గి మే
చ్ఛమైన తపోబలాధ్యయనాన్వయంబుల వారమై
యి చ్ఛయింతుమె తుచ్ఛవృత్తికి? నిండు మాకు ఫణాగ్రముల్ .

(తెభా-8-196-వ.)[మార్చు]

అని పలుకు దనుజులం జూచి.

(తెభా-8-197-క.)[మార్చు]

వి స్మయముఁ బొంది దానవ
స్మరుఁ డహిఫణము విడువఁ గైకొని యసురుల్
వి స్మితముఖులై యార్చి ర
వి స్మితముగఁ గొనిరి సురలు వీఁకం దోఁకన్.

(తెభా-8-198-వ.)[మార్చు]

ఇట్లు సమాకర్షణస్థానభాగనిర్ణయంబు లేర్పఱచుకొని దేవతలు పుచ్ఛంబును; బూర్వదేవతలు ఫణంబులుం బట్టి పయోరాశి మధ్యంబునం బర్వతంబు పెట్టి; పరమాయత్తచిత్తులై యమృతార్థంబు త్రచ్చుచున్న సమయంబున.

(తెభా-8-199-క.)[మార్చు]

వి డు విడుఁ డని ఫణి పలుకఁగఁ
డుభరమున మొదలఁ గుదురు లుగమి గెడఁవై
బు బుడ రవమున నఖిలము
వడ వడఁకఁగ మహాద్రి నధి మునింగెన్.

(తెభా-8-200-ఉ.)[మార్చు]

గౌ వమైన భారమునఁ వ్వపుఁగొండ ధరింప లేక దో
స్సా విహీనులై యుభయ సైనికులుం గడు సిగ్గుతో నకూ
పా తటంబునం బడిరి పౌరుషముం జెడి పాండవేయ! యె
వ్వా రికి నేరఁబోలు బలవంతపు దైవము నాక్రమింపగన్?
 : : 21-05-2016: : గణనాధ్యాయి 13:20, 19 సెప్టెంబరు 2016 (UTC)