పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము/విష్ణువు ఆగమనము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

విష్ణువు ఆగమనము

తెలుగు భాగవతము (మూస:పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము/)
రచయిత: పోతన


(తెభా-8-94-ఆ.)[మార్చు]

విశ్వమయత లేమి వినియు నూరక యుండి
రంబుజాసనాదు డ్డపడక
విశ్వమయుఁడు విభుఁడు విష్ణుండు జిష్ణుండు
క్తియుతున కడ్డడఁ దలంచె.

(తెభా-8-95-మ.)[మార్చు]

వైకుంఠపురంబులో నగరిలో నా మూల సౌధంబు దా
మందారవనాంతరామృత సరః ప్రాంతేందు కాంతోపలో
త్ప పర్యంక రమావినోది యగు నాన్నప్రసన్నుండు వి
హ్వ నాగేంద్రము పాహిపాహి యనఁ గుయ్యాలించి సంరంభియై.

(తెభా-8-96-మ.)[మార్చు]

సి రికిం జెప్పఁడు; శంఖ చక్ర యుగముం జేదోయి సంధింపఁ; డే
రివారంబునుఁ జీరఁ" డభ్రగపతిం న్నింపఁ" డాకర్ణికాం
ధమ్మిల్లముఁ జక్క నొత్తఁడు; వివాప్రోత్థితశ్రీకుచో
రిచేలాంచలమైన వీడఁడు గజప్రాణావనోత్సాహియై.
విష్ణుమూర్తి పరికరాదులు

(తెభా-8-97-వ.)[మార్చు]

ఇట్లు భక్తజనపాలన పరాయణుండును; నిఖిల జంతు హృదయారవింద సదన సంస్థితుండును నగు నారాయణుండు కరికులేంద్ర విజ్ఞాపిత నానావిధ దీనాలాపంబు లాకర్ణించి; లక్ష్మీకాంతా వినోదంబులం దగులు చాలించి; సంభ్రమించి దిశలు నిరీక్షించి; గజేంద్రరక్షాపరత్వంబు నంగీకరించి; నిజపరికరంబు మరల నవధరించి గగనంబున కుద్గమించి వేంచేయు నప్పుడు.

(తెభా-8-98-మ.)[మార్చు]

వెంటన్ సిరి; లచ్చివెంట నవరోవ్రాతమున్; దాని వె
న్క నుఁ బక్షీంద్రుఁడు; వాని పొంతను ధనుఃకౌమోదకీ శంఖ చ
క్ర నికాయంబును; నారదుండు; ధ్వజినీకాంతుండు రా వచ్చి రొ
య్య వైకుంఠపురంబునం గలుగువా రాబాలగోపాలమున్.
విష్ణుమూర్తి పరికరాదులు

(తెభా-8-99-వ.)[మార్చు]

తదనంతరంబ, ముఖారవింద మకరందబిందు సందోహ పరిష్యందమానానం దేందిందిర యగు న య్యిందిరాదేవి గోవింద కరారవింద సమాకృష్యమాణ సంవ్యానచేలాంచల యై పోవుచు.

(తెభా-8-100-మ.)[మార్చు]

వేంచేయు పదంబుఁ బేర్కొనఁ; డనాస్త్రీ జనాలాపముల్
వి నెనో? మ్రుచ్చులు మ్రుచ్చలించిరొ ఖలుల్ వేదప్రపంచంబులన్?
నుజానీకము దేవతానగరిపై దండెత్తెనో? భక్తులం
ని చక్రాయుధుఁ డేఁడి చూపుఁ డని ధిక్కారించిరో? దుర్జనుల్.

(తెభా-8-101-వ.)[మార్చు]

అని వితర్కించుచు.

(తెభా-8-102-శా.)[మార్చు]

'తా టంకాచలనంబుతో; భుజనటద్ధమ్మిల్లబంధంబుతో;
'శా టీముక్త కుచంబుతో; నదృఢచంత్కాంచితో; శీర్ణలా
'లా టాలేపముతో; మనోహరకరాగ్నోత్తరీయంబుతోఁ;
'గో టీందుప్రభతో; నురోజభర సంకోచద్విలగ్నంబుతోన్.

(తెభా-8-103-క.)[మార్చు]

డిగెద నని కడువడిఁ జను
' డిగినఁ దను మగుడ నుడుగఁ ని నడ యుడుగున్
వె వెడ సిడిముడి తడఁబడ
' డు గిడు; నడుగిడదు జడిమ డు గిడునెడలన్.

(తెభా-8-104-సీ.)[మార్చు]

'నిటలాలకము లంట నివుర జుంజుమ్మని;
'ముఖసరోజము నిండ ముసురుఁ దేంట్లు;
'ళులఁ జోపఁగఁ జిల్క ల్ల నల్లన చేరి;
'యోష్ఠబింబద్యుతు లొడియ నుఱుకు;
'శుకములఁ దోలఁ జక్షుర్మీనములకు మం;
'దాకినీ పాఠీనలోక మెసఁగు;
'మీన పంక్తుల దాఁట మెయిదీఁగతో రాయ;
'శంపాలతలు మింట రణిఁ గట్టు;

(తెభా-8-104.1-ఆ.)[మార్చు]

'శంపలను జయింపఁ క్రవాకంబులుఁ
'గుచయుగంబుఁ దాఁకి క్రొవ్వుజూపు;
'మెలఁత మొగిలు పిఱిఁది మెఱుఁగుఁదీవయుఁ బోలె
'లదవర్ణు వెనుకఁ నెడునపుడు.

(తెభా-8-105-మ.)[మార్చు]

'వి నువీథిన్ జనుదేరఁ గాంచి రమరుల్ విష్ణున్ సురారాతి జీ
' సంపత్తి నిరాకరిష్ణుఁ గరుణార్ధిష్ణుఁ యోగీంద్ర హృ
'ద్వ వర్తిష్ణు సహిష్ణు భక్తజనబృంప్రాభవాలంకరి
'ష్ణు వోఢోల్ల సదిందిరా పరిచరిష్ణున్ జిష్ణు రోచిష్ణునిన్.

(తెభా-8-106-వ.)[మార్చు]

ఇట్లు పొడగని.

(తెభా-8-107-మ.)[మార్చు]

' నుదెంచెన్ ఘనుఁ డల్లవాఁడె; హరి పజ్జం గంటిరే లక్ష్మి? శం
' నినాదం బదె; చక్ర మల్లదె; భుజంధ్వంసియున్ వాఁడె; క్ర
'న్న యేతెంచె నటంచు వేల్పులు నమోనారాయణాయేతి ని
'స్వ నులై మ్రొక్కిరి మింట హస్తిదురవస్థావక్రికిం జక్రికిన్.

(తెభా-8-108-వ.)[మార్చు]

అ య్యవసరంబునఁ గుంజరేంద్రపాలన పారవశ్యంబున దేవతానమస్కారంబు లంగీకరింపక మనస్సమాన సంచారుం డై పోయిపోయి కొంతదూరంబున శింశుమారచక్రంబునుం బోలె గురుమకరకుళీర మీనమిథునంబై; కిన్నరేంద్రుని భాండాగారంబునుంబోలె స్వచ్ఛ మకరకచ్ఛపంబై; భాగ్యవంతుని భాగధేయంబునుంబోలె సరాగ జీవనంబై; వైకుంఠపురంబునుంబోలె శంఖచక్ర కమలాలంకృతంబై; సంసార చక్రంబునుంబోలె ద్వంద్వసంకుల పంక సంకీర్ణంబై యొప్పు నప్పంకజాకరంబుఁ బొడగని.

21-05-2016: :
గణనాధ్యాయి 17:16, 16 సెప్టెంబరు 2016 (UTC)