పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము/బృహస్పతి మంత్రాంగము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

బృహస్పతిమంత్రాంగము

తెలుగు భాగవతము (మూస:పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము/)
రచయిత: పోతన


(తెభా-8-455-వ.)[మార్చు]

అనిన సురరాజునకు సురాచార్యుం డిట్లనియె.

(తెభా-8-456-సీ.)[మార్చు]

వినవయ్య దేవేంద్ర వీనికి సంపద;
బ్రహ్మవాదులు భృగుప్రవరు లర్థి
నిచ్చిరి; రాక్షసు నెదురను నిలువంగ;
రి యీశ్వరుఁడు దక్క న్యజనులు
నీవును నీ సముల్ నీకంటె నధికులుఁ;
జాలరు; రాజ్యంబు చాలు; నీకు
విడిచి పోవుట నీతి విబుధనివాసంబు;
విమతులు నలఁగెడువేళ చూచి

(తెభా-8-456.1-తే.)[మార్చు]

రలి మఱునాఁడు వచ్చుట మా మతంబు;
విప్రబలమున వీనికి వృద్ధివచ్చె
వారిఁ గైకొన కిటమీఁద వాఁడి చెడును;
లఁగు మందాక రిపుఁ బేరు లఁపరాదు.

(తెభా-8-457-క.)[మార్చు]

రు గెలువ వలయు నొండెను
రిపోరగ వలయు నొండె జా వలె నొండెన్
రి గెలుపు మృతియు దొరకమి
సంబుగ మున్న తొలఁగి నవలె నొండెన్.

(తెభా-8-458-వ.)[మార్చు]

అనినఁ గార్యకాల ప్రదర్శి యగు బృహస్పతి వచనంబులు విని కామరూపులై దివిజులు త్రివిష్టపంబు విడిచి తమతమ పొందుపట్లకుం జనిరి; బలియునుం బ్రతిభట వివర్జిత యగు దేవధాని నధిష్ఠించి జగత్రయంబునుం దన వశంబు జేసికొని విశ్వవిజయుండై పెద్ద కాలంబు రాజ్యంబు జేయుచుండె, శిష్యవత్సలులగు భృగ్వాదు లతని చేత శతాశ్వమేధంబులు చేయించిరి; తత్కాలంబున.

(తెభా-8-459-శా.)[మార్చు]

ర్థుల్ వేఁడరు; దాతలుంజెడరు; సర్వారంభముల్ పండుఁ; బ్ర
త్య ర్థుల్ లేరు; మహోత్సవంబులను దేవాగారముల్ పొల్చుఁ బూ
ర్ణా ర్థుల్ విప్రులు; వర్షముల్ గురియుఁ గాలార్హంబులై; ధాత్రికిన్
సా ర్థంబయ్యె వసుంధరాత్వ మసురేంద్రాధీశు రాజ్యంబునన్.
 : : 21-05-2016: : గణనాధ్యాయి 15:36, 22 సెప్టెంబరు 2016 (UTC)