పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము/బలి దాన నిర్ణయము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

బలిదాననిర్ణయము

తెలుగు భాగవతము (పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము/బలి దాన నిర్ణయము)
రచయిత: పోతన


(తెభా-8-595-క.)[మార్చు]

మే రువు దల క్రిం దైనను
బా రావారంబు లింకఁ బాఱిన లోలో
ధా రుణి రజమై పోయినఁ
దా రాధ్వము బద్ధమైనఁ ప్పక యిత్తున్.

(తెభా-8-596-మత్త.)[మార్చు]

న్నడుం బరువేఁడఁ బోఁడట; యేకలుం డఁట; కన్న వా
న్నదమ్ములు నైన లేరఁట; న్నివిద్యల మూల గో
ష్ఠి న్నెఱింగిన ప్రోడ గుజ్జఁట; చేతు లొగ్గి వసింప నీ
చి న్ని పాపనిఁ ద్రోసిపుచ్చఁగ జిత్త మొల్లదు సత్తమా!

(తెభా-8-597-వ.)[మార్చు]

అని యిట్లు సత్య పదవీ ప్రమాణ తత్పరుండును, వితరణ కుతూహల సత్త్వరుండును, విమల యశస్కుండును, దృఢ మనస్కుండును, నియతసత్యసంధుండును, నర్థిజన కమలబంధుండును నైన బలిం జూచి శుక్రుండు గోపించి "మదీయ శాసనం బతిక్రమించితివి గావున శీఘ్రకాలంబునఁ బదభ్రష్టుండవుఁ గ" మ్మని శాపం బిచ్చె బలియును గురుశాపతప్తుండయ్యు ననృతమార్గంబు నకభిముఖుండుఁ గాకుండె; అప్పుడు.

(తెభా-8-598-ఆ.)[మార్చు]

'బ్రతుక వచ్చుఁగాఁక హుబంధనములైన
'చ్చుఁగాక లేమి చ్చుఁగాక
'జీవధనములైనఁ జెడుఁగాక పడుఁగాక
'మాటఁ దిరుఁగ లేరు మానధనులు.
 : : 21-05-2016: : గణనాధ్యాయి 10:55, 23 సెప్టెంబరు 2016 (UTC)