పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము/నముచి వృత్తాంతము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

నముచివృత్తాంతము

తెలుగు భాగవతము (మూస:పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము/)
రచయిత: పోతన


(తెభా-8-372-వ.)[మార్చు]

అప్పుడు నముచి నిలువంబడి.

(తెభా-8-373-మ.)[మార్చు]

చుట్టంబులఁ జంపె వీఁడనుచు నుద్యత్క్రోధ శోకాత్ముఁడై
కాంతంబును నశ్మసారమయమున్ ఘంటాసమేతంబునై
దృగ్దుస్సహమైన శూలము నొగిన్ సారించి వైచెన్ సురేం
ద్రు నిపై దీన హతుండవౌ దని మృగేంద్రుంబోలి గర్జించుచున్.

(తెభా-8-374-శా.)[మార్చు]

కాశంబున వచ్చు శూలమును జంభారాతి ఖండించి నా
నా కాండంబుల వాని కంఠము దెగన్ దంభోళియున్ వైచె న
స్తో కేంద్రాయుధమున్ సురారిగళముంద్రుంపంగ లేదయ్యె; వా
డా కంపింపక నిల్చె దేవవిభుఁ డత్యాశ్చర్యముం బొందఁగన్.

(తెభా-8-375-వ.)[మార్చు]

ఇట్లు నిలిచి యున్న నముచిం గనుంగొని వజ్రంబు ప్రతిహతంబగుటకు శంకించి బలభేది దన మనంబున.

(తెభా-8-376-సీ.)[మార్చు]

కొండల ఱెక్కలు ఖండించి వైచుచో;
జ్ర మెన్నఁడు నింత వాఁడి చెడదు;
వృత్రాసురాదుల విదళించుచో నిది;
దిరుగ దెన్నఁడు పనిఁ దీర్చికాని;
యింద్రుండఁ గానొకో యేను దంభోళియుఁ;
గాదొకో యిది ప్రయోగంబు చెడెనొ
నుజాధముఁడు మొనతాఁకుఁ దప్పించెనో;
భిదురంబు నేఁ డేల బెండుపడియె;

(తెభా-8-376.1-ఆ.)[మార్చు]

నుచు వజ్రి వగవ నార్ద్ర శుష్కంబులఁ
జావకుండఁ దపము లిపె నీతఁ
డితర మెద్ది యైన నింద్ర! ప్రయోగింపు
వైళ మనుచు దివ్యవాణి పలికె.

(తెభా-8-377-వ.)[మార్చు]

ఇట్లాదేశించిన దివ్యవాణి పలుకు లాకర్ణించి పురందరుండు.

(తెభా-8-378-ఆ.)[మార్చు]

త్మబుద్ధిఁ దలఁచి యార్ద్రంబు శుష్కంబు
గాని సాధనంబు ఫేన మనుచు
ది యమర్చి దాన మరులు మెచ్చంగ
ముచి శిరముఁ ద్రుంచె నాకవిభుఁడు.

(తెభా-8-379-వ.)[మార్చు]

అయ్యవసరంబున.

(తెభా-8-380-సీ.)[మార్చు]

పురుహూతు నగ్గించి పుష్పాంజలులు చేసి;
మునులు దీవించిరి ముదము తోడ;
గంధర్వముఖ్యులు నులు విశ్వావసుఁ;
డును బరావసుఁడు నింపెనయఁ బాడి;
మరాంగనాజను లాడిరి; దేవతా;
దుందుభులును మ్రోసె దురములోన;
వాయు వహ్ని కృతాంత రుణాదులును బ్రతి;
ద్వంద్వుల గెల్చి రుద్దండ వృత్తి;

(తెభా-8-380.1-తే.)[మార్చు]

ల్ప మృగముల సింహంబు ట్ల తోలి
మరవర్యులు దనుజుల దటు వాయ
జుఁడు పుత్తేర నారదుఁ రుగుఁ దెంచె
దైత్యహరణంబు వారింప రణినాథ!

(తెభా-8-381-వ.)[మార్చు]

వచ్చి సురలకు నారదుం డిట్లనియె.

(తెభా-8-382-శా.)[మార్చు]

సి ద్ధించెన్ సురలార! మీ కమృతమున్; శ్రీనాథ సంప్రాప్తులై
వృ ద్ధిం బొందితి రెల్ల వారలును; విద్వేషుల్ మృతిం బొంది; రీ
యు ద్ధం బేటికి ?నింకఁ జాలుఁ; బనిలే దోహో పురే" యంచు సం
ద్ధాలాపము లాడి మాన్చె సురలం బాండవ్యవంశాగ్రణీ!

(తెభా-8-383-వ.)[మార్చు]

ఇట్లు నారద వచన నియుక్తులై రాక్షసులతోడి సంగ్రామంబు చాలించి సకల దేవ ముఖ్యులును ద్రివిష్టపంబునకుం జనిరి" హతశేషు లైన దైత్యదానవులు విషణ్ణుండైన బలిం దోడ్కొని పశ్ఛిమ శిఖిశిఖరంబుఁ జేరిరి; విధ్వంసమానకంధరులై వినష్టదేహులగు యామినీచరుల నెల్లను శుక్రుండు మృతసంజీవని యైన తన విద్య పెంపునం జేసి బ్రతికించె; బలియును భార్గవానుగ్రహంబున విగత శరీర వేదనుండై పరాజితుండయ్యును లోకతత్త్వ విచక్షణుం డగుటం జేసి దుఃఖింపక యుండె" నని చెప్పి రాజునకు శుకుం డిట్లనియె.
 : : 21-05-2016: : గణనాధ్యాయి 13:02, 22 సెప్టెంబరు 2016 (UTC)