పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము/గురు పాఠీన విహరణము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

గురుపాఠీనవిహరణము

తెలుగు భాగవతము (మూస:పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము/)
రచయిత: పోతన


(తెభా-8-719-వ.)[మార్చు]

ఇట్లు లక్ష యోజనాయతం బయిన పాఠీనంబై విశ్వంభరుండు జలధి చొచ్చి.

(తెభా-8-720-సీ.)[మార్చు]

కమాటు జలజంతుయూథంబులోఁగూడు;
నొకమాటు దరులకు నుఱికి వచ్చు;
నొకమాటు మింటికి నుదరి యుల్లంఘించు;
నొకమాటు లోపల నొదిఁగి యుండు;
నొకమాటు వారాశి నొడలు ముంపమిఁ జూచు;
నొకమాటు బ్రహ్మాండ మొరయఁ దలఁచు;
నొకమాటు ఝషకోటి నొడిసి యాహారించు;
నొకమాటు జలముల నుమిసి వైచు;

(తెభా-8-720.1-తే.)[మార్చు]

ఱులు సారించు; మీసాలుఁ డలు కొలుపుఁ;
బొడలు మెఱయించుఁ; గన్నులఁ పొలప మార్చు;
నొడలు జళిపించుఁ దళతళ లొలయ మీన
వేషి పెన్నీట నిగమ గవేషి యగుచు.
 : : 21-05-2016: : గణనాధ్యాయి 11:16, 23 సెప్టెంబరు 2016 (UTC)