పుట:Chali Jvaramu.pdf/7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


విషయసూచిక

జ్వరభేదములు

జ్వరము సామాన్యవ్యాధి - జ్వరము ప్లేగుకంటె 15 రెట్లు ప్రజలను జంపును - జ్వరము వలన కలుగు ధననష్టము - శరీరారోగ్య నష్టము - ప్రజల మూఢవిశ్వాసము - కలరా అమ్మవారు - కాలికురుపు మంత్రము - చలికుదుపు దయ్యము - వైద్యుల లోపము - సర్కారువారి ఉపదేశము ప్రజలకు హితవుగానుండదు - వైద్యులదే భారము - జననమరణముల లెక్కలు తప్పులు - జ్వరభేదములు - జ్వరపు పుల్ల - జ్వరపు పుల్లను ఉపయోగించు విధము - సామాన్యరేఖ - జ్వర పరిమాణమును కొలుచుట - సామాన్య విపరీత జ్వరములు - దినదినజ్వరము - దినము విడిచి దినము వచ్చు జ్వరము - క్వయినా యొక్క గుణము - మూడు దినముల కొకసారి వచ్చు జ్వరము - ఎల్లప్పుడు విడువకుండు జ్వరము.


చలిజ్వరము యొక్క పూర్వచరిత్ర

నామాంతరములు - మన్యపు జ్వరము - వరుసజ్వరము - మలేరియా జ్వరము - దోమ జ్వరము - శీతకట్టు జ్వరము - చలిజ్వరము యొక్క ముఖ్య చిహ్నములు - చలిజ్వరము యొక్క పూర్వచరిత్ర - విషమ జ్వర భేదములు - సంతతజ్వరము - సతతకజ్వరము - అన్యేద్యుష్క జ్వరము - తృతీయక జ్వరము - చతుర్థక జ్వరము - రసగత జ్వరము - రక్తగత జ్వరము - మాంసగత జ్వరము - మేదోగత జ్వరము - అస్థిగత జ్వరము - మజ్జగత జ్వరము - శుక్రగత జ్వరము - అసాధ్యజ్వరము - విషమ జ్వరములలో చలిజ్వరములు జేరియున్నవి - ఐరోపా ఖండమునందలి చలిజ్వరము - పూర్వులు చలిజ్వరములకు చెడుగాలి కారణమనిరి - క్వయినా పట్టును ' చిం ను ' అను ఆమె కనిపెట్టెను - రక్తములో మలేరియా పురుగులు ' లేవ