చలిజ్వరము/మొదటి ప్రకరణము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

చలిజ్వరము

ఇది వ్యాపించువిధము ; దీనిని నివారించు పద్ధతులు ; చికిత్స

మొదటి ప్రకరణము

జ్వరభేదములు

మన దేశమునందు అన్ని వ్యాధులలో సర్వ సామాన్యమైనవ్యాది జ్వరము. గడచిన

జ్వరము సా
మాన్యవాధి.

10 సంవత్సరములలోపల ఏ సంవత్సరము యొక్క జనాభా లెక్కలు తీసిచూసినను ఈ దేశమునందు జ్వరము వలన మృతినొందిన జనులసంఖ్య తక్కిన వ్యాధులన్నిఎటిచే చచ్చినవారి మొత్తముకంటే అయిదారు రెట్లు హెచ్చుగా నున్నది.

క్రొత్తగా మన దేశమున బుట్టిన మహా మారి వ్యాధివలన గడచిన 6 సంవత్సరములలో మన హిందూదేశమున అంతటను జేరి 15 లక్షల మంది చనిపోయినట్టు కనబడుచున్నది. జ్వరమువలన ఒక్కొక్కొ సంవత్సరమునందే 40 లక్షలు మొదలు 50 లక్షలవరకు చచ్చుచున్నారు. మహామారి వ్యాధిని గురించి మాటలాడినప్పుడు ప్రజలు భయపడుచున్నారుగాని అంతకంటె 15 రెట్లు హెచ్చుగ మన దేశపు ప్రజలప్రాణములను తీయుచున్న ఈ జ్వరములను గూర్చి అందుర్ను నిర్లక్ష్యముగ నున్నారు. ఈ జ్వరముల వలన, చనిపోవువారల సంఖ్యకంటె, చిరకాలము రోగపీడితులై బలమును కోల్పోయి పనిపఆటలు చేయలేక, భూమికి బరువు చేటుగానున్న ప్రజలసంఖ్య ఏటేట ఎంత హెచ్చుచున్నదో చెప్పనలవికాదు.

ఒక్క బొంబాయి పట్టణములో ఒక్కొక సంవత్సరమునకు *పనిపాటలు ఛేయు వారలలో మాత్రము లెక్కవేయగా సంవత్సరము ఒక్కింటికి రెండు లక్షల ఇరువది అయిదువేలమంది జ్వరపడుచున్నారు. వీరందరు సగటున సంవత్సరమునకు ఒక వారము పని చెడుచున్నారు. పనివానికి సగటున దినము 1-కి రు.0-5-0 లు జీతముచొప్పున లెక్క వేసికొనిచూడగా మొత్తముమీద పనివారలకు మాత్రము ఒక్కొక సంవత్సరమునకు త్, 62, 500. రూపాయలునష్టము వచ్చుచున్నది.


  • ఈ లెక్కలు 1911 సం|| రంలో ప్రచురింపబడిన డాక్టరు బెంట్లే గారి 'మలేరియా జ్వరకారణ విచారణ ' యను గ్రంధమునుండి తీసికొనబడినవి.

మొదటి ప్రకరణము

జ్వరము వలన మంచం మీదనున్న వారము దినములలో కలుగు ఈనష్టమునకు, వీరలు పనిలో ప్రవేశించిన తరువాత చాలదినముల వరకు బలహీనతచేత పని తక్కువగా చేయుటవలన వారి యజమానులకు వచ్చునష్టమును, వీరు జ్వరముతొ బాధపడునప్పుడు వీరి ఉపకారము నిమిత్తమై పని చెడి ఇంటి యొద్ద నిలిచియున్న వారికి కలుగు నష్టమును, మందులు పధ్యపానదులు మొదలగు వాని కగు కర్చుల నష్టమును ఈ లెక్కలో చేరలేదు.

ఈ ప్రకారముగా ఇంతిం తంరాని ధననష్టమును శరీరారొగ్య నష్టమును కలుగజేయుచుండేడు ఈజ్వరమును గూర్చి ఎంతవ్రాసినను వ్రాయవచ్చును. తమకు తెలియని విషయముల్లో తమ బాగుకొరకు ఎవరైనన ఏదైనచెప్పిన్ విశ్వసించి తమ తప్పులనుదిద్దుకొను స్వభావము మన్ ప్రజలయందు కొంచెమయినను కానరాదు. తమకు వంశపారంపర్యముగా తాతల నాటినుండి వచ్చు మూఢవిశ్వాసమును విడువరు.

ఒకానొక విధమైన పురుగు నీటి మూలమున మన శరీరములో ప్రవేశించుటచే 'కలరా' అను వ్యాధి కలుగుచున్నదని అజ్ఞానియగు కాపువానికి

చ లి జ్వ ర ము

చెప్పిన "కాదు కాదు అమ్మవారు" అనును. ఒకకాలో చేయియో ఉపద్వవముగ వాచినప్పుడు నీ శరీరములో ఒకానొక విధమైన సొక్ష్మజీవులు ప్రవేశించి రక్తమును చెరుచుటచే నీకు కురుపు వేయుచున్నదని చెప్పిన 'కాదుకాదు,మంత్రమూ అనును; లేదా "మా పొరుగింటివాడు ప్రయోగము చేసెను" అనిచెప్పును. అమితమైన చలి కుదుపుచే నడకుచు ఇంటిలో నున్నదుప్పట్లు అన్నియు కప్పుకొను నొకరోగియొక్క శరీరమంతయు 15 నిమిషములలోపల తహతహమండుచున్నట్లు చేయు మార్పు జ్వరలక్షణమనియు. ఈ జ్వరము దోమకాటు మూలమున మన నెత్తుటిలొ ప్రవేశిజ్ంచు నొకా నొక పురుగువలన కలుగుచున్నదనియు చెప్పిన యెడల "కాదు కాదు, దయ్యమూ అనును. ఇట్టి నమ్మకము చదువెరుగని జనసామాన్యమునందే గాక బి.ఏ.. ఎం.ఏ. పరీక్షలలోఫ్ తేరినామని చెప్పుకొను జ్ఞానము దేశమంతటను వ్యాపించి యుండుటకు వైద్యులే కారకులని నానమ్మకము. ఒక వ్యాధిని గుర్తెరిగిన వైద్యునకు ఆ వ్యాధిని కుదిర్చినంతమాత్ర మున తన పని తీరలేదు. తన సాటి ప్రజలకు ఆ వ్యాధి

మొదటి ప్రకరణము

యొక్క, వ్యాపకమును గూర్చియు దానిని తప్పించు వైద్యుల కొను మార్గమును గూర్చియువివరముగ బోధింపక పోవుట మనదేశమందలి వైద్యులలోపము.

వైద్యుల లోపము

ఈ విషయముల యందు సర్కారువారు అంత గా సాయము చేయజాలరు. ఒకవేళ సాహసించి చేయ బూనినను వారి ఉపదేశములు ప్రజలకంతగా హితవుగా నుండవు. ఇందుకు ఉదాహరణమేల్మన:-

సర్కారువారి ఉపదేశము ప్రజలకు హితవుగా నుండవు

మునివిపల్ జవానువచ్చి కలరారోగిగల ఒక ఇంటియందలి వారికి "రోగినందరును తాకకూడదు; ప్రత్యేకముగా నొక గదిలోనుంచి వైద్యముచేయవలెను" అనిచెప్పి నప్పుడు "మీ యింటనుండు చలిజ్వరమునకు మె పెరటిలోని పాడునూతిలో నున్న దొమలే కారణము. ఆ నూతిని పూడ్చిన మీకు జ్వరములురావు" అనిచెప్పినప్పుడు ఆజవానుచేసిన హితోపదేశమునకు ప్రత్యుపకారముగా రెండు తిట్లు తిట్టి తలుపులు మూసికొందురు. ఇట్టిప్రజలకు నచ్చజెప్పి బోధించుట కేర్పడిన శానిటరీ ఇనస్పక్టర్ల నేకులు ప్రజలతొకలసి మెలసియుంది తగినరీతిని బోధచేయుటకు బదులుగా తమ యధికారమును చెలాయించుచు వీదులలోనున్న బండ్లజాబితాలు తయారుచేయించి న్యూసెన్సు క్రిందచేర్చి

చ లి జ్వ ర ము

బెదిరించుచు మునసపు కరణముల ద్వారా రాయబారములనంపుచు కరణముల ఇండ్లలో విందుభోజనము లారగింఫుచుందురు.

కావున ప్రజలజ్ఞానాభివృద్దికి చేయుభారము శాస్త్ర జ్ఞానముగల వైద్యులదేకాని సర్కారువారి దంతగాకాదు. ఈవిషయమైప్రజలకు కావలసిన సామాన్య విషయములను బోధించ్చు నిమిత్తము ఆరోగ్య మను పేర నొక మాసపత్రికను సాగింప బూనితినిగాని తగినంత ప్రోత్సాహము క్నబడక పోవుటచే తను ఒక్కొక విషయమై పెక్కుసంచికలలో ముక్కలు ముక్కలు గా వ్రాయుటకంటె ఒక్కొక విషయమును గూర్చి ప్రత్యేకముగా నొక్కొక చిన్నపుస్తకమును ప్రచుతించిన నది శాశ్వతముగా నుపయోగ పడునని తలచుటచేతను ఈచిన్న పుస్తకమును వ్రాయబూనితిని.

మన దేశమునందు జనన మరణముల లెక్కల లో వ్యాధులను క్రమముగ పేర్కొనుట లేదు. ఈ రిజిష్టర్లను తయారుచేయు గ్రామాధికారికి దేహ ఖాయిలా, జ్వరం విరేచనములు, అను ఈ 3 బాపతుల వ్యాధులుతప్ప తక్కినవి తెలియవు. ఈ బాపతుల క్రిందనైనను తనపైయుద్యోగస్థుడు గ్రామమునకు వచ్చిన దినముననే వినికినిబట్టి వ్రాయు

మొదటి ప్రకరణము

ను గాని ఏదినమున కదినము సరియయిన కారణమును విచారించి తనకు తెలిసినంత వరకైనను వ్రాయుటలేదు. జాగ్రత్తగా వ్రాయవలెనని తలచెడు గ్రామాధికారికి గూడ ఏయేవ్యాధులు ఏయే తెగలక్రింద చేరునో తెలిసికొనుటకు ఆధారములు లేవు.

జ్వర భేదములు

కావున ఈ పుస్తకములో మొదటి ప్రకరణము నందు వివిధ జ్వరములకు గల బేదములను తెలుపబూని యున్నాను. ఇందుకొరకు ఆయాజ్వరములచే బాధపడిన రోగుల చరిత్రములను సంక్షేపముగ పటముల రూపకముగ వ్రాయించి ప్రత్యేకముగ తయారు చేయించితిని


1-వ పటము జ్వరపుపుల్ల


వివిధ జ్వరభేదములను సరిగా తెలిసికొన వలెనను నెడల 1-వ పటములో చూపబడిన జ్వరపు పుల్ల* యను నొక గాజుగొట్టముతొ రొగియొక్క శరీర వేడిమిని కొలవవలెను. ఈపుల్లయందు మధ్య భాగమున తలవెండ్రుక కంటె సన్నముగ్ నుండు


  • జ్వరపుపుల్ల-- దీనికి ఇంగ్లీషులో ధర్మామీటరు అని పేరు.

చ లి జ్వ ర ము

గొట్టముకలదు. ఆ గొట్టములో మొదటి భాగము లావుగనుండి పాదరసముతో నింపబడి యుండును. ఈ పాదరసము వేడితగిలినపుడు హెచ్చి గొట్టము పొడునునను ప్రాకును. చలి తగిలినప్పుడు ముడుచు కొని గొట్టము అడుగునకు దిగును. ఎంతెంత హెచ్చునో కనిపెట్టి ఈ మార్పులను సరిగా కొలచు నిమిత్తమై జ్వరపు పుల్లయొక్క ప్రబావమును 95 మొదలు 110 వరకు 156 మెట్లుగా విభజించి యున్నారు. ఈ మెట్లనే డిగ్రీలు లేఅ అంశములు అందురు.

ఒకరోగియొక్క జ్వరతీవ్రమును కొలవవలెననిన జ్వర్పు పుల్లయొక్క మొదటిభాగమున సాధారణముగా నారోగియొక్క నోటిలో నాలుక క్రిందపెట్టి ఒక నిముషమువరకు ఉంచవలెను. లేదా రొగియొక్క చంకలో చెమట లెకుండునట్లు తుడిచి జ్వరపు పుల్ల యొక్క మొదటిభాగము చక్కగ నన్నిరక్కలను తాకునట్లుగ చంకలోపెట్టి భుజమునుప్రక్కకు అంటి యుండునట్లుగా నదిమి పెట్టవలెను. రోగికి స్మృతితప్పి యున్నప్పుడును చంటిబిడ్డల జ్వరమును తెలిసికొన వలసి యున్నప్పుడు జ్వరపు పుల్లను ఆసనములో పెట్టి జ్వరమున్ కొలుచుట మంచిది.

జ్వరపు పుల్లలలో ననేక భేరములు కలవు. కొన్ని అరనిమిషములోనే జ్వరమును సరిగా తెలుపు


2-వ పటము.

10

చ లి జ్వ ర ము

2-వ పటములో పైకి, క్రిందికి ఎక్కుచు దిగుచు నున్నట్లు గీయబడిన గీటుజ్వరముయొక్క హెచ్చు తగ్గులను తెలియజేయును. ఈగీటు, క్రిందికి దిగు సమయమున జ్వరము తగ్గుచున్నట్లును, గీటుపైకి ఎక్కుతున్న సమయమున జ్వరము హెచ్చుచున్నట్లు ఎంచవలెను. ఈపటములో 96, 97, 98, మొదలగు సంఖ్యలు శరీరముయొక్క వేడి యెన్ని డిగ్రీలు ఉన్నదో తెలుపుసంఖ్యలు. ఈ పటములో పైభాగమునౌన్న 1,2,3 మొదలగు అంకెలు తేదీలను తెలియజేయును. 'ఉ ' అనునది ఉదయమును 'సా 'అనునది సాయంకాలమును. తెలియజేయును.

శరీరముయొక్క వేడిమి 100 లేక 101 డిగ్రీల వరకు ఉండిన కొంచెము జ్వరముతగిలినట్లు ఎంచు దుము. ఈవేడిమి 108 లేక 1`04 వరకు ఉండిన హెచ్చు జ్వరమనియు 108 లేక అంతకంటె హెచ్చుగ నుండిన విపరీతజ్వరమనియు చెప్పుదుము. దేహం మిక్కిలి చల్లగా నున్నదనియు 96 లేక 906 డిగ్రీలకు దిగినయెడల మిక్కిలి శీతలముగ నున్నదనియు చెప్పుదుము. జ్వరము 107 డిగ్రీలకుమించి పోయినను శీతలము 95 డిగ్రెవెలకంటె దిగిపోయినను జీవింఛుట దుర్లభము.

11

మొదటి ప్రకరణము

రెండవపటములో వెంకయ్యకు 1 తేది సాయంకాలము 105 డిగ్రీలకంటె హెచ్చుగ జ్వరము వచ్చినట్లు చూపబడినది. ఆ దినము ఉదయమున ఎంత ఉన్నదో చూడలేదు. రెండవతేది ఉదయమునకు ఆజ్వరముతగ్గి 97 డిగ్రీలకు వచ్చియున్నది. అనగా సామాన్యముగా మనశరీరమునకుందు వేడిమికంటె తగ్గియున్నది. 2,3,4వ తేదీలలోకూడ మధ్యాహ్నమున జ్వరము 105 డిగ్రీల వరకు హెచ్చి యున్నది.


3-వ పటములో సుబ్బన్నకు 1-వతేదీని జ్వరము 105 డిగ్రీల కంటె కొంచము తక్కువగా వచ్చియున్నది. 2,4 తేదీలను జరమురానేలేదు. 3-వ తేదీని రమారమి 105 వరకును 5 వ తేదీని 103 వరకును వచ్చియున్నది.

వెంకయ్యకు 4-వ తేది సాయంకాలమునను, సుబ్బన్నకు 5-వ తేది ఉదయమునను క్వయినా ఇయ్యబదినది. (2,3 పటములను చూడుము) వెంకయ్యకు 5-వ తేది సాయంకాలమున రావలస్దిన జ్వరము రాలేదు. శరీరవేడిమి 99 డిగ్రీలవద్దనే నిలిచి పోయినది. సుబ్బన్నకు 5-వ తేదీ సాయంకాలము మామూలు ప్రకారము 105 డిగ్రీలవరకు రావలసిన

12

చ లి జ్వ ర ము

పేరుసుబ్బన్న. వయస్సు 40 సంవత్సరములు


8-వ పటము

జ్వరము 103 డిగ్రీలవరకె వచ్చినది. వరుస ప్రకారము 7-వ తేదీని రావలసిన జ్వరము రానేలేదు. శరీరవేడిమి 99 డిగ్రీలవద్ద నిలిచియున్నది.

క్వయినా యొక్క గుణము

పై పటములను పట్టిచూడగా వెంకయ్యకు దినదినము వచ్చుజ్వరమును, సుబ్బన్నకు దినమువిడిచి దినము వచ్చు జ్వరమును, క్వయినా తీసికొనిన వెంటనే తగ్గిపోయినట్లు కనబడుచున్నది.

18

మొదటి ప్రకరణము

పేరు రామన్న వయస్సు 37 సంవత్సరములు


4-వ పటము

మూడుదినముల కొకసారివచ్చు జ్వరము

పైన చూపబడిన నాల్గవపటములోని రామన్నకు 1,4,7 తేదీలను అనగా రెండు దినములు విడిచి మూడవ దినము జ్వరము వచ్చుచున్నట్లు కనబడుచున్నది.


5-వ పటము.


6-వ పటము.

16

చ లి జ్వ ర ము

పేరు; నరసింహము. వయస్సు 29 సంవత్సరములు


7-వ పటము.

ఎల్లప్పుడు విడువకుండు జ్వరము

ఏడవ పటములోని నరసింహమునకు మొదటి తేదీని 100 డిగ్రీలవరకును, రెండవ తేదీని 101 వరకును, మూడవ తేదీని 102 డిగ్రీలవరకును నాలుగవ తేదీని 104 వరకును జ్వరము వచ్చి ఒక దినమునకంటె మరియొక దినమున నిచ్చెనమెట్లవలె హెచ్చుచు వచ్చినది. పిమ్మట 4-వ తేది మొదలు 11-వ తేచి వరకు 102,104 డిగ్రీలమధ్యనిలుకడగా నిలిచియున్నది. 12-వ తేది మొదలు జ్వరముదిగు

17

మొదటి ప్రకరణము

టకు ప్రారంభించి 17-వ తేది నాటికి 98 డిగ్రీలకు వచ్చి యున్నది. మొదటి తేది మొదలు 17-వ తేదివరకు జ్వర్ము ఒక్కనాడైనను 98 1/2-కు అనగా సామాన్య శరీరవేడిమికి దిగలేదు. ఈ జ్వరమునము క్వయినా ఇచ్చుటవలన ప్రయోజనము కనబడలేదు.

1. పైన చెప్పబడిన రోగులకు ఆరు గురికి వచ్చిన జ్వరము వేరువేరు జాతిజ్వరముల లేక ఒకటే విధమైన జ్వరమా?

2. మొదటి ఇద్దరికిని క్వయినా ఇచ్చిన తోడనే జ్వరము నిలుచుటయేమి? 4-వ పటన్య్ కీబు వానికి క్వయినా ఇచ్చుటచేత ఒకదినము జ్వరము విడిచి మరుసటిదినము జ్వరము విడువక పోవుటకు కారణ మేమి?

3. పైన చెప్పబడిన జ్వరములు, క్రమముతపకుండ ఒకనికి దినదినమును, మరియొకనిని దినము విడిచి దినమును, ఇంకొకనికి 3 దినముల్ కొకసారియు వచ్చుటకును, 5-వ పటములోని వానికి ఏ విధమైన క్రమము లేకుండవచ్చుటకును ఏవైనను కారణము లున్నవా?

4. పైని 2,3,4,5,6 పటములలో జూపబడిన రోగులకు జ్వరము విడిచి విడిచి వచ్చుచుండెను. ప్రతిదినము కొంతకాలము కొందరకును, నడుమ నడుమ నొకటి రెండు దినములు కొందరకును బొత్తిగ జ్వరము లేకయుండెను. 6-వ పటము లోని రోగిని 1-వ తేదీని వచ్చిన జ్వరము 17-వ తేది వరకు నొక్క క్షనమైన విడువక నిలుకడగా నుండెను. ఇట్లు ఎల్లప్పుడు విడువకుంద జ్వరములకుని విడిచి విడిచివచ్చు జ్వరములకును గల భేదమేమి?

ఈ విషయములన్నియు ముందు ప్రకరణములలో వివరింపబడును.