పుట:Bhaarata arthashaastramu (1958).pdf/9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

విషయం

కాలప్రభావము

ఆర్థికన్యాయముల స్వభావము

మూల్యము - ప్రయోజనము

వినియోజక శేషము

ఆవరణ మాహాత్మ్యము

ఆవరణము

ఉదహరణాదులు

ప్రయోజనమును ధరలచే గొలుచుట కష్టతరముగను సత్యదూరముగను జేయు హేతువులు

ఉత్పత్తికి మూలాధారములు

నైసర్గిక స్వభావములు

శీతోష్ణస్థితి

ప్రకృతులు పారాపారములని రెండువిధములు

గనులు

అడవులు

కొండలు

సముద్రములు

అధిక సమహీనవృద్ధి న్యాయములు

ఈ న్యాయముల కింకొక నిర్వచనము

హీనవృద్ధి న్యాయముయొక్క ప్రభావము

హీనవృద్ధికి బ్రతికూలములైన హేతువులు

మాంసభక్షణము

ప్రజావృద్ధి

అధివృద్ధి న్యాయము

సంకేత నామములు

శ్రమవర్గు - పురుషకారము

పురుషకారము హీనముగా నెంచుట దగదు

పౌరుషహీనతకు స్వప్రయోజన వరత్వము కారణము

సంఘపరత పౌరుషోద్దీపకంబు

శ్రమయర్థముల సమకూర్చు విధంబులు

ప్రత్యక్ష పరోక్ష ఫలంబులు

కాలప్రభావము

దీర్ఘదర్శిత్వము దమము ధైర్యము అర్థార్జన కారణములు