పుట:Bhaarata arthashaastramu (1958).pdf/10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

విషయం


మూలధనము

దీర్ఘదర్శిత్వము నాగరికుల లక్షణము

సార్థక నిరర్థక శ్రమలు

వినియోగమునకు నవసరమైన క్రియలన్నియు సార్థకములే

సార్థదేశార్థక్రియలు

ఉంఛవృత్తి

నిర్వచనము

మూలధనోత్పత్తి

మూలార్థసిద్ధికి హేతువులైన ధర్మగుణంబులు

మూలధన ప్రవృత్తి

కాలప్రభావ విమర్శనము

మూలధనము మూడురెఱంగుల నర్థము నుద్దీపింపజేయు

చలాచల మూలధనములు

అచల మూలధనములు

భూమినేమాత్రము మూలధనమననగును

అధికపాఠము

మూలధనము

అర్థము, మూలార్థము వీనికింగల వ్యత్యాసము

ఆర్థికయుగములు - మృగయాయుగము

పాశుపాల్య యుగము

వ్యవసాయ మహాయుగము

పరివర్తన కళాయుగము

ఆధునిక నీతులు

ప్రవృత్తి నివృత్తి మార్గములు

మతములకు నార్థికస్థితి లాద్యములు

యుగక్రమమనగా నేమి

సమర్థత నతిశయింపజేయు మార్గములు

ప్రకృతి

గనులు

మూలధనము

యానసౌకర్యమువలని ప్రయోజనములు.