నారాయణీయము/షష్ఠ స్కంధము/23వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
షష్ఠ స్కంధము

23వ దశకము - చిత్రకేతూపాఖ్యానము వర్ణనం

23-1-శ్లో.
ప్రాచేతసస్తు భగవన్నపరో హి దక్షః
త్వత్సేవనం వ్యధితసర్గవివృద్ధికామః।
ఆవిర్భభూవిథ తదా లసదష్టబాహుః
తస్మై వరం దదిథ తాం చ వధూమసిక్నీమ్।
23-2-శ్లో.
తస్యాత్మజాస్త్వయుతమీశ! పునస్సహస్రం
శ్రీనారదస్య వచసా తవ మార్గమాపుః
నైకత్ర వాసమృషయే స ముమోచ శాపం
భక్తోత్తమస్త్వృషిరనుగ్రహమేవ మేనే।।
23-3-శ్లో.
షష్ట్యా తతో దుహితృభిస్సృజతః కులౌఘాన్
దౌహిత్రసూనురథ తస్య స విశ్వరూపః।
త్వత్ర్సోత్రవర్మితమజాపయదింద్రమాజౌ
దేవ! త్వదీయమహిమాఖలు సర్వజైత్రః।।
23-4-శ్లో.
ప్రాక్ శూరసేనవిషయే కిల చిత్రకేతుః
పుత్రాగ్రహీ నృపతిరంగిరసః ప్రభావాత్।
లబ్ద్వైకపుత్రమథ తత్ర హతే సపత్నీ-
సంఘైరముహ్యదవశస్తవ మాయయా౾ సౌ।।
23-5-శ్లో.
తం నారదస్తు సమమంగిరసా దయాళుః
సంప్రాప్యతావదుపదర్శ్య సుతస్య జీవమ్।
కస్యాస్మిపుత్ర ఇతితస్య గిరావిమోహం
త్యక్త్వా త్వదర్చనవిధౌ నృపతిం న్యయుంక్త।।
23-6-శ్లో.
స్తోత్రం చ మంత్రమపి నారదతో౾థలబ్ద్వా
తోషాయ శేషవపుషో నమ తే తపస్యన్।
విద్యాధరాధిపతితాం స హి సప్తరాత్రే
లబ్ద్వా౾ప్యకుంఠమతిరన్వభజద్భవంతమ్।।
23-7-శ్లో.
తస్మై మృణాళధవళేన సహస్రశీర్ణా
రూపేణ బద్ధనుతిసిద్ధగణావృతేన।
ప్రాచుర్భవన్నచిరతో నుతిభిః ప్రసన్నో
దత్త్వా౾త్మతత్వ్తమనుగృహ్య తిరోదధాథ।
23-8-శ్లో.
త్వద్భక్తమౌళిరథ సో౾పి చ లక్ష లక్షం
వర్షాణి హర్షులమనా భువనేషు కామమ్।
సంగాపయన్ గుణగణం తవ సుందరీభిః
సంగాతిరేకరహితో లలితం చచార।।
23-9-శ్లో.
అత్యంతసంగవిలయాయ భవత్ప్రణున్నో
నూనం స రౌప్యగిరిమాప్య మహత్సమాజే।
నిశ్శంకమంకకృతవల్లభమంగజారిం
తం శంకరం పరిహసన్నుమయా౾భిశేపే।।
23-10-శ్లో.
నిస్సంభ్రమస్త్వయమయాచితశాపమోక్షో
వృత్రాసురత్వముపగమ్య సురేంద్రయోధీ।
భక్త్యాత్మతత్త్వకథనైస్సమరే విచిత్రం
శత్రోరపి భ్రమమపాస్య గతః పదం తే।।
23-11-శ్లో.
త్వత్సేవనేన దితిరింద్రవధోద్యతా౾పి
తాన్ ప్రత్యుతేంద్రసుహృదో మరుతో౾భిలేభే।
దుష్టాశయే౾పి శుభదైవ భవన్నిషేవా
తత్తాదృశస్త్వమవ మాం పవనాలయేశ!
షష్ఠ స్కంధము పరిపూర్ణం
23వ దశకము సమాప్తము.
-x-
 

Lalitha53 (చర్చ) 16:05, 9 మార్చి 2018 (UTC)