నారాయణీయము/చతుర్థ స్కంధము/19వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
చతుర్ధ స్కంధము

19వ దశకము - ప్రాచేతసుల కథ వర్ణనం<

19-1-శ్లో.
పృథోస్తు నప్తా పృథుధర్మకర్మఠః ప్రాచీనబర్హిర్యువతౌ శతద్రుతౌ।
ప్రచేతసో నామ సుచేతసః సుతానజీజనత్ త్వత్కరుణాంకురానివ।।
19-2-శ్లో.
పితుస్సిసృక్షానిరతస్య శాసనాత్ భవత్తపస్యాభిరతా దశా౾ పితే।
పయోనిధిం పశ్చిమేత్య తత్తటే సరోవరం సందదృశుర్మనోహరమ్।।
19-3-శ్లో.
తదాభవత్తీర్థమిదం సమాగతో భవో భవత్సేవకదర్శనాదృతః।
ప్రకాశమాసాద్య పురః ప్రచేతసాముపాదిశద్భక్తతమస్తవ స్తవమ్।।
19-4-శ్లో.
స్తవం జపంతస్తమమీ జలాంతరే భవంతమాసేవిషతాయుతాం సమాః
భవత్సుఖాస్వాదర సాదమీష్వియాన్ బభూవ కాలో ధ్రువవన్న శీఘ్రతా।।
19-5-శ్లో.
తపోభిరేషామతిమాత్రవర్ణభిః స యజ్ఞహింసానిరతో౾పి పావితః।
పితా౾పి తేషాం గృహయాతనారద ప్రదర్శితాత్మా భవదాత్మతాం యయౌ।।
19-6-శ్లో.
కృపాబలేనైవ పురః ప్రచేతసాం ప్రకాశమాగాః పతగేంద్రవాహనః।
విరాజిచక్రాదివరాయుధాంశుభిః భుజాభిరష్టాభిరుదంచితద్యుతిః
19-7-శ్లో.
ప్రచేతసాం తావదయాచతామపి త్వమేవ కారుణ్య భరాద్వరానదాః।
భవద్విచింతా౾పి శివాయ దేహినాం భవత్వసౌ రుద్రమతిశ్చ కామదా।।
19-8-శ్లో.
అవాప్య కాంతాం తనయాం మహీరుహాం తయా రమధ్వం దశలక్షవత్సరీమ్।
సుతో౾స్తు దక్షో నను తత్క్షణాచ్చ మాం ప్రయాసస్యథేతి న్యగదో ముదైవతాన్।।
19-9-శ్లో.
తతశ్చ తే భూతలరోధినస్తరూన్ క్రుధా దహంతో ద్రుహిణేన వారితాః।
ద్రుమైశ్చ దత్తాం తనయామవాప్య తాం త్వదుక్తకాలాం సుఖినో౾భిరేమిరే।।
19-10-శ్లో.
అవాప్య దక్షం చ సుతం కృతాధ్వరాః ప్రచేతసో నారదలబ్దయా ధియా।
అవాపురానందపదం తథావిధస్త్వమీశః వాతాలయనాథ! పాహిమామ్।।

చతుర్థ స్కంధము పరిపూర్ణం
19వ దశకము సమాప్తము.

-x-
 

Lalitha53 (చర్చ) 16:01, 9 మార్చి 2018 (UTC)