సూచిక చర్చ:SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

తెలుగు వికీలో నకలులు వుండవచ్చు.[మార్చు]

బళ్లారి రాఘవ వ్యాసం చాలావరకు ఈ పుస్తకం నకలుగా తెవికీలో వున్నది. మిగతావి టైపు చేసే ముందు కొన్ని పదాలు గూగుల్ శోధనాయంత్రంతో పరిశీలించి దొరికితే వాడుకోండి. --అర్జున (చర్చ) 13:02, 21 మార్చి 2014 (UTC)

బొమ్మలు[మార్చు]

కామన్స్ లో బొమ్మలు --అర్జున (చర్చ) 07:13, 23 మార్చి 2014 (UTC)

ప్రాజెక్టు విశ్లేషణ[మార్చు]

పేజీల మార్పులు[మార్చు]

SELECT page_title,
COUNT(*) As Edits
FROM page
LEFT JOIN revision
ON revision.rev_page = page.page_id
WHERE rev_timestamp >= '20130506000000'
AND rev_timestamp <'20140414000000'
AND page_title in (SELECT page_title
        FROM page
        JOIN categorylinks ON categorylinks.cl_from = page.page_id
        WHERE page_title LIKE '%SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu%' AND categorylinks.cl_to= 'ఆమోదించబడ్డవి')
GROUP BY page_title
HAVING Edits > 0
ORDER BY Edits DESC LIMIT 100;
MariaDB [tewikisource_p]> SELECT page_title,
    -> COUNT(*) As Edits
    -> FROM page
    -> LEFT JOIN revision
    -> ON revision.rev_page = page.page_id
    -> WHERE rev_timestamp >= '20130506000000'
    -> AND rev_timestamp <'20140414000000'
    -> AND page_title in (SELECT page_title
    -> FROM page
    -> JOIN categorylinks ON categorylinks.cl_from = page.page_id
    -> WHERE page_title LIKE '%SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu%' AND categorylinks.cl_to= 'ఆమోదించబడ్డవి')
    -> GROUP BY page_title
    -> HAVING Edits > 0
    -> ORDER BY Edits DESC LIMIT 100;
+----------------------------------------+-------+
| page_title | Edits |
+----------------------------------------+-------+
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/7 | 20 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/6 | 15 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/4 | 10 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/78 | 9 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/20 | 8 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/14 | 7 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/45 | 7 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/17 | 7 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/18 | 7 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/8 | 7 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/94 | 7 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/84 | 6 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/13 | 6 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/87 | 6 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/90 | 6 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/5 | 6 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/54 | 5 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/69 | 5 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/83 | 5 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/12 | 5 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/41 | 5 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/42 | 5 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/72 | 5 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/15 | 5 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/73 | 5 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/30 | 5 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/89 | 5 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/75 | 5 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/9 | 5 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/22 | 5 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/37 | 5 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/66 | 5 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/11 | 4 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/55 | 4 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/56 | 4 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/85 | 4 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/28 | 4 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/57 | 4 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/43 | 4 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/32 | 4 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/61 | 4 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/76 | 4 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/33 | 4 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/77 | 4 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/91 | 4 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/2 | 4 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/34 | 4 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/63 | 4 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/92 | 4 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/79 | 4 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/21 | 4 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/36 | 4 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/80 | 4 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/38 | 4 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/52 | 4 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/67 | 4 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/81 | 4 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/24 | 4 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/39 | 4 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/68 | 4 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/10 | 3 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/25 | 3 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/26 | 3 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/40 | 3 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/27 | 3 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/70 | 3 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/71 | 3 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/86 | 3 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/29 | 3 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/58 | 3 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/3 | 3 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/44 | 3 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/59 | 3 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/88 | 3 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/16 | 3 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/74 | 3 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/31 | 3 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/46 | 3 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/60 | 3 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/47 | 3 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/19 | 3 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/48 | 3 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/62 | 3 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/49 | 3 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/35 | 3 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/64 | 3 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/93 | 3 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/50 | 3 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/65 | 3 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/51 | 3 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/23 | 3 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/53 | 3 |
| SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu/82 | 3 |
+----------------------------------------+-------+
93 rows in set (0.02 sec)

వాడుకరుల మార్పులు[మార్చు]

SELECT
  user_name,
  COUNT(*) As Edits
FROM user
LEFT JOIN revision
      ON rev_user = user_id
LEFT JOIN page
      ON page_id = rev_page
WHERE rev_timestamp >= '2013050600000'
AND rev_timestamp <= '20140414000000'
AND page_title IN (SELECT page_title
        FROM page
        JOIN categorylinks ON categorylinks.cl_from = page.page_id
        WHERE page_title LIKE '%SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu%' AND categorylinks.cl_to= 'ఆమోదించబడ్డవి')
GROUP BY user_name
HAVING COUNT(*) > 0
ORDER BY Edits DESC LIMIT 25;

MariaDB [tewikisource_p]> SELECT
    -> user_name,
    -> COUNT(*) As Edits
    -> FROM user
    -> LEFT JOIN revision
    -> ON rev_user = user_id
    -> LEFT JOIN page
    -> ON page_id = rev_page
    -> WHERE rev_timestamp >= '2013050600000'
    -> AND rev_timestamp <= '20140414000000'
    -> AND page_title IN (SELECT page_title
    -> FROM page
    -> JOIN categorylinks ON categorylinks.cl_from = page.page_id
    -> WHERE page_title LIKE '%SuprasiddulaJeevithaVisheshalu.djvu%' AND categorylinks.cl_to= 'ఆమోదించబడ్డవి')
    -> GROUP BY user_name
    -> HAVING COUNT(*) > 0
    -> ORDER BY Edits DESC LIMIT 25;
+-----------------------------------------+-------+
| user_name | Edits |
+-----------------------------------------+-------+
| Rajasekhar1961 | 154 |
| Arjunaraoc | 152 |
| Bhaskaranaidu | 78 |
| రవిచంద్ర | 29 |
| Palagiri | 11 |
| రహ్మానుద్దీన్ | 1 |
+-----------------------------------------+-------+
6 rows in set (0.03 sec)

ప్రాజెక్టు కృషికి అభివందనలు[మార్చు]

సుప్రసిద్దుల జీవిత విశేషాల ప్రాజెక్టు పుటలు తయారుచేయడం మరియు దిద్దడంలో భాగం పంచుకొన్న User:Rajasekhar1961, User: Bhaskaranaidu , User:రవిచంద్ర User:Palagiri User:రహ్మానుద్దీన్ గార్లకు అభివందనులు. మరింత సమాచారానికి సూచిక చర్చాపేజీ చూడండి.--అర్జున (చర్చ) 04:56, 14 ఏప్రిల్ 2014 (UTC)