శ్రీ సరస్వతీ ద్వాదశ నామస్తోత్రం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సరస్వతీ త్వియం ద్రుష్ట్యా వీణా పుస్తకధారిణీ |
హంసవాహ సమాయుక్తా విద్యా దానకరీ మమ || 1

ప్రధమం భారతీనామా ద్వితియం చ సరస్వతీ |
త్రుతీయం శారాదాదేవీ చతుర్ధం హంసవాహనా || 2

పంచమం జగతీ ఖ్యాతం షష్ఠం వాగీశ్వరీ తధా |
కౌమారీ సప్తమం ప్రోక్త మష్టమం బ్రహ్మచారిణీ || 3

నవమం బుద్ధిధాత్రీ చ దశమం వరదాయనీ |
ఏకాదశం క్షుద్రఘంటా ద్వాదశం భువనేశ్వరీ || 4

బ్రాహ్మీ ద్వాదశ నామాని త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః |
సర్వసిద్ధికరీ తస్య ప్రసన్నా పరమేశ్వరీ |
సా మే వసతు జిహ్వాగ్రే బ్రహ్మ రూపా సరస్వతీ || 5

స్తోత్ర వివరణకు వికిపీడియా ను చూడండి.

ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]

వర్గాలు[మార్చు]