శ్రీ సరస్వతీ సూక్తమ్

వికీసోర్స్ నుండి
(శ్రీ సరస్వతీ సూక్తము నుండి మళ్ళించబడింది)
Jump to navigation Jump to search

ఋగ్వేదం -> షష్ఠమ మండలం -> 61వ సూక్తం


ఇయమదదాద్రభస మ్రుణచ్యుతమ్ దివోదాసం వధ్రశ్వాయ దాశుషే యాశశ్వంతం మాచఖాదావసం పణిమ్ తాతే దాత్రాణి తవిషా సరస్వతి || 1

ఇయం శుష్మేభిర్చిసఖా ఇవారుజత్ సానుగిరీణాం తవిభిరూర్మిభిః ||
పరావతఘ్నీమ్ బవసే సువృక్తిభిః సరస్వతీ మావివాసేమ ధీతిభిః || 2

సరస్వతి దేవనిదో నిబర్హయ ప్రజాంవిశ్వస్య బృసయస్య మాయినః |
ఉతక్షితిభ్యో వనీ రవిందో విషమేభ్యో అస్రవో వాజినీవతి || 3

ప్రణోదేవీ సరస్వతీ, వాజేభిర్వాజినీ వతీ ధీనామ విత్ర్యవతు || 4

యస్త్వాదేవి సరస్వతి |
ఉపబ్రూతే ధనేహితే |
ఇంద్రం న వృత్ర త్పూర్యే || 5

త్వం దేవి సరస్వత్యవా | వాజేషువాజిని | రదా పూషేవనః సనిమ్ || 6

ఉపస్యానః సరస్వతీ ఘోరా హిరణ్య వర్తనిః | వృత్రఘ్నీ వష్టి సుష్టుతిమ్ || 7

యస్యా అనంతో అహృతస్తు ఎషశ్చరిష్టు రర్ణవః |
అమశ్చరతి రోరువత్ || 8

సానో విశ్వా అతిద్విషః | స్వస్హరన్యా ఋతావరీ | అతన్నహేవ సూర్యః || 9

ఉతనః ప్రియాప్రియాసు | సప్తస్వసా సుజుష్టా సరస్వతీ స్తోమ్యాభూత్ || 10

ఆపప్రుషేపార్ధివాని ఉరురుజో అంతరిక్షమ్ | సరస్వతీ నిదస్పాతు || 11

త్రిషదస్థా సప్తధాతుః | పంచజాతా వర్ధయంతీ | వాజే వాజే హవ్యాభూత్ || 12

దేవీం వాచ మజనయంత దేవాస్తాం విశ్వరూపాః పశవో వదంతి |
సానో మంద్రేష మూర్జా దుహనాధేనుః వాగస్మాను పసుష్టు తైతు || 13

చత్వారి వాక్పరిమితా పదాని తాని విదుర్బ్రాహ్మణా యేమనీషిణః |
గుహానిహితా నేంగయంతి తురీయం వాచోమనష్యా వదంతి || 14

ఉతత్వః పశ్యన్‌నదదర్శ వాచమ్ ఉతత్వః శృణ్వన్ శృణోతి ఏనామ్ |
ఉతోత్మస్వై తన్వం విసస్రే || 15

అంబితమే నదీతమే దేవితమే సరస్వతి |
అప్రశస్తా ఇవశ్మసి ప్రశస్తిమ్ అంబనస్కృధి || 16

పావకానః సరస్వతీ | వాజేభిర్వాజినీవతీ | యజ్ఞం వష్టుధియా వసుః || 17

ఆనోదివో బృహతః పర్వతాదా సరస్వతీ యజతాగంతు యజ్ఞమ్ |
హవందేవీ జుజుషాణా ఘృతాచీ శగ్మాం నో వాచముశతీ శృణోతు|| 18


స్తోత్ర వివరణ కోసం వికీపీడియా చూడండి.

ఇవికూడా చూడండి[మార్చు]