శ్రీ సరస్వతీ కవచం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఓం శ్రీం హ్రీం సరస్వత్యై స్వాహా శిరోమేపాతుసరస్వతః
శ్రీం వాగ్దేవతాయై స్వాహా ఫాలం మేసర్వదా వతు
ఓం హ్రీం సరస్వత్యై స్వాహేతిశ్రోత్రేపాతు నిరస్తరమ్
ఓం శ్రీం హ్రీం భగవత్యై సరస్వత్యై స్వాహా నేత్రయుగ్మం సదావతు
ఐం హ్రీం వాగ్వాదిన్యై స్వాహా నాసాంమే సర్వదా వతు
ఓం హ్రీం విద్యాధిష్ఠాతృదేవ్యై స్వాహా ఓష్ఠం సదా వతు
ఐం ఇత్యేకాక్షరో మంత్రోమమ కంఠం సదావతు
ఓం శ్రీం హ్రీం పాతుమే గ్రీవాం స్కంధౌమే శ్రీం సధా వతు
ఓం హ్రీం విద్యాధిషాంతృదేవ్యై స్వాహా వక్షః సదా వతు
ఓం హ్రీం హేతి మమహస్తౌ సదావతు
ఓం వాగధిష్ఠాతృదేవ్యై స్వాహా సర్వం సదావతు
ఓం సర్వకంఠవాసిన్యై స్వాహా ప్రాచ్యాం సదా వతు
ఓం సర్వజిహ్వాగ్రవాసిన్యై స్వాహాగ్నిరుదిశిరక్షతు
ఐం హ్రీం శ్రీం త్ర్యక్షరో మంత్రోనైరృత్యాం సర్వదావతు
ఓం ఐం జిహ్వాగ్రవాసిన్యై స్వాహా మాంవారుణే వతు
ఓం సర్వాంబికాయై స్వాహా వాయవ్యే మాం సదావతు
ఓం ఐం శ్రీం క్లీం గద్యవాసిన్యై స్వాహా మాముత్తరేవతు
ఐం సర్వశాస్త్ర వాసిన్యై స్వాహేశాన్యాం సదావతు
ఓం హ్రీం సర్వపూజితాయై స్వాహా చోర్ధ్యంసదావతు
హ్రీం పుస్తకవాసిన్యై స్వాహాధోమాం సదావతు
ఓం గ్రంధబీజస్వరూపాయై స్వాహా ఆమం సర్వదావతు

ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]

వర్గాలు[మార్చు]