శారద లేఖలు (మొదటి సంపుటము)/అభిప్రాయము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


"శారద లేఖల"ను గుణించి నా యభిప్రాయము

(రాయసం వెంకటశివుఁడు, గుంటూరు.)


ఆంగ్ల సారస్వతమున స్త్రీ హృదయ మంతగ ప్రన్ఫుటమగుచుండ - లేదని యొక శతాబ్దము క్రిందట ఇంగ్లీషరచయిత జాను స్టువర్ణమిల్లు R تس= : .5 گ>>محم۔ سب – dr\ < : Teతి పెట్టెను. ప్రస్త్ర తాంధ్ర వాజ్మయమున నపై اSe( రచనా విషయిక మగు కఅవ మిక్కుటముగనున్నది. మన దేశమున నిదివఱకు పురుషుఁడే, த் స్వభావమునుగుణించి పుస్తకరచన モ3マ、3; ږئe( హక్కు_లను గూర్చి సభలలోఁ బ్రసంగించెను; వారాపత్రికలలో వ్యాస రాజములు - • ప్రాసెను. ఇపుడు స్త్రీలు ముందడుగు వేసి, తమ సంగతులు తామె ప్రస్తావించుకొనుచున్నారు, ტssაჰ9 కనుపర్తి వరలక్కమ్మగారు శారద లేఖలు తెనుఁగుసారస్వతమందలి యీ కొఱఁతను గొంత తీర్చుచున్నవి. CXま。 sy s R = aAKS K š . SKA ". e ద్య నేర్చి సట్టపరీకులందు జయ మందకున్నను, వరలక్కమ్మగారు, పాశ్చాత్యవిద్యావిధానముల చొప్ప ననె చదువుకొని, ఇంగ్లీషు నభ్యసించిన యువతులకు సామాన్యముగ సాధ్యముగాని పాండిత్యప్రక క్షయు వివేచనా శ_క్లియను సంపాదించి, తేటతెలుఁగున రమ్యగ్రంథరచన యలవఆచు కొనిన సాధ్వీమణి.


శారదా కల్పలతల మధ్య నడచిన లేఖలను పేరుతో, శ్రీమతి వరలక్కమ్మగారు ప్రస్తుతకాలమందలి ముఖ్యవిషయములు చర్చించి లిఖించిన వ్యాసావళియె oooồ. 9 D స్వల్పసంగతులనియు, . 이 మహద్విషయ ములనియు, శారద విచక్షిణ చేయదు, సంక్రాంతి-వ్రుష్ణలవలెనే సరోజినీ ii ب జీవి యుపన్యాసమును, కన్నప్పకథయ, గౌరవబిరుదములవలెనే శారదా శాసన చర్చయు స్త్రీల నాటకరంగప్రవేశమును, శారదకు లేఖా విషయ లగుచున్నవి ! పుస్తక రచనమున ప్రాఁతదారి తొక్కి పురుషుల యభి ప్రాయములె చిలుక పలుకులవలె శారద, యేకరువు పెట్టునది కాదు, స్త్రీజన సహజవంగు సదయహృదయత, స్వభావసారళ్యమును, పుస్తక మందలి ప్రతి ఫుటయందును ప్రతిబింబితమగుచున్నవి. ఆంధ్ర వాఙ్మయమున నీ పుస్తకమునకు గౌరవస్థాన మొనఁగూర్చుట కిది యొక టి యొ చాలు ను. పర దేశ మందున్నను, "రెయిలు పయనము చేయుచున్నను, పుణ్యతీర్ధసందర్శనమం దున్నను స్త్రీలసభలోఁ బాల్గొనుచున్నను, శారద యూహలు, పలుకులు హిందూయువిదవియొ ! భావముననె గాక భాషయందును -ఈ లేఖావళియం చెల్లెడలను స్త్రీస్వభావము చిప్పిలు చువ్నది ! ఊరు గాయజాడీలకు పచ్చడి బానలకు మాత్రమె రెయిలులో నొక పెప్టెయు, ఇంటియం 8°S X8 d500 మనకుఁ గావలయును! ఈమధ్య మన ప్రాంతము ల నుండి యొక రీ గ్రాన్యమున కుద్యోగసందర్భమున సే తెంచిరి. వారి సామాను నాలుగైదు -_4 బండ్లు ని ండి యుం డెను. ఐదారు మంచములగూడ తెచ్చిరి. ఈ ప్రాంతమున మంచములు వాడుగొను ఆభ్యాసము లేదు !? అని శారద, తన తెలుఁగు చెలికత్తెలను మెత్తని యెత్తిపొడుపుమాట లనుచున్నది ! కాళ హస్తిలో STS కొయ్యదువ్వెనలు నల్లగాజులును 8SS Key -- ప్రియము. ఈ దువ్వెనలను నిరాకరించి, విదేశపు మెఱుఁగు దువ్వెనల కెగఁబడు తెలుగుమగువలమిూద, స్వదేశ వస్తుప్రియయస శారద, కోపానల మిట్లు మరియుచున్నది : 6 మెeుc"గే మన కనులలో కంపకొట్టుచున్నది. దున్వెనలకు మెఱుఁగు, గాజులకు మెఱుఁగు, గుడ్డలకు మెఱుఁగు మొగ ములకు మెఱుఁగు! ఈ విదేశపు మెజుఁగులు మన మెఱుఁగును రూపుమాపు చున్నవి!" •సిగనిండ పువ్వులు దుఅుముకొని, యొడలినిండ నగలుపెట్టు కొని, వన్నెవన్నెల విలువచీరలు ధరించి, ప్రతి చిన్న హరికథకును తండోప తండములుగి వచ్చెడి బెజవాడ పుర వనితలు" ఇటీవల నచట జరిగిన ఆంధ్ర VV ی۹

  • V iii మహిళా సభపై శీత కన్ను వేయుటకు శారద మిగుల కనలేను. అచట జరిగిన యింకొక సభ లోగో ၊ ဋီ');bJ నలువైపులదిరిగి గలగల మాటలాడుట చూచిన శారదకు, ఆనాఁడు మన స్త్రీల ఆశికీ తవ్యవహారము బాగుగ విశదమయ్యెను. శారదా చట్టము చర్చకుపచ్చినప్పడు, ఇచ్చవచ్చినట్లు స్త్రీలు సభలాగో కేకలు పెట్టి, అంతతోఁబోక, వీధిపొడుగునను, uనోటికి

తాళ ముదీసి, బారలు సాచిరి పూర్వాచారమను పేరుతో ప్రజాను మోదమువడసిన ప్రాంత చెడుగులవలెనే, నవనాగరకపు ముసుఁగుతో నిర్భయముగ నడయాడు నూతన దురి భ్యాసములును, శారదసంగంటకసదృశము లె! శారదా శాసన చార్చ సందర్భమున గ్రంథకర్తికిఁగల చక్కని స్వతంత్రబుద్ధి సునిశితమేధాశక్తియు వ్యక్తమగుచున్నవి. దకీ శాదినుండి తనతో రెయిలు - ప్రయాణము చేసిన తరుణులనోట నే శారద యిూ చర్చ సాRC స బాల్య లిస్టా హానరముల వాతcబడిన ముసు ముదితలు చెప్పిన తమ చెన్వవృతె°ంత O ్సని ఆ ఎు దైన్యప్భఆం మల్లవలన నె యచటి శ్రీ జనమునకు శారదా చట్టము సమ్మతమయ్యెను. ਹs5oK మెక్క-వచ్చునను లక్ష్మీదేవమ్మ గారి వాదనను శారద هة لعكا తన దీరలేఖావాక్యములచే తుతునియలు చేసెను. తలిదండు లెవరి S"సCRన వా8"సే పర దెవము గా నెంచి పేమించి 7 Pర్చండి హిందూo స్త్రీలు, చిత్త మొకనికి శరీర మొకనికి నొసంగుచున్నారని నీవు వ్రాసిన (వాత మిక్కిలి యనుచితము * * నీమతమే నిజమగుచోగో, మన తల్లులు, YA పత్రికలు, • • వేయేల భారత మహిళలెల్లరు, చెడ్డవారే యనవలసి వచ్చును. సోదరీ! మన వివాహ సంస్కా_రమునందు లోపములున్న సంస్కరింపనగును గాని, నీ నాటకరంగప్రవేశ్లోద్యమ సమర్థననుకొఅస, م نئق( నెలర కటగటి, యిటి హేయమగూ నిందకు గుణి సేయుట కడుంగడు co O) us సాహసము, అక్రమము! Wy ~പ്പ VV ί iv శారద తీవ్రతర్కమునకు లాగాంxని ప్రతిస్పర్థలవాదమును బూర్తిగ ఖండింపఁగల చమత్కృతి లూ"మె పరిహాసమునకుఁగలదు! ఆపద్ధర్మముగా ఈ సంస్కా_రమునకు (అతి బాల్య వివాహములకు) శాస్త్ర మొప్పినదట! పాపము, మనశాస్త్రములు చాలమంచివి. ఎవరి కేవీలు కావలెనో దాని కనుగుణ్యమగు నుదాహరణ శ్లోకమునుజూపి పూర్వాచార పరాయణులను రకీంచును. ఆకల్పవృకము ప్రాపున వారు చేయని సాహసము లేదు. పసి బాలలకు పరిణయము చేసిరి, కసుగందులను గూర్చుండబెట్టి గర్బాధాన మంత్రములు వల్లె వేయించిరి! * * రాష్ట్ర దేవుళ్లయున రాసులు మింగగా యని వేమన యోగీంద్రుడు సందేహించినట్టగనే, యీశిశువివాహములలో దేవుళ్లు రాళ్ళయినారు. లేకున్న, ఆయాస్వాముల్లసన్నిధానమున 5ö దండ్రు లిట్టి యక్రమవివాహములు జయపcXలిగియుందు లా? మxడు. ఇచావx"నే మగువ వాంఛ లేవిధముగా నడుxంటిపోవునో, మగువ చావగనే మగవానికోరిక లావిధముగా నీరిక లెత్తుచుండును. భర్తృవిహీన పసి దే యగుగాక యామె వాంఛ లడవిపువ్వులవలె నిరుపయోగముగ రాలిపో వలెను. * * ఆపసి దాని మోమున భస్మరేఖలును, ఈ ముసలివాని మోమొన ఇచాదుచుక్క_యు నా!? - 实 Y- - . మనుజులవర్ణనమునందు-ముఖ్యముగ اSe( స్వభావమును చిత్రించుట యందు__శారదకరము ప్రకృతి కద్దము చూపించుచుండును. ఈ శారద పెండ్లిండ్ల • సందర్భమున కొన్నియేండ్లక్రిందట దేశమున పెండ్లిండ్లమిూంద - YAO YO - eryr), - పెండ్లిండ్లు జరిగెనుక దా. ఒక యూరేగింపులో పెండ్లికూతురు మూడేండ్లు నిండియు నిండని పసికూన, కట్టుకొనిన కొత్తపరికిణి యొ_త్తియె త్తి దులుపు కొనుచును, తొడుగుకొనిన పట్టు చొక్కాను పట్టి పట్టి చూచుకొనుచును, -न्म 寸、-、牟 S-S బొమ్మల పెండ్లిండ్లలోని బొమ్మ వలె కూర్చున్నది. పెండ్లికొడుక్ పదేండ్ల వాడు, నిద్రచే తూగుచున్నాడు. ఇంకొక యూరేగింపులో, పిల్లకొక పెద్ద చీర చుట్టపెట్టి, పొడలకమ్మవలె కూర్చుండబెట్టినారు. ఆ బాలిక యా ČO 0) 0) سبخة سہ“ | v చీరలోపడి, చిక్కములో పిట్టవలె గొట్టుకొనుచున్నది. . * * * మళయాళస్త్రీలం సాధారణముగా నగలు ధరింపరు. రంగువస్త్రములు కట్టరు. నారి కట్టుబట్ట యాeుమూరలె * * కేరళ కాంతలు చక్క_K ed e) జారుముడివైచుకొందురు. * సహజ దంతధవళిమయు నధరర క్తిమయం కేరళ వనితల వదనారవిందములకు చెలువగహర్చుచుండును. * - దక్షిణ హిందూస్త్రీలలో కేరళ స్త్రీలే చక్క_నివారు. ప్రకృతి సౌందర్యవర్ణనమందు 53 యసమాన ప్రజ్ఞయని చెప్ప نے“ ܗܒܻܕܪ నొప్పను. అపుడు మధ్యాహ్నమై, సూర్యుఁడు తీక్షముగా マ)oめ。-7ャマd。 చున్నను, మా బాటల కిరుపక్కలనున్న యొడతెగని వృకపం కుల ఇఛాయలచే, మే మెండకన్నెఱుఁగని శుద్ధాంతజనముల భాతి నైతిమి t.* *- కల్పలతా ! ఆపడమటికనుమల భాగ్య మేమని చెప్పదును ? సమ పాదపములు, -అఖిలలతావితానములు సర్వగుల్మములు, వాని సొత్తు, కుంకుమ రానులు పోసిన ట్లోకచోటను, పసుపుకుప్పలపోసిన ట్లా"క చోటను, నీలాంబరముగప్పిన ట్లోకచోటను, వెల్లమునుఁగువేసిన ట్లోక చోటను, వివిధ వర పర విరాజిత మె, యాకనుమలయందలి వ్పకవలరులు E. E. - è) f సొంపునింపచుండెను !? Kó گـــــــــــ 并 కాంచీ మధురా రామేశ్వరాది పుణ్యక్షేత్రదర్శనము చేసి వచ్చిన శారదకు మంచిద్ధ క్తి చేకూరెనని మనము సంతసింపవచ్చును. కాని యాందOదు కానవచ్చిన పీడలు నక్రమముల నూ 89סירא ܘܡܰܗ̄ܘܘܿܤܰܵ కలవరము నసహ్యతయును బుట్టించెను. గుళ్లలోని యర్చకుల చర్యలు పొడ "గాంచిన శారద, సంపత్తిగల వారికే స్వామిదర్శనముగదా !" యని యాశ్చర్యపడెను. ఈవిధమున దేవతలు నేడు దౌర్జన్యపరులగు మానవుల చేతిలోcజిక్కి, భక్తజననులభులు గాకున్నారు * . ఆని యా మె, వెత నందెను. ఐనను, ఆమె యా ಸ್ತ್ರೀಬುದ್ದಿನಿ దృఢపటుచు ననుభవములును లేక . শাস্ত্ৰ, uy Y vʻ سمي V1 VV పోలేదు_నేపాళమునుండి సేతువుచూడవచ్చిన యొక వృద్ధాంగనయందు ద్యోతకమయిన మతవిశ్వాసము పుణ్యకాంతయు శారద కదృతజనకము లయ్యెను-మతసూత్రమె యావద్భారతీయులను ఐక్యపeుచుచున్నది u-4“ 9 SY మతము మానవునకు ప్రాణము కంపె నుత్కృష్ణము!" అని శారద నిశ్చయము చేసికోగాను. Wr WW శారద సంతానవతియై, విద్యాభాగ్యములం దింక ను వన్నె గాంచి యుండె సేని, ఆ మెయనుభవము మణింత విస్తరించి యీరచయిత్రి, భాగ్య వతుల బాధ్యతలను, ざ恋)下き)o子3る యిల్లాండ్ర కష్టనుఖములనుగూడ すyマxaたく విమర్శించి యుండెడిదని పాఠకలోక మాశింపవచ్చును. కాని, యాపరి -స్థితులలో మొదలు శారద గ్రంథరచనమునకె マr-ss 「K@ア&ささr・! కావున చదువరులకును సంతృప్తియె శేయోదాయకము. శారద ముద్దు పలుకులు, శారద నిపు_పటహృదయము, శారద యవ్యాళ సౌజన్యమును, పాఠకావలి హృదయములు రంజింపఁజేసి, వారినీ లేఖల ద్వితీయ భాగమున "Eద చూచును చేయఁజాలియున్నవి C) -o-c-ops3-0- རྒྱུ། །