శారద లేఖలు (మొదటి సంపుటము)

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
Sarada Lekhalu Vol 1.pdf

పూర్తి విషయ సూచిక[మార్చు]విషయ సూచిక

ప్రథమ లేఖ 1ー5 - . లేఖావసర ప్రస్తావన, సం| 1928 రపు రాస్త్రీయ సంఘసంస్కరణ మహాసభా విషయవిచారణ; సుఖదేశాటనోపాయసూచన - మొద - Y مر లగునవి.

2-వ లేఖ 6-18. భాషా విషయకము; శ్రీ కాళహస్తి క్షేత్రప్రశంస; ఏతత్పూర్వగాధా నిరూపణవు; స్తల పాళ స్థ్యవిచారణ; దేశీయవనుప్రశంస; - - بع u

3-వ లేఖ 19-24. శ్రీమతి.సరోజినీ దేవీ దర్శన పళంస, మదనపల్లియందు హిందూ స్త్రీ సమాజము వారి సభాప్రమేయము; ఏతదధ్యక ప్రసంగసంగ్ర . హము; ఖద్దరు ప్రశంస,

4-వ లేఖ 25-38. తిరుపతినుండి యింటికి; శర్మిష్ణాకళ్యాణము; శారదా చట్ట తర్కము; ஒ దుఃక్షిప్లొ గినియxు నొక యువతీమణి కథ; శారదా శాసనావశ్యకతా నిరూపణము;

5-వ లేఖ 48 - 39 دون كج - 5 . 蟹 పూర్వలేఖ యందలి జెప్పఁబడిన మరియొక కష్టజీవినియొక్క వృత్తాంత సమాప్త gూరంగా స్టా కాసనసా, చము x ,

6-వ లేఖ 49-57. p గుంటూరునందలి కారడానికేత్తన ప్రశంస; ఏతద్వార్ధికోత్సవాది వివరణము. Vy  7-వ లేఖ ప8_74. దక్షిణ దేశ యాత్రావివరములు; కాంచీపు గవర్తనము; దైవదర్శన Ea 9 లాభప్రకటనను; దేవాలయ వర్ణనము; దేశ చరిత్రాలాపన; చిదం • బర క్షేత్రము; నట రాజవర్ణన; క్షేత్రవిశేషములు; కుంభకోణము; V ఆ క్షేత్ర దేవతాదిక వర్తన; తంజావూయ; దేవాలయ పళoస; రాజ 8.G. Wభవన ప్రస్తుతి; సరస్వతీ మహల్ పు మధుర:_నిూ నాకు దేవాలయ వర పూర్వ రాజమందిర (పశంస; రామేశ్వరము :-తీగ వివరణ: సముద ܢܼܲܫ KYK - K ", عربی f "ـح ཚེ་ཕྱི་༦༠: ధను పొన్కే_టి; అర్చకుల యత్యాచార ములు; దెవాలయమ ర్యా -- E. - حمير حي . - , محمد க. దానాస్తికత; ముసలిద్ధ స్త్ర రాలి వెయిత్ర; యాత్రా 2ుధు లు ; Xంఛ మూ చన పర్వతదర్శన యు; హిందూమత ప్రశంస.

8-వ లేఖ 76-99. sh t కురాళ్లం: స్థలవర్ణనను; జలవర నము; తత్పదేళ సౌభాగ వివరణ: ES) EG if لــــ మళయాళ దేశ పవేశము; పడమటిక సమల వర్తనము; ప్రకృతి EG N*ܣܿ. rres i s سب جگے సౌందర్య 3) శిషవర్ణనము: దేశ్య ప్రజలవృత్తి విచారణ: తిరువా న్కూరు రాజ్యము; జనార్ధన తిర్థము; సముద్ర స్నానము; పురాణ ඩ්බ්ධ අර්ඝ 3 జనార్ధనస్వామి సందర్శన వివరములు; మళయాళ మహిళా జనాభివర్ణనము: (తిరుఅన స్త్రపురము;) ఆన స్త్ర పద్మనాభ దేవదర్శన వివరణము; రాజులపు ఇర్వగాధ; విపరీతపూర్వభౌ_న్షినివారణము; రాజ్యాధికార శాసనవివేచనము (కన్యాకుమారి;) దైవదర్శనము; సముద్ర స్నానాదివివరణ; (శుచీంద్ర క్షేత్రము) వర్ణ నాది క ము; పోస్టేజినిగూర్చి 323x పడుచున్నయిబ్బందులు; నాగర్కోయిల్" తిరునెల్వేలి బస్సు ప్రయాణికుల కష్టములు; పోలీసుల యక్రమను; (తిరునెల్వేలి) తామ్రాపర్టీ స్నానము; (శ్రీరంగ క్షేత్రము) వైష్ణవ A. స్వాముల దురాచారములు; యాత్రికుల యిబ్బందులు; ఏజంట్లు చేయ వట్టి ప్రజా పీడనము; యాత్రతాపరిసమాప్తి:

9-వ లేఖ 100-111.

.నాటకరంగమునఁ బ్రవేశించుటను గూర్చిన సమగ్ర విచారణ.

10-వ లేఖ 112-116. సమదర్శినీ సంవత్త్సరాది సంచికా ప్రశంస; అందు దుష్కధా నిరసనము

11-వ లేఖ 117-124 స్త్రీపురుషులు పట్టుకొని ప్రాకులాడుచున్న గౌరవ బిరుదములం గూర్చిన వి ముఖత,

12-వ లేఖ 126_129. సాంఘికోద్యమ ప్రవక్తృప్రచారకుల ధర్మాధర్మ వివేచనము; "సాంసారిక రంగస్థలమున కెక్కరాదు" ఆని సిద్ధాన్తీ కరణము. 13-వ లేఖ 130--140 సం 1929 రం నవంబరులో బెజవాడయందు జరిగిన (ఆంధ్ర మహిళా సభలు) మన స్త్రీలలోనున్న లోపములు వివిధప్రసంగములు.

14-వ లేఖ 141-154. ఆడువారి నాటకరంగ ప్రవేశముంగూర్చి సమ్మతిపడిన శ్రీమతి ధర్మవరం లక్మీదేవమ్మ గారి కిచ్చిన పత్యుత్తరము.

15-వ లేఖ 155-160. 'శారదా ' పెళ్లిళ్ల గడబిడ.  16-వ లేఖ 161-166. . " విడాకులచట్టమునకు వ్యతిరేకాభిప్రాయము,

17-వ లేఖ 167-178. - - స్వరాజ్యోద్యమ ప్రకర్ష

18-వ లేఖ 174-185. నూలు వడకుట; స్త్రీలు మద్యపాన నిషేధమును బ్రచారము చేయుట.

19-వ లేఖ 186-191. శారదా చట్టమునకు సవరణ లనవసరములు ,

20-వ లేఖ 192–200. ధనుర్మాసము, సంక్రాన్తి, బాలికలగొబ్బి తట్టుట మొదలగు వాటి యం దిమిడియున్న యత్తమా శయములు మొదలగునవి.

This work is in the public domain in India because it originates from India and its term of copyright has expired. According to The Indian Copyright Act, 1957, all documents enter the public domain after sixty years counted from the beginning of the following calendar year (ie. as of 2021, prior to 1 January 1961) after the death of the author.