యెంకి పాటలు/కొత్త పాటలకు పీఠిక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

కొత్త పాటలకు పీఠిక

ఎంకి పాటల ప్రధమ ముద్రణ మయిన్నీ ఆ ప్రతులు నిండుకొనిన్నీ కూడా చాల కాలం గడిచింది. ఈ కొత్త పాటలతోపాటు ఎంకి పాటల నర్మద్రణమున్నూ చేయదలచి యొప్పటి కప్పడేవో ఆటంకములమూలాన ఆలశ్యం జరిగింది.

నేను 1926 లో న్యాయవాది వృత్తిలో చేరేటప్పడే మిత్రులు aw కున్నూ కవిత్వానికిన్నీ సగమెరక సువిూ అన్నారు. ఎంకిని నిత్యం .... రిస్తున్నా 1948 వరకు వీనిలో సగం పాటలైనా వ్రాయలేకపోయినాను. 1948 పంచాశ oKrystro (All India Radio, Patna) రి స్నేహము లభించినది. వారు నాటినుండి సంవత్సిరమున కొకతూరియైన ఎటు విచ్చేసి మా యింట విడిసి, వారి వీణా గాత్రములు మేళవించి, నోహర గాన మొసెర్చి మాటుమణగిన నాలోని పాటను మేలుకొలుపసాగిరి. రి స్నేహభాగ్య మళ్చిన పిమ్మటనే యీ పాటలలో సగంపైగా వ్రాయ లిగితిని. వారి కెంతో కృతజ్ఞడను. వారే యెంతో శ్రమకోర్చి యీ కొత్తపాటలలో 40 కి సరియైన Notations) గురుతులతో స్వరాలు వ్రాసిరి. కాని అనివార్యములగు "రణములవల్ల వానిని గాని వెనుకటి పాటలకు కీ కే విద్వాజా పారుపల్లి "మకృష్ణయ్యగారు వ్రాసిన స్వరాలుగాని యీ छक्षेत्र ముద్రింపలేకున్నాను. మిత్రులీ పాటలు "బే" ననియో కా దనియో వీనిని ఆంధ్రలోకం bుక్క నదరులో వంచినారు. కీ.శే శ్రీ కట్టమంచి రామలింగారెడ్డిగారు సణములేనిదే వారు దూషింపరే యని వానిని (ఎంకిపాటలను) చదివితి? న్నారు. కావున "కా" దన్నవారును నా పాటలు నేటివరకైన నిలుచుటకే గోడైనారు. వారికే ముందు "సే నొనర్చు ప్రణామములు. నా పాటలలో నొక చిన్న పాటకు శ్రీ భమిడిపాటి రామసోయాజులు "S (Now Advocate Chodavaram Vizag Dt) S Nrco ఏనాడు OO భారతిలో బొమ్మలు చేసినాలో నాటినుండి వీనిపై వాదోపవాదములు పెరిR జరిగిన ప్రచార మపారం, క్రీ శే కళాప్రపూర్ణ వేదము వెంకటరాయశాస్త్రలువారు (Nuzvid Conference, May "25) &5 sệ&of) c*&Đo?” Cậwoo6 (Reddy Conference, December”25) 3 sextre 3?"s6ró9essos (Andhra Panditha Mandali, Madras April, 25) పంచాగ్నుల ఆదినారాయణశాస్త్రలువారు (Introduction, Yenki Songs, 1st Edition) రావు సాహెబు శ్రీ గిడుగు రామమూర్తి పంతులుగారు (1925 మద్రాసు) నా పాటలయెడ చూపిన ఆదరణకూడ ఆ ప్రచారానికి దోహద మిడినది, శ్రీ మల్లంపల్లి సోమశేఖరశర్మగారు ఏప్రియల్ 1925 లో వీనిని ప్రప్రథమున Soé66 sglo-odsko, Prof. D. Appala Narasimham M.A.L.T గారు 1928 లోనూ శ్రీ బూర్డుల రామకృష్ణారావుగారు (Now Chief Minister Hyderabad) 1928 ests. Soo “rse' - సమర్ధించియా శ్రీ ఎం. చలపతిరావు, ఎం.ఎ గారును (Now Editor National Herald, Lucknow) మిత్రులు t కోలవెన్ను రామకోకేశ్వరరావుగారును (Editor, Traveni) త్రివేణిలో వీనిని సానుభూతితో విమర్శించియు, మహా పండితులని పలు నగస رغ వేve తిరువేంగళాచార్యలుగారు త “ఆంధ్ర ధ్వన్యాలోకం'లో లూ పాటలలో నొక పాటను ఉదాహరణగాణానియా, ఆచార్య శ్రీ కురుగంటి సీతారామభట్టారకులు తమ 'నవ్యసాహిత్య వీధులలో ఎంకి'కి కూడ తావొసగియు, మా బెల్లంకొండ రాఘవరావుగారు ఒక్కొక్కపాట నే నిండు ప్రేమతో విమర్శించుచు పెక్కు వ్యాసములు వ్రాసీయు, నా గురుతుల్యులు 3) ప్రొఫెసర్ విస్సా ఆప్పారావుగారు (81-5-58) యెంకిపాటలకును గేయ ప్రపంచంలో ఒక స్థానమిడియు, 'బుచ్చిబాబు, మిత్రుడు రుక్మిణీనాధుడు, @, రజనీగార్డు వీనిచుట్టును నాటిక లల్లయు, కీశే. ఆడవి బాపిరాజువంటి చిత్రకారులు వీనిని చిత్రించియు, సంగీతకళానిధి ప్రా ద్వారం వెంకటస్వామి నాయుడుగారివంటి మహావిద్వాంసులు వీని (*)● 组 నాదించియు, శ్రీ యమ్. చలపతిరావుగారివంటి ఆంగ్లభాషాపండితులు వీని నాంగ్లమున ననువదించియు, శ్రీ నటరాజ రామకృష్ణగారివంటి నాట్యాభినయ వేత్తలు వీని నభినయిరీచియు, కవిసామ్రాట్టు శ్రీ విశ్వనాధ సత్యనారాయణ గారు తమ సుప్రసిద్ధ నవలలో వీని దయతో పేర్కొనియు, సోదరుడు కృష్ణశాస్త్రి వీనిని గురించి పలకతావుల సభిమానముతో పలికియు, వీనిని పెక్కు సభలలో పొడియు, రసికులు శ్రీ గుడిపాటి వెంకటచలంగారు వీనిని నిండుమనసుతో "Muse' చేసియ, శ్రీ శ్రీశ్రీ గారు 'స్వతంత్ర' లో వీనిలోని వెలుగులు చూపియు, మా సాహితీ సమితి సభాపతి శ్రీ శివశంకర స్వామిజీ ity దీర్ఘాయువగున ట్లాశీర్వదించియు, oਤੇ ਕੰ&o so. ਜ దృష్టి మర్పకుండ చేసిరి. ఈ "కొత్తపాటలు' వ్రాయుటకు వారందరి అంతః రణ నాకు సాయమిడియుండును, ఈ సో ముసలిదశలో "నాగా పాటల మననం ఒకయెత్తు, వారల పేమవాక్కుల మననం ఒకయెత్తగా కాలం గడుపు చున్నాను. అదే నా కృతజ్ఞత ! ఆల్ యిండియా రేడియా మద్రాసు, విజయవాడ, హైద్రాబాదు నిలయములవారు నా పాటలు నాకే చిత్రచిత్రగతుల నిత్యం వినిపిస్తున్నారు, ఈ కొత్త పాటలు భామలోనూ నిర్మాణంలోనూ పూర్వపు పాటల పంధా నుండి వొయిదొలగినవన్నారు. ఆందుకు సోదరుడు కృష్ణశాస్త్రి 8-5-58 న మద్రాసు కల్చరల్ క్లబ్లోనూ, కృష్ణాపత్రికా సంపాదకులు గడచిన రావు సాహెబ్ గిడుగు రామమూర్తిగారి వర్ధంతి సంచికలోనూ సమాధాన మిడిరి. మార్పుగుణమున కాయెనా దోమమున కాయెనా ఆను వినయము సహృదయ లోకమే నిర్ణయించాలి. ఏ యెడను మార్పు సహజం. ఈ కొత్త పాటల ఆంకింతం నా రవల వెలుగులో పాటలో తలతడుము కొవి తళ్బిబ్బలైన అద్భుతమూర్తికి, ఆ వూర్తికి నా కవిత్వ జీవితాదర్శముల యెడ నీరసభావముతప్ప మరోభావమునకు తావులేదని యెరింగియు నా భక్తి చేయ జీ పూజాద్రవ్యములేమి వీనినే అర్పించుచున్నాను. ఏలూరు నండూరి వెంకటసుబ్బారావు 8-8-'58 Хо; * 3