యెంకి పాటలు/అంకితం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to searchనా

పెత్తల్లి కుమారుడు

శ్రీ భావరాజు

వెంకటసుబ్బారావు గారికి


                                      " రాష్ట్రముల బాలనమొన్నర్చు రాజుకాడు;
                                        రాజె యాతడు నిజమనో రాష్ట్రమునకు."