యాత్రా చరిత్ర ఉత్తరభాగము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీజగదీశ్వరాయనమోనమః

శ్రీరస్తుశ్రీః

యాత్రా చరిత్ర ఉత్తరభాగము.

1887 సం|| డిశంబరు తే 13 దికి సరియైన సర్వజిత్సం|| మార్గశీర్ష బ. 14 మంగళవారమునాటి సుముహూర్తమందు శ్రీ బొబ్బిలి వేణుగోపాలస్వామివారి యనుమతిం బ్రార్థించి బయలుదేరి తే 20 ది వరకు విశాఖపట్టణములో వాల్తేరులో స్వకీయమైన బంగళాలో నివసించి చు1500-0-0 కు కంట్రాక్టు చేసిన కోహినమారనెడు ష్టీమరు గుండా సపరివారముగా తే 22 ది ప్రభాతకాలమునకు శ్రీమచ్చెన్నపురీలలామంబున మౌంటురోడ్డులో రౌన్ ఠాణాదరినున్న శ్రీ వేంకటగిరి మహారాజావారి మోతీమహలులో బ్రవేశించితిమి. సముద్రప్రభావము చూచి సంతసించవలెగాని వ్రాయదరముగాదు. చెన్నపురి స్వరూపము ముద్రిత పుస్తకపటంబుల వలననే తేటతెల్లమగుననియు పూర్వభాగంబున కొంత వ్రాయబడియున్నదనియు మరల నిందువ్రాయమైతిమి ష్టీమరుదిగి బసకు వచ్చువరకు శ్రీ బొబ్బిలి మహారాజావారి కెదురుగా ఘనత వహించిన లార్డు కెనమారగారనెడు మెడ్రాసు గౌర్నరువారు తమ యేడీకామును తమబండితో 5తురుపుసవార్ల సహితముగా బంపిరి. సదరురాజావారు వారిని దర్శించిన పిమ్మట గవర్నరుగారు శ్రీ రాజావారి బసకు విచ్చేసిరి. యీ గౌరవ సత్కారములకు మేమందర పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/160 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/161 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/162 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/163 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/164 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/165 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/166 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/167 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/168 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/169 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/170 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/171 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/172 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/173 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/174 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/175 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/176 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/177 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/178 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/179 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/180 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/181 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/182 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/183 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/184 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/185 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/186 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/187 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/188 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/189 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/190 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/191 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/192 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/193 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/194 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/195 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/196 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/197 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/198 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/199 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/200 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/201 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/202 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/203 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/204 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/205 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/206 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/207 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/208 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/209 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/210 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/211 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/212 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/213 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/214 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/215 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/216 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/217 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/218 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/219 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/220 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/221 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/222 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/223 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/224 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/225 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/226 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/227 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/228 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/229 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/230 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/231 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/232 పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/233

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]

This work is in the public domain in India because it originates from India and its term of copyright has expired. According to The Indian Copyright Act, 1957, all documents enter the public domain after sixty years counted from the beginning of the following calendar year (ie. as of 2021, prior to 1 January 1961) after the death of the author.