మొల్ల రామాయణము/అయోధ్యా కాండము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అయోధ్యా కాండము[మార్చు]

క. కందర్ప రూప! ఖండిత
కందర్ప విరోధి చాప! కరుణా ద్వీపా!
వందిత శుభ నామా! ముని
సందోహ స్తుత్య భూమ! జానకి రామా! 1
వ. శ్రీ నారద మునీశ్వరుండు వాల్మీకి మహాముని కెఱిగించిన
తెఱంగు వినిపించెద నాకర్ణింపుము. 2

శ్రీరామునకుఁ బట్టాభిషేక సన్నాహము[మార్చు]

సూర్యాస్తమయ వర్ణనము[మార్చు]

చంద్రోదయ వర్ణనము[మార్చు]

ప్రభాత వర్ణనము[మార్చు]

రామునిఁ గానలకుఁ బంపుటకై కైక పన్నాగము[మార్చు]

సీతా లక్ష్మణులతో శ్రీరాముని యటవీ నిర్గమనము[మార్చు]

గుహుని ప్రపత్తి[మార్చు]

భరద్వాజముని యాదరాతిథ్యము[మార్చు]

భరతుని భ్రాతృ భక్తి[మార్చు]

శ్రీపాదుకా ప్రదానము[మార్చు]

విరాధ వధ[మార్చు]

ఆశ్వాసాంత పద్య గద్యములు[మార్చు]