భారతి మాసపత్రిక/సంపుటము 3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


PAGE
ఆతిథ్యము 5
అలంకార గ్రంథ తత్త్వము 15
భారత ప్రయోగములు 25
సాహిత్యము - శాస్త్రము 28
కృతి నామకరణము 36
చిత్రం 41
పండిత పుత్త్రుడు 53
ఓట్ల దయ్యము 58
మిత్ర హితోపదేశము 66
అవి యుద్ధపురోజులు 67
ప్రభావతి 73
జీవితాదర్శము 85
ఆంధ్ర సామ్రాజ్యము 91
సదాశివరాయల కొల్లిపఱశాసనము 100
కర్ణుడు-గాంధారీ నిర్వేదనము 125
గురుభక్తకొండ, దుర్గకొండలు: బౌద్ధాలయములు 126
అర్థశాస్త్రము 132
మృత్యుస్వరూపము-అమృతత్వప్రాప్తి యోగసిద్ధి 143
అతడు ముందు ! 150
గ్రంథ స్వీకారము 152
దుర్విరక్తిరక్తియే, దోసకారి ! 153
సాభిప్రాయ విశేషములు 154