పోతన తెలుగు భాగవతము/ద్వాదశ స్కంధము/సర్పయాగ విరమణ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సర్పయాగ విరమణ

తెలుగు భాగవతము (పోతన తెలుగు భాగవతము/ద్వాదశ స్కంధము)
రచయిత: నారయ(తెభా-12-27-చ.)[మార్చు]

'మృ తియును జీవనంబు నివి మేదినిలోపల జీవకోటికిన్
' తము సంభవించు; సహజం బిది; చోర హుతాశ సర్ప సం
' తులను దప్పి నాఁకటను బంచత నొందెడు నట్టి జీవుఁడున్
'వె లను బూర్వకర్మ భవవేదన లొందుచుఁ గుందు నెప్పుడున్.

(తెభా-12-28-వ.)[మార్చు]

అట్లుగావున నసంఖ్యంబులైన దందశూకంబులు హతం బయ్యె; శాంతమానసుండవై, క్రోధంబు వర్జింపు మనిన గురూపదిష్ట ప్రకారంబున సర్పయాగంబు మానియుండె; నంత దేవతలు గుసుమవృష్టిఁ గురియించి; రా రాజన్యుండు మంత్రిసమేతుండై నగరప్రవేశంబు సేసె; బాధ్య బాధకలక్షణంబులు గల విష్ణుమాయా చోదిత గుణవ్యాపారంబుల నాత్మ మోహపడుం గావున, నట్టి మాయావికారంబులం బరిత్యజించి, తదాశ్రయీకృతమానసుండై వర్తించుచు, పరనిందసేయక, వైరంబు వర్జించి, భగవత్పదాంభోజభక్తి సంయుక్తుండై తిరుగునతండు హరిపదంబుఁ జేరు; నని చెప్పి వెండియు సూతుండు పరమ హర్ష సమేతుండై శౌనకున కిట్లనియె.

21-05-2016: :

గణనాధ్యాయి 13:17, 12 డిసెంబరు 2016 (UTC)