పోతన తెలుగు భాగవతము/ద్వాదశ స్కంధము/కల్పప్రళయ ప్రకారంబు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

కల్పప్రళయ ప్రకారంబు

తెలుగు భాగవతము (పోతన తెలుగు భాగవతము/ద్వాదశ స్కంధము)
రచయిత: నారయ


(తెభా-12-22-వ.)[మార్చు]

అనినఁ గల్పప్రళయ ప్రకారం బెట్లనిన నతం డిట్లనియెఁ; “జతుర్యుగ సహస్రంబులు సనిన నది బ్రహ్మకు నొక్క పవలగు; నా క్రమంబున రాత్రియు వర్ధిల్లు; నంత బ్రహ్మకు నొక్కదినం బగుటవలన నది నైమిత్తిక ప్రళయం బనంబడు; నందు విధాత సమస్త లోకంబులం దన యాత్మ యందు నిలిపి శయనింప ప్రకృతి వినష్టంబయిన నది ప్రాకృత ప్రళయం బని చెప్పంబడు; నా ప్రళయ ప్రకారంబు విను; మిట్లు పవలు నైమిత్తిక ప్రళయంబును, రాత్రి ప్రాకృత ప్రళయంబు నగుట గలిగిన, నది యజునకు దినప్రమాణం; బిట్టి దినప్రమాణంబున మున్నూటయఱువది దినంబు లయిన నలువకు నొక్క సంవత్సరంబు పరిపూర్ణం బగుఁ; దద్వత్సరంబులు శతపరిమితంబు లయిన.

(తెభా-12-23-సీ.)[మార్చు]

అంత లోకేశున వసానకాలంబు;
చ్చిన నూఱేండ్లు సుధలోన
ర్షంబు లుడిగిన డిఁ దప్పి మానవుల్;
దప్పి నాఁకటఁ జిక్కి నొప్పి నొంది
న్యోన్యభక్షులై యా కాలవశమున;
నాశ మొందెద; రంత లినసఖుఁడు
సాముద్ర దైహిక క్ష్మాజాత రసములఁ;
జాతురిఁ గిరణాళిచేతఁ గాల్ప

(తెభా-12-23.1-తే.)[మార్చు]

నంతఁ గాలాగ్ని సంకర్షణాఖ్య మగుచు
ఖిల దిక్కులు గలయంగ నాక్రమించు
ట్టియెడ నూఱువర్షంబు లాదుకొనఁగ
వీఁకతోడుత వాయువుల్ వీచు నపుడు.

21-05-2016: :

గణనాధ్యాయి 12:57, 12 డిసెంబరు 2016 (UTC)