పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము/వామను డవతరించుట

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

వామనుడవతరించుట

తెలుగు భాగవతము (మూస:పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము/)
రచయిత: పోతన


(తెభా-8-506-మ.)[మార్చు]

వి మధ్యాహ్నమునం జరింప గ్రహతారాచంద్రభద్రస్థితిన్
శ్ర ణద్వాదశినాఁడు శ్రోణ నభిజిత్సంజ్ఞాత లగ్నంబునన్
భు నాధీశుఁడు పుట్టె వామనగతిం బుణ్యవ్రతోపేతకున్
ది విజాధీశ్వరు మాతకుం బరమపాతివ్రత్య విఖ్యాతకున్.

(తెభా-8-507-వ.)[మార్చు]

మఱియు నద్దేవుండు శంఖచక్రగదా కమల కలిత చతుర్భుజుండునుఁ బిశంగవర్ణవస్త్రుండును. మకరకుండల మండిత గండభాగుండును, శ్రీవత్సవక్షుండును, నళినచక్షుండును, నిరంతర శ్రీవిరాజిత రోలంబ కదంబాలంబిత వనమాలికా పరిష్కృతుండును, మణికనకాంచిత కాంచీవలయాంగద కిరీటహార నూపురాలంకృతుండునుఁ, గమనీయ కంఠ కౌస్తుభాభరణుండును, నిఖిలజన మనోహరణుండునునై యవతరించిన సమయంబున.

(తెభా-8-508-శా.)[మార్చు]

చిం తం బాసిరి యక్ష తార్క్ష్య సుమనస్సిద్ధోరగాధీశ్వరుల్
సం తోషించిరి సాధ్య చారణ మునీబ్రహ్మ విద్యాధరుల్
గాం తిం జెందిరి భానుచంద్రములు; రంద్గీత వాద్యంబులన్
గం తుల్ వైచిరి మింటఁ గింపురుషులున్ గంధర్వులుం గిన్నరుల్.

(తెభా-8-509-క.)[మార్చు]

ది క్కులకావిరి వాసెను
నె క్కువ నిర్మలత నొందె నేఁడు పయోధుల్
ని క్కమెయి నిలిచె ధరణియుఁ
జు క్కల త్రోవయును విప్రసుర సేవ్యములై.

(తెభా-8-510-క.)[మార్చు]

ముం పుఁగొని విరుల వానల
జొం పంబులు గురియు సురలు, మనోమధువుల్
తుం ర లెగయఁ బరాగపు
రొం పుల భూభాగమతి నిరూషిత మయ్యెన్.

(తెభా-8-511-వ.)[మార్చు]

తదనంతరంబ

(తెభా-8-512-ఆ.)[మార్చు]

మహానుభావుఁ డెట్లింత కాలంబు
నుదర మందు నిలిచి యుండె ననుచు
దితి వెఱఁగుపడియె నానంద జయశబ్ద
ములను గశ్యపుండు మొగి నుతించె.

(తెభా-8-513-వ.)[మార్చు]

అంత నవ్విభుండు సాయుధసాలంకారంబగు తన దివ్యరూపంబు నుజ్జగించి రూపాంతరం బంగీకరించి కపటవటు చందంబున నుపనయనవయస్కుండైన వామన బాలకుండై తల్లి ముంగటఁ గుమార సముచితాలాపంబు లాడుఁచు గ్రీడించు సమయంబున నదితియుం దనయ విలోకన పరిణామ పారవశ్యంబున.

(తెభా-8-514-క.)[మార్చు]

న్నుఁ గన్న తండ్రి! నా పాలి దైవమ!
నా తపఃఫలంబ! నా కుమార!
నాదు చిన్ని వడుగ! నా కులదీపిక!
రాఁగదయ్య; భాగ్య రాశి వగుచు

(తెభా-8-515-క.)[మార్చు]

న్నా! రమ్మని డగ్గఱి
న్నుల పాలేఱువాఱ సంశ్లేషిణి యై
చి న్నారి మొగము నివురుచుఁ
న్నారం జూచెఁ గన్నడుపై యుంటన్.

(తెభా-8-516-క.)[మార్చు]

పు రు డీ బోటికి నిందిర
పు రు డంబిక గాక యొరులు పురుడే? యనుచున్
బు రుటాలికిఁ బది దినములు
పు రుడు ప్రవర్తించి రెలమిఁ బుణ్యపు గరితల్.

(తెభా-8-517-వ.)[మార్చు]

అంత నబ్బాలునకు సంతసంబున మహర్షులు కశ్యపప్రజాపతిం బురస్కరించుకొని సముచితోపనయనకర్మ కలాపంబులు చేయించిరి; సవిత సావిత్రి నుపదేశించె, బృహస్పతి యజ్ఞోపవీతధారణంబునుఁ, గశ్యపుండు ముంజియుఁ, గౌపీనం బదితియు, ధరణి కృష్ణాజినంబును, దండంబు వనస్పతి యగు సోముండును, గగనాధిష్ఠానదేవత ఛత్రంబునుఁ, గమండలువు బ్రహ్మయు, సరస్వతి యక్షమాలికయు, సప్తర్షులు కుశపవిత్రంబులు నిచ్చిరి; మఱియును.

(తెభా-8-518-క.)[మార్చు]

బి క్షాపాత్రిక నిచ్చెను
క్షేశుఁడు వామనునకు; క్షయ మనుచున్
సా క్షాత్కరించి పెట్టెను
బి క్షునకు భవాని పూర్ణబిక్ష నరేంద్రా!

(తెభా-8-519-క.)[మార్చు]

శు ద్ధబ్రహ్మర్షి సమా
రా ద్ధుండై విహితమంత్రరాజిఁ జదువుచుం
బ్రో ద్ధంబగు ననలంబున
వృ ద్ధాచారమున వటుఁడు వేల్చెన్ గడకన్!
 : : 21-05-2016: : గణనాధ్యాయి 16:08, 22 సెప్టెంబరు 2016 (UTC)