పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము/బలి యఙ్ఞము విస్తరించుట

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

బలియఙ్ఞమువిస్తరించుట

తెలుగు భాగవతము (మూస:పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము/)
రచయిత: పోతన


(తెభా-8-678-ఆ.)[మార్చు]

మిఁ గొఱత పడియె నీతని జన్నంబు
విస్తరింపు కడమ విప్రవర్య!
విషమ మయిన కర్మ విసరంబు బ్రాహ్మణ
నులు చూచినంత మతఁ బొందు.

(తెభా-8-679-వ.)[మార్చు]

అనిన శుక్రుం డి ట్లనియె.

(తెభా-8-680-సీ.)[మార్చు]

ఖిల కర్మంబుల ధినాథుఁడవు నీవ;
జ్ఞేశుఁడవు నీవ జ్ఞపురుష!
ప్రత్యక్షమున నీవు రితుష్టి నొందినఁ;
డ మేలఁ కల్గు నే ర్మములకు?
నదేశకాలార్హతంత్రమంత్రంబులఁ;
గొఱఁతలు నిన్నుఁ బేర్కొనిన మాను;
యినఁ గావింతు నీ యానతి భవదాజ్ఞ;
మెలఁగుట జనులకు మేలుఁ గాదె?

(తెభా-8-680.1-తే.)[మార్చు]

యింతకంటెను శుభము నా కెచటఁ గలుగు
నుచు హరిపంపు శిరమున నావహించి
కావ్యుఁ డసురేంద్రు జన్నంబు డమఁ దీర్చె
మునులు విప్రులు సాహాయ్యమునఁ జరింప.

(తెభా-8-681-వ.)[మార్చు]

ఇ వ్విధంబున వామనుం డయి హరి బలి నడిగి, మహిం బరిగ్రహించి, తనకు నగ్రజుండగు నమరేంద్రునకుం ద్రిదివంబు సదయుం డయి యొసంగె; న త్తరి దక్ష భృగు ప్రముఖ ప్రజాపతులును, భవుండును, గుమారుండును, దేవర్షి, పితృగణంబులును, రాజులును, దానును గూడికొని చతురాననుండు గశ్యపునకు నదితికి సంతోషంబుగా లోకంబులకు లోకపాలురకు "వామనుండు వల్లభుం" డని నియమించి యంత ధర్మంబునకు యశంబునకు లక్ష్మికి శుభంబులకు దేవత లకు వేదంబులకు వ్రతంబులకు స్వర్గాపవర్గంబులకు "నుపేంద్రుండు ప్రధానుం" డని సంకల్పించె నా సమయంబున.

(తెభా-8-682-క.)[మార్చు]

లజుఁడు లోకపాలురు
రేంద్రునిఁగూడి దేవయానంబున న
య్య రావతికిని వామను
రం గొనిపోయి రంత ట మీఁద నృపా!

(తెభా-8-683-ఆ.)[మార్చు]

ల్లిదంపుదోడు ప్రాపున నింద్రుని
కింద్రపదము చేరు టిట్లు గలిగెఁ;
నకు నాఢ్యుఁడైన మ్ముఁడుఁ గలిగినఁ
గోర్కులన్న కేల కొఱఁత నొందు?

(తెభా-8-684-క.)[మార్చు]

పా డుగఁడు మే లడుగం
డే లఁడు బిక్షించి యన్నకిచ్చెఁ ద్రిజగమున్
వే లుపులతల్లి కడపటి
చూ లుం బోలంగఁ గలరె సొలయని తమ్ముల్.

(తెభా-8-685-ఆ.)[మార్చు]

కడుపు బదరగాఁగ గొడుకులఁ గనుకంటె
ల్లి కొకఁడె చాలు ల్లిదుండు;
త్రిదశగణముఁ గన్న యదితి గానుపు దీఱఁ
జిన్ని మేటివడుగుఁ గన్న యట్లు.

(తెభా-8-686-వ.)[మార్చు]

ఇట్లు దేవేంద్రుండు వామన భుజపాలితం బగు త్రిభువనసామ్రాజ్య విభవంబు మరల నంగీకరించె; నప్పుడు బ్రహ్మయు, శర్వుండునుఁ, గుమారుండును, భృగు ప్రముఖులయిన మునులునుఁ, బితృదేవతలును, దక్షాది ప్రజాపతులును, సిద్ధులును, వైమానికులును మఱియుం దక్కిన వారలును బరమాద్భుతంబైన విష్ణుని సుమహాకర్మంబులకు నాశ్చర్యంబు నొందుచుఁ, బ్రశంసించుచు, నాడుచుం, బాడుచు, తమతమ నివాసంబులకుం జని;" రని చెప్పి శుకుం డి ట్లనియె.

(తెభా-8-687-తే.)[మార్చు]

నుజనాథ! త్రివిక్రము హిమ కొలఁది
యెఱుఁగఁ దర్కింప లెక్కింప నెవ్వఁడోపుఁ?
గుంభినీ రేణుకణములు గుఱుతు పెట్టు
వాఁడు నేరఁడు; తక్కిన వారి వశమె?

(తెభా-8-688-క.)[మార్చు]

ద్భుత వర్తనుఁడగు హరి
ద్భావితమైన విమలరితము వినువాఁ
డు ద్భట విక్రముఁడై తుది
ను ద్భాసితలీలఁ బొందు నుత్తమ గతులన్.

(తెభా-8-689-తే.)[మార్చు]

గిలి మానుష పైతృక దైవ కర్మ
వేళలందుఁ ద్రివిక్రమ విక్రమంబు
లెక్క డెక్కడఁ గీర్తింతు రెవ్వరేనిఁ
బొందుదురు నిత్య సౌఖ్యంబు భూవరేంద్ర!

(తెభా-8-690-మ.)[మార్చు]

డులై నాకముఁ గోలుపోవు సురలం జంభారినిం బ్రోవఁగా
డుగై భూమి బదత్రయం బిడుటకై వైరోచనిన్ వేఁడి రెం
డుగుల్ సాఁచి త్రివిక్రమస్ఫురణ బ్రహ్మాండంబుఁ దా నిండుచుం
డు మోదంబున నుండు వామనున కెక్కాలంబునన్ మ్రొక్కెదన్.

(తెభా-8-691-వ.)[మార్చు]

అని యిట్లు శుకుండు రాజునకు వామనావతారచరితంబు చెప్పెనని సూతుండు మునులకుం జెప్పిన విని, వార లతని కిట్లనిరి.
 : : 21-05-2016: : గణనాధ్యాయి 11:09, 23 సెప్టెంబరు 2016 (UTC)