పుట:Sri Ramayanamu Yuddakanda Katta Varadaraju 1953 616 P 2030020024696.pdf/576

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

509

యుద్ధకాండము

ఇది శబర్యాశ్రమం - బిచట కబంధుఁ
డెదిరించి పొలిసె దా - నిగురాకు బోణి !
నిది నీకునై దాన - వేంద్రుని తోడ
నెదిరి జటాయువు - మృతినొందుచోటు
నాతోడ ఖరదూష - ణ త్రిశీర్షాది
దైతేయు లెదిరించి - ధరఁగూలు చోటు
మానిని ! యల్లది - మనపర్ణశాల 11600
జానకి ! కనుము పం - చవటీ స్థలంబు
తరుణి ! వీక్షింపు గో - దావరీ తటిని
చెఱవట్టె నిను నింద్ర - జిద్గురుం డిచట
నిది సుతీక్ష్ణాశ్రమం - బిది శరభంగ
సదనంబు ఋషుల యా - శ్రమము లన్నియును
నిది యత్రి యాశ్రమం - బిది యనసూయ
ముదముతో నీకు సొ - మ్ము లొసంగె నాఁడు
యిదె విరాధుఁ డెదుర్చు - నిరవగు సుమ్ము
మదిరాక్షి ! భరతుండు - మఱిలి రమ్మనుచు
మనలఁ బ్రార్థించు ర - మ్య ప్రదేశంబు 11610
కొనలు మించిన చిత్ర - కూటాచలంబు
నిది భరద్వాజ ము - నీశ్వరా రామ
మిది యమరాపగ - యిదిసుమ్ము యమున
మిది సరయూనది - యిది శృంగి బేర
మిది యేటి కిరువంక - యిదె సాలె తోపు
అల్లదె మన యయో - ధ్యాపురం బీవు
పల్లవాధర ! మ్రొక్కి- భావింపు మిపుడు "