పుట:Sri Ramayanamu Yuddakanda Katta Varadaraju 1953 616 P 2030020024696.pdf/575

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

508

శ్రీ రా మా య ణ ము

వనితల తోడి తే - వలయు నటన్న
వారు వారలు నిజా - వాసముల్ చేరి
తారారుమాముఖ్య - తరుణులఁ గూడి
యందఱు నేతేర - హనుమంతుఁ డొక్క
డందులో యిల్లని - యాలని లేక
తన బ్రహ్మచర్య వ్ర - తం బేరు పఱచె.
వనితలతోఁ గూడి - వనచరు లెల్ల
వచ్చి దివ్యవిమాన - వరముపైసీత 11580
యిచ్చిన చోటుల - నింతులు గొల్వఁ
గదిసి వానరులు రా - ఘవు నోలగింపఁ
గదలె నవ్వలఁ బుష్ప - కం బుత్తరముగ
సీత నెమ్మోము వీ - క్షించి రాఘువుఁడు
భూతలంబునను చూ - పులు నిల్పి పలికె

-: శ్రీరాముఁడు తిరిగి వూర్వవృత్తాంతములఁ దెలుపుట :-

అది ఋష్యమూకాద్రి- యచట సుగ్రీవుఁ
జెదరక చేపట్టి - చెలిమి సేసితిని
వాలిఁ జంపెదనని - వనచరేంద్రునకుఁ
జాల నమ్మికను నొ - సంగితి నిచట
అల్లదె పంపా మ - హా సరోవరము 11590
పల్లవాధర ! నిన్నుఁ - బాసి యేనిచట
నిదుర కంటికి లేక - నెగులుతో నిచటి
పొదలు వెంటఁ జరించి - పొక్కెడు చోటు