పుట:Sri Ramayanamu Yuddakanda Katta Varadaraju 1953 616 P 2030020024696.pdf/577

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

510

శ్రీ రా మా య ణ ము

-: అయోధ్యావుర సందర్శనము :-

అనిన విభీషణుఁ - డర్క జాదులును
మనముల నానంద - మగ్నులై చూచి
యమరావతీపురం - బలకాపురంబు 11620
నమరునె యీడుజో - డని యెన్ని రేని ? "

--: భరద్వాజు నాశ్రమంబున శ్రీరాముఁడు దిగి యాతనివలన భరతుని వృత్తాంతము నెఱుంగుట :-

అని పొగడుచునుండ - నలభరద్వాజ
మునిచంద్రు నాశ్రమం - బునకు రాఘవుఁడు
తన విమానము డించి - తా నమ్మునీంద్రుఁ
గని భక్తితో నమ - స్కారంబు సేయఁ
గాంచి యమ్మునిరాజ - కంఠీరవుండు
మంచి దీవనలిచ్చి - మన్నించుటయును.
“భరతుండు సాకేత - పట్టణంబునను
పరిణామమున ప్రజ - పాలనక్రియలు
మఱవక యున్నాఁడె ? - మాతల్లి ప్రొద్దు 11630
జరపుచున్నదె కవు - సల్య యానగరి ?
అందరికిని సేమ - మా ! నాప్రతిజ్ఞ
చిందు గానీక వ - చ్చితి నీదినంబు
పంచమి నేఁటితో - పదునాలుగేండ్లు
నెంచిన సరియయ్యె - నేనిల్లు వెడలి
భరతుఁ డీనెల శుక్ల - పక్ష పంచమిని
మఱచిపోవక మీరు - మఱలకయున్న