పుట:Sri Ramayanamu Yuddakanda Katta Varadaraju 1953 616 P 2030020024696.pdf/567

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

500

శ్రీ రా మా య ణ మురామచంద్రుఁడు నాఁటి - రాత్రి సంపూర్ణ
సోమునిగతిఁ జాల - సుఖనిద్ర పొందె.

-: శ్రీరాముఁడు విభీషణనితో తా నయోధ్యకు వెడలుటకుఁ బుష్పక విమానముఁ దెచ్చుట కాజ్ఞాపించుట :--

ఆమఱునాఁడు లం - కాధినాయకుఁడు 11400
రామలతోఁ గూడ - రామునికడకు
వచ్చి"యోస్వామి ! ది - వ్య విభూషణములు
పచ్చి కస్తూరి మొదల్ - పరిమళంబులును
వలయు కడాని దు - వ్వలువలుఁ దెచ్చి
చెలువలు మీకొల్వు - సింగారమునకుఁ
గాచియున్నారదె - గైకొని లంకఁ
జూచి వత్తురు గాని - సోదరుఁ గూడి
యవధరింపుఁ డటన్న - నవనిజా ప్రియుఁడు
నవు మోముతోడ దా - నవనాథుఁ బలికె.
"మాకుఁ దెచ్చిన యట్టి - మణి భూషణంబు 11410
లీ కట్టు కోకలు - నితర వస్తువులు
నీ రవితనయున - కిమ్ము సుగ్రీవుఁ
జేర నీవేమి యి - చ్చిన నవి మాకు
నిచ్చినంతటి కన్న - నిను మడిఁ బ్రీతి
హెచ్చి యుండును మాకు - హితుఁడవు గాన ”
అనినఁ దెచ్చిన సొమ్ము - లన్నియు భాను
తనయున కర్పించి - తనుఁ బ్రీతి సేయ
"ఓయి ! విభీషణ ! - యుండరాదిచట