పుట:Sri Ramayanamu Yuddakanda Katta Varadaraju 1953 616 P 2030020024696.pdf/568

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

501

యుద్ధకాండము

మాయయోధ్యకుఁ బోయి - మారాక కెదురు
చూచు మాభరతునిఁ - జూచినం గాని 11420
మా చింతలన్నియు - మదిఁ బాసిపోవు
నెన్నడు చేరుదు - నిదియె మార్గంబె !
ఎన్ని యామడ గల - దిచటి కయోధ్య
యంపుము పోయెద - మను రఘుపతికి
సంపూర్ణమతి విభీ - షణుఁడు తాఁబలికె.
దేవ ! యిచ్చట మీరు - దేవేరితోడ
యీవేళ వసియించి - యేమెల్లఁ గొలువ
వసియింప మీకు సే - వలు సేయఁ జిత్త
మెస పోయుచున్నది - యే మిమ్ము నమ్మి
కాచిన భక్తుఁడఁ - గాన యిట్లంటి 11430
మీచిత్త మీమాట - మేకొనకున్న
మాయన్న ధనదుని - మణిపుష్పకంబు
మాయింట నున్నది - మాట మాత్రమున
నీదినంబున పగ - లింటిలో మిమ్ము
నో దేవ ! మీకోస - లోర్విఁ జేర్చెదను !
అభిమతంబెయ్యది ? " - యనిన రాఘవుఁడు
సభయాత్ముఁడగు విభీ - షణున కిట్లనియె.
"భరతునిఁ దల్లుల - బంధుల హితుల
దొరలను గుహుని భృ - త్యుల నమాత్యులను
నెప్పు డెప్పుడు చూతు - నేనను తమక 11440
ముప్పతిల్లుచు నున్న - దుల్లంబులోనఁ
గావలసిన యట్టి - కార్యంబులైన
యావల నిచ్చోట - నాలస్య మేల?