పుట:Sri Ramayanamu Yuddakanda Katta Varadaraju 1953 616 P 2030020024696.pdf/566

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

499

యుద్ధకాండము

నమరేంద్రుఁ డది మెచ్చి - యడిగిన వరము
నమరాగ సేతుమ - ధ్యావని కెల్లఁ
గలుఁగు గావుతను నా - కట్టడఁ దప్ప
దిల నెన్నటి నని - యిచ్చి పోవుటయు
బ్రహ్మాది దివిజులు - పరమహర్షమున 11380
బ్రహ్మణ్యుఁడగు రఘు - ప్రవరునిఁ జూచి
"రామ! క్రమ్మఱ వాన - రశ్రేణి వారి
సీమల కనుపుము - సీతతోఁ గూడి
వీరులు దొరలును - వెంటరాఁ బురము
చేరుము పట్టాభి - షి క్తుఁడ వగుచుఁ
బోయెద” మని వారు - పోయిన యంత

-: వానరులు సంతోషముతో తమ తమ నెలవుల కేగుట - శ్రీరామాదులు సుఖముగనుండుట :--

నాయగచర వీరు - లమరేంద్రు కరుణ
నిదుర లేచిన రీతి - నిజ శక్తి శౌర్య
పదవులచే సేతు - బంధాది యందు
నెటులుండి రటులనే - హెచ్చి యుప్పొంగి 11390
పుటములు దాఁటుచుఁ - బొలిసిన వెనుక
నడచిన కార్యమె - న్నగ లేక లంక
కడఁ జూడ్కు లిడుచు సం - గ్రామ యత్నముల
నున్న వానరచమూ - యోధుల నెల్ల
మన్నించి నాఁటి కా - మర్కటో త్తములు
పాళెంబు నెప్పటి - పట్టుల డించి
తా లక్ష్మణుండు సీ - తయుఁ జేరి కొలువ