పుట:Sri Ramayanamu Yuddakanda Katta Varadaraju 1953 616 P 2030020024696.pdf/565

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

498

శ్రీ రా మా య ణ ముగైకొని పట్టంబుఁ - గట్టుకొ మ్మిఫుడె
సాకేతనగరికిఁ - జనుఁడు మీర" నుచు
మువ్వురి దీవించి - మున్నట్ల దివికిఁ
బువ్వుల తేరి పైఁ - బోయెనవ్విభుఁడు

-: శ్రీరాముఁ డింద్రుని వరముచే వానరులను బ్రదికించుట :-

ఈరీతి దశరథుం - డేఁగిన మఱల
స్వారాజు శ్రీరామ - చంద్రునిఁ జూచి
“ ఏము సన్నిధి చేసి - యేమైన మీకుఁ 11360
గామితార్థము లీకఁ - గడకుఁ బోరాదు
నడిగిన నిచ్చెద - నడుగుమీ"వనిన
కడుఁ బ్రీతిఁ బొంది రా - ఘవుఁడు తాననియె.
"అయ్య ! నీవరమిచ్చు - నది నిక్క మేని
కయ్యంబులో నన్నుఁ - గాచి నాకొఱకు
నెందఱు ప్రాణంబు - లిచ్చిరి వీరి
నందఱ బ్రదికించి -యలుగులు నాఁటు
గాయముల్ మానిచి - కపులకు మొదటి
చాయల బలపుష్టి - సంపదలొసఁగి
యందటి వారిండ్ల - కనిచి భార్యలను 11370
నందనులను గూడి - నగచరులున్న
నెలవుల వనముల - నిండారఁ గాచి
ఫలియింప వీరున్న - పర్వతంబులను
జలసస్యసామగ్రి - చాలంగఁ గల్గఁ
దలఁచి కట్టడ చేసి - తము బంపు"డనిన